dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

K druhému vydání knížky o rodných jménech

Eva Pokorná

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Stále aktuální problematika volby rodného jména se projevila brzkým rozebráním prvního vydání knížky M. Knappové Jak se bude jmenovat?, kterou v nákladu 25 000 vydalo nakladatelství Academia v řadě Malá jazyková knižnice v r. 1978.[1] Po sedmi letech (1985) vyšla jmenovaná publikace v témže nakladatelství v druhém vydání v nákladu 30 000 výtisků. Toto vydání má o deset stran více (339 s.) než vydání první a podle předmluvy přináší úpravy a doplňky aktualizované v souhlase s jazykovým a společenským vývojem. Jak uvádí autorka v předmluvě, byly upraveny údaje o současných motivačních podnětech volby jmen a doplněny výklady o předpisech týkajících se zápisu jmen do matriky, slovníková část byla obohacena o 50 jmen, která lze z jazykového hlediska zvolit pro zápis do matriky, a byly doplněny a eventuálně upraveny některé cizojazyčné ekvivalenty, aktualizovány údaje o častosti výskytu jednotlivých jmen, zpřesněny údaje o datech jmenin, upraveny domácké podoby jmen a etymologické výklady. Byl též doplněn výběrový seznam orientálních jmen a u jednotlivých jmen byly doplněny polské a srbské podoby. Podkladem aktualizace údajů o častosti jednotlivých jmen je soustavné (a náročné) sledování materiálů Českého statistického úřadu. Rozhojnění orientálních jmen vychází též ze současných potřeb a skutečností.

Povšimněme si nyní některých konkrétních úprav v druhém vydání jmenované publikace. Z padesáti nově uvedených jmen je deset mužských a čtyřicet ženských.

Jsou to: (muž.) Arkád, Beatus, Elvis, Gerazim, Jerguš, Nil, Rodan, Rufinus, Vadimír, Xaverius; (žen.) Amanda, Areta, Armida, Aura, Bojislava, Bruna, Celie, Cyntie, Dalida, Damiána (i Damiana), Daria (vedle Darie), Donalda, Dulcinea, Elektra, Eliáška, Ernestýna (i Ernestina), Gilberta, Gordana, Havla, Heřmana, Jakuba, Jesika, Jordana, Leokádie, Libera, Ljubica, Loreta, Ludiše, Mariola, Nila, Penelopa, Rina, Selena, Toska, Vojmíra, Zbyška, Zdena (vedle Zdeňka, Zdenka), Zoroslava.

Šíře výběru uvedených jmen odpovídá výběru jmen v prvním vydání. Až na podobu Zdena jsou nově zařazená jména v našem prostředí méně obvyklá, jak naznačují údaje o jejich současné oblibě podle stupnice, kterou autorka stanovila na základě statistických materiálů. Obdobně jako u jmen známých z mytologických, historických a literárních příběhů, z hudebních děl nebo u jmen známých z historie ap. (např. Medea, Ofélie, Aida, Kosmas, Sokrat), uvedených již v prvním vydání, je též u nově zařazeného jména Penelopa [88]poznámka, že je známo jako jméno manželky hrdiny řeckých bájí Odyssea. Obdobnou poznámku by bylo možno uvést i u jména Elektra (např. ženské jméno z řecké mytologie, jejíž příběh zpracoval ve stejnojmenné tragédii Sofokles). Uvádíme-li již některá antická jména, je třeba připomenout, že u jména Dorián by bylo potřebné opravit jméno etnonyma, s nímž souvisí. Jméno řeckého kmene se píše Dórové, a nikoli Dorové, jak je uvedeno již i v prvním vydání.

Není sporu o tom, že hojnější poznámky o osobách — nositelích jednotlivých jmen by byly pro veřejnost velmi zajímavé. Pak by to již ovšem nebyla jen příručka podávající všestranné poučení o všem, co souvisí s volbou jmen v našem jazykovém prostředí, uvádějící na pravou míru mnohé neujasněné představy o možnostech, které naše zákonodárství stanoví, a informující i o tom, že volba rodných jmen je i v jiných zemích vymezena určitými směrnicemi. Knížky jednoho i druhého zaměření by byly patrně vždy úspěšné. Veřejnost si nepochybně během času vyžádá aspoň další aktualizaci recenzovaného druhého vydání jmenované publikace.


[1] Srov. recenzi J. Chloupka, Jména pro naše příští generace, NŘ 62, 1979, s. 38—40.

Naše řeč, volume 70 (1987), issue 2, pp. 87-88

Previous Zdenka Šromová: Bibliografie české lingvistiky 1983

Next Petr Peňáz: Zamyšlení nad jmény ulic