dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Trojdílný anglicko-český slovník

Jana Slavíčková

[Reviews and reports]

(pdf)

-

V r. 1984 byla řada velkých dvojjazyčných slovníků obohacena o dosud největší dílo naší anglisticky orientované lexikografie — třídílný Velký anglicko-český slovník[1] (Academia, Praha 1984, 1985, 2841 s.).

Uvedený slovník navazuje na tradici vydávání anglicko-českých slovníků u nás, zejm. slovníku V. A. Junga (1911, velký slovník), A. Osičky a I. Poldaufa (1948, větší slovník středního rozsahu), dále J. Cahy a J. Krámského (1960, 30 000 hesel), K. Haise (1960, malý slovník oboustranný), I. Poldaufa (1971, střední slovník oboustranný) a K. Haise (1974, 30 000 hesel, oboustranný; roky u všech slovníků udávají první vydání). V jejich kontextu je recenzovaný slovník Haisův a Hodkův výjimečný svým rozsahem (100 000 hesel) a srovnatelný pouze se slovníkem Jungovým. Představuje však i vyústění progresívních snah v lexikografickém zpracování a ve výběru materiálu.

Slovník je uspořádán do tří základních částí, oddílu úvodního, vlastní heslové části a příloh. Po předmluvě, která přibližuje způsob výběru materiálu, je velmi detailně charakterizována stavba hesla, umožňující uživateli vytvořit si přehled o tom, které informace mu slovník poskytne i jakým způsobem je lze efektivně získat. Vedle obvyklých seznamů nepravidelných sloves a jejich tvarů, seznamu zkratek užitých v textu i přehledu literatury, resp. přehledu slovníků, s jejichž pomocí byl tento slovník vypracován, sloužící zároveň jako vodítko pro vyhledávání slovníků speciálních, je uveden i jmenný seznam odborníků (téměř 60 osob!) spolupracujících s autorským týmem při vytváření terminologického minima jednotlivých oborů.

Vítanou novinkou je též abecední přehled anglických produktivních afixů, [255]jehož autorem je I. Poldauf. V rámci slovníku nespeciálního poskytuje oporu při překladu maximálního množství i nově vzniklých termínů (-urgy -urgie, metallurgy metalurgie), slouží jako podklad studia tvoření slov v angličtině (-ant: tvoří /1/ příd. jm. vyjadřující děj nebo stav — pendant visící; pleasant příjemný; /2/ podst. jm. vyjadřující původce děje — deodorant dezodorans; servant sluha). Vzhledem k tomu, že velké množství afixů má mezinárodní charakter (uni- jedno-, unidimensional jednorozměrný, univalent jednomocný), lze přehledu využít i pro výklad významu těchto afixů v českém textu.

Do zvláštní přílohy jsou vyčleněny zkratky (s výjimkou zkratkových slov zahrnutých v heslové části slovníku — UNESCO, LEM = Lunar Excursion Module: Lunochod). U zkratek je uvedeno nezkrácené znění (TIIAL: The International Institute of Applied Linguistics; r-n’-r: rock’n’roll; af: as follows), poměrně zřídka však doplněné výkladem (X: Christ; Christian; cross; označuje filmy nepřístupné mládeži do 18 let). V otázce překladu a výkladu zkratek je možné nalézt poučení ve speciálním slovníku zkratek (např. M. Šaturová-Seppová, Anglické zkratky, Bratislava 1981).

Jako přílohy jsou dále zařazeny přehledy územních celků a správního rozdělení některých anglicky mluvících zemí, převodní vztahy anglických měr a vah a označení hodností příslušníků ozbrojených sil. Přehledy vlastních jmen osobních (včetně domáckých podob a existujících ekvivalentů, např. Laurence, Larry, Laurie, Vavřinec) a jmen zeměpisných jsou doplněny pro českého mluvčího cenným (a to téměř ve smyslu kodifikačním) záznamem jejich výslovnostní podoby. Pro úplnost je třeba dodat, že vlastní jména obecně známá (Adam, Java), popř. jména spojená s určitým historickým kontextem (Abyssinia — Habeš, Aesop — Ezop), jsou začleněna v základní heslové části. Uvedené přílohy zvyšují informační hodnotu slovníku, která překračuje hranice pouhé informace překladové.

Heslová záhlaví jsou řazena v přísném abecedním sledu. Toto hledisko převážilo jak zřetele etymologické (dead-house, de-adjectival, dead leaf), tak i formální kritéria pravopisná (dead-eye, dead failure, deadfall).

Jednotlivá hesla nejsou na rozdíl od hesel většiny předcházejících slovníků hnízdována, jako zvláštní záhlaví jsou vyděleny složené výrazy, homonyma, tvary příslovcí typu happily, nepravidelné tvary slovesné a nepravidelné tvary množného čísla. Pro vyčlenění samostatných hesel jsou však relevantní kritéria sémantická: zvláštní hesla netvoří např. slovesa přechodná, zvratná, v jednom hesle jsou shrnuty ekvivalenty různé slovnědruhové platnosti, tzv. frázová slovesa (slovesa s příslovečnou částicí jako come out, put down) jsou uvedena v rámci příslušných heslových odstavců (a to na rozdíl od frázových substantiv (např. burst up, work-out), která tvoří samostatná záhlaví). Zvolený způsob řazení hesel zvyšuje nástrojovou hodnotu slovníku.

Stavba hesla je následující: po heslovém záhlaví je uvedena výslovnost, založená na soudobé gimsonovské normě (A. C. Gimson, revize Jonesova [256]slovníku English Pronouncing Dictionary, 1977), je přepsána zčeštěnou formou mezinárodní fonetické transkripce (tak, jak ji známe např. ze středoškolských učebnic angličtiny). Pokud je zapotřebí, hesla obsahují gramatický aparát včetně označení pravopisných změn při ohýbání substantiv a sloves a dále stylové, oborové a regionální určení (autoři v úvodu upozorňují na širší obsah pojmu „slang“, navazující na úzus britský). Stylová zkratka je nepostradatelná zejména v případě absence rovnocenného českého ekvivalentu.

Překladové ekvivalenty jsou řazeny podle sémantických celků, vycházejí od roviny neutrální ke stylisticky příznakové. Důraz na ekvivalenty neutrální a terminologické lze dokumentovat srovnáním se slovníkem Osičky—Poldaufa (dále O.-P.): pro heslo novelese uvádějí O.-P. ekvivalent řeč románů, H.-H. banální románový styl; podobně pro heslo novocaine umrtvující prostředek (O.-P.) a lokální anestetikum (H.-H.). V některých případech je překlad doplněn vysvětlivkami (adventure playground — dětské hřiště, kde je k dispozici na hraní staré haraburdí a jiný odpadový materiál; ekvivalent: hřiště plné dobrodružství).

Exemplifikace a frazeologická část hesla splňují zásady úsporného zpracování: v charakteristikách situačního typu je uváděn převážně minimální kontext (academic: dress/ AM costume profesorský/studentský talár); citátový rozsah má např. exemplifikace spojek, kvantifikátorů, rematizátorů (tedy prostředků s rematizační funkcí, viz Mluvnice češtiny, 3. díl, oddíl K 1.7.2., Praha 1988): actually 1. skutečně, opravdu, ve skutečnosti (he looks honest, but actually he’s a crook vypadá počestně, ale ve skutečnosti je to lump).

Jednotlivá frazeologická spojení se jen výjimečně opakují pod různými heslovými záhlavími (např. spojení blanch almonds: loupat mandle je uvedeno pouze pod záhlavím blanch; podobně spojení awkward age: klackovská léta pouze pod heslem awkward). Frazeologie je předkládána jako celek bez podrobnějšího formálního členění (na přísloví, pořekadla, ustálená přirovnání apod.). Např. frazeologická část hesla angel obsahuje tento materiál: be an ~ and … buď tak hodný a …; join the ~s přijít do nebe; ~s on horseback ústřice obalené ve slanině a podávané na topince; fools rush in where ~s fear to tread hlupáci se hrnou tam, kam i andělé se bojí stoupnout; Talk of ~s and you’ll hear their wings My o vlku a vlk za humny; visits like those of ~s vzácné návštěvy.

Předností slovníku je i jeho zaměření na varianty fakultativní a regionální (americké, kanadské, australské, indické, jihoafrické), a to na úrovni výslovnostní (advertisement, caisson, fortuitous, launch, zebra), pravopisné (almanac/k/, café, cafe), slovotvorné (acridity, acridness: štiplavost, kousavost, jízlivost; addle-brained, addle-pated, addle-headed: zmatený, popletený, tupohlavý, konfúzní), gramatické (get; got, got / zast. a též AM gotten) a lexikální (family room — AM obývací pokoj, gasolene, gasoline [257]AM motorový benzín). Také české protějšky vytvářejí celé synonymické řady (settle an account — vyrovnat/zaplatit/uhradit účet). Úsilí autorů podat maximální informaci na minimální ploše je zřejmé.

Při hodnocení slovníku je jistě velmi pohodlné poukázat na jednotlivé náhodné nedůslednosti (např. chybný pravopis — to ask the bans (správně banns): číst ohlášky — nebo opakování samostatného hesla ve frazeologii hesla jiného — work camp) či uvažovat o výhodnosti řešení některých dílčích otázek způsobu zpracování a výběru materiálu (z hlediska uživatele — neanglisty se např. zdá být problematické rozlišovat frázová slovesa a slovesa s předložkou; rovněž je pravděpodobné, že jako jedna z prvních věcných informací bude hledán převod teplotní stupnice Celsiovy a Fahrenheitovy).

Uvedené námitky jsou však nepodstatné. Směrodatným ohodnocením slovníku a mnohaleté práce jeho autorů je dnes už časem prověřená spokojenost uživatelů.


[1] Autory slovníku jsou K. Hais a B. Hodek, redigoval I. Poldauf, spolupracovala M. Šroufková, vědeckým redaktorem byl J. Krámský, recenzoval J. Caha.

Naše řeč, volume 71 (1988), issue 5, pp. 254-257

Previous Alena Polívková: K nové publikaci Změněná cizí vlastní geografická jména

Next Miloslava Knappová: Druhá československá onomastická konference