Časopis Naše řeč
en cz

Nurgláza s monturou?

Olga Martincová

[Short articles]

(pdf)

-

Do úseku jazykové kultury Ústavu pro jazyk český přišla již řada dopisů, jejichž pisatelé se pozastavují nad textem návodu přiloženého k domácímu výrobku. Jde o výrobky označované v návodu jako nurglázy s monturou. Název vzbuzuje domněnku, že byl vytvořen záměrně pro potřeby exportu, avšak není tomu tak. V návodu se výslovně říká, že výrobek je určen pro vnitřní trh. Protože z textu návodu není zřejmé, zda první slovo má podobu nurgláz nebo nurgláza, vede to k užívání obou podob.

Výraz nurgláz/a označuje ‚svítidlo, osvětlovací těleso, které se připevňuje na zeď nebo na strop pomocí konstrukce‘, tzv. montury. U svítidla, k němuž je přiložen uvedený návod, se skleněný kryt pouze nasadí na konstrukci nesoucí objímku — na monturu přišroubovanou ke stropu, ke zdi. (Výrazu montura se užívá i pro konstrukce, které nesou součástky závěsných svítidel, jako je tyč nebo šňůra.)

Nurgláz/a je slovo utvořené spojením německých slov nur — ‚jen, pouze‘ a [55]Glas — ‚sklo‘. Z významů obou německých slov lze soudit, že pojmenování předmětu vzniklo podle toho, z čeho bylo svítidlo vyrobeno, tj. že je pouze ze skla. Je vázáno vznikem na pracovní prostředí, má tedy slangový charakter.[1]

Také slovo montura je utvořeno ze slovotvorných prvků cizího původu: k slovotvornému základu mont-, spjatému se slovesem montovat, je připojena přípona -ura. Na rozdíl od výrazu nurgláz/a není však montura svým tvořením výrazem zcela izolovaným. Přimyká se ke slovům vzniklým podobně, jako jsou armatura, apretura, glazura.

Nabízí se otázka, proč se výraz nurgláz objevuje v současné češtině, proč se ho užilo v návodu, tj. textu určeném široké veřejnosti. Již před lety upozorňoval terminolog A. Tejnor výrobce na to, že výraz nurgláz, který se v praxi objevil, je výraz slangový, z hlediska jazykového nesprávně utvořený, že není vhodný pro návody určené spotřebitelům. Vedení podniku tehdy připustilo, že by se výraz neměl šířit mimo závod.

Rádi souhlasíme s pisateli dopisů, že tento název není správný. Jeho užívání v návodech vytváří mimo jiné zkreslenou představu o charakteru domácí terminologie, o péči, která se jí věnuje. Snad můžeme očekávat, že vznikne v brzké době nový návod, v němž se užije domácí normalizovaný termín přisazené svítidlo anebo pouze svítidlo.


[1] V dostupných německých slovnících není uvedeno.

Naše řeč, volume 70 (1987), issue 1, pp. 54-55

Previous Alena Polívková: Handicap, handicapovat, hendikep, hendikepovat

Next Alena Polívková: Mistrovství světa v kopané