Časopis Naše řeč
en cz

Nakladatelství Academia nabízí do vaší knihovny

[Short articles]

(pdf)

-

Mluvnice češtiny I.—III.

Třísvazková Mluvnice češtiny byla schválena jako závazná učebnice pro vysokoškolské studium českého jazyka. V prvním svazku je vyložena fonetika z hlediska akustického, artikulačního, fyzikálního a funkčního. K oblasti fonologie je přičleněna partie o základních pojmech morfologie a morfemiky. Kapitola o tvoření slov je zatím jediným úplným zpracováním této problematiky v naší jazykovědě v takové šíři. Druhý svazek se zabývá morfologií (tvaroslovím). Člení se do dvou oddílů: funkční tvarosloví a formální tvarosloví. Třetí díl přináší systematický popis české skladby. Zahrnuje věty jednoduché, souvětí a syntax textu. Váz. 75 Kčs (I. a II. díl), 100 Kčs (III.).

 

Slovník spisovného jazyka českého I.—VIII.

2. nezměněné vydání

V osmi dílech slovník zachycuje slovní zásobu dnešní spisovné češtiny, vykládá a na příkladech osvětluje všechny významy a významové odstíny jednotlivých slov, dokládá jejich ustálená i větná spojení. Poučuje o pravopise, výslovnosti, stylovém a gramatickém zařazení slov, stručně informuje o původu slov přejatých. Váz. 73 Kčs (I.), 75 Kčs (II.), 78 Kčs (III.), 84 Kčs (IV.), 79 Kčs (V.), 58 Kčs (VI.), 60 Kčs (VII.), 74 Kčs (VIII.).

 

[224]Slovník české frazeologie a idiomatiky

Přirovnání

První svazek vícedílné práce určené lingvistům, překladatelům, novinářům, studujícím i širší veřejnosti. Předkládá pro čtenáře velmi přitažlivou oblast přirovnání. Ve vlastním slovníku je uvedena gramatická a stylová charakteristika výrazu, jeho transformace, sémantika a kontext, nejbližší synonyma, antonyma a překlady většiny heslových frazémů do čtyř světových jazyků. Váz. 98 Kčs.

 

Slovník české frazeologie a idiomatiky

Výrazy neslovesné

Volné pokračování výše uvedeného slovníku (Přirovnání). Zahrnuje neslovesné frazémy různého typu — jmenné a adverbální, včetně předložkových, spojkových a částicových výrazů. Součástí heslové stati je stylová a gramatická charakteristika výrazu, transformace, výklad významu, příklady, synonyma, antonyma a cizojazyčné ekvivalenty. Váz. 105 Kčs.

Naše řeč, volume 73 (1990), issue 4, pp. 223-224

Previous Bohumil Skalický: Notafilie

Next Jaroslava Hlavsová: Neznámý dialektismus u Karla Čapka