Časopis Naše řeč
en cz

Úprava příspěvků

Redakce

[Editor's notice]

(pdf)

-

Redakce NŘ se obrací na své přispěvatele s žádostí, aby rukopisy svých příspěvků určené pro NŘ upravovali důsledně podle těchto zpřesněných směrnic:

1. Rukopis příspěvku se odevzdává redakci ve třech exemplářích v normalizované úpravě (na stránce 30 řádek, na řádce 60 úhozů), psáno ob řádek.

2. U článků se píše jméno autora nad titul, v ostatních rubrikách (Posudky a zprávy, Drobnosti) je uvedeno na konci příspěvku.

3. Do textu se nevpisují dodatky rukou, nýbrž — v krajním případě — na psacím stroji; v textu se nic nepodtrhává na stroji. Grafická úprava příspěvku (proložení, označení příkladů kurzívou ap.) se označuje tužkou.

4. Užívá se kulatých závorek. Pokud je na svém stroji nemáte, vyznačte je dodatečně černou propisovací tužkou.

5. Příklady citací v poznámkách pod čarou s interpunkcí, kterou je rovněž třeba důsledně dodržovat:

a) Citace knihy: zkratka rodného jména, příjmení autora, název publikace (vše psáno v jazyce a pravopisu díla, podle potřeby transliterováno do latinky), místo a rok vydání, např.: Al. Jedlička, Spisovný jazyk v současné komunikaci, 2. vyd., Praha 1978, s. 123. R. I. Avanesov, Russkoje literaturnoje proiznošenije, Moskva 1970.

b) Citace stati ve sborníku: zkratka rodného jména, příjmení autora, název stati, jméno sborníku, popř. editor sborníku, místo a rok vydání, stránkový údaj, např.: J. Kuchař, Skloňování přeja[272]tých jmen v češtině, sb. O češtině pro Čechy, 2. vyd., Praha 1963, s. 134.

c) Citace stati v časopisu: zkratka rodného jména, příjmení autora, název příspěvku, název časopisu (popř. jeho ustálená zkratka), ročník, rok, stránkový údaj, např.: Viz M. Sedláček, Do Záhřeba, nebo do Záhřebu?, NŘ 58, 1975, s. 243—248. J. Gebauer, Některé novoty v češtině spisovné, Listy filologické 21, s. 212—218.

6. U recenzí se celý bibliografický údaj o recenzované knize (rozšířený o vydavatele a počet stran) uvádí v textu, např. … pod názvem Vyučování slohu (SPN, Praha 1985, 260 s.) podala Marie Čechová …

7. Poznámky pod čáru se uvádějí na dalším řádku hned za číslem poznámky v textu a oddělují se čarami. Číslo poznámky je půl řádku výš než text poznámky. Píše se vždy od začátku řádku. Poznámky obsahují komentář k textu nebo odkaz na literaturu. Opakuje-li se odkaz na dílo již jednou uváděné, užíváme této formulace: D. cit. v pozn. 2, s. 28.

Příspěvky, které nebudou upraveny podle zásad výše uvedených, bude redakce nucena autorovi vrátit.

Naše řeč, volume 72 (1989), issue 5, pp. 271-272

Previous Eva Macháčková: Konzumace, konzumpce a konzumování

Next Úprava maloobchodní ceny časopisu Naše řeč