Časopis Naše řeč
en cz

Deset let ostravského Ústavu teorie a praxe řečové činnosti

Renata Holešovská

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Počátkem roku 1986 oslavil desetiletí svého trvání Ústav teorie a praxe řečové činnosti při Pedagogické fakultě v Ostravě. Od svého založení se ústav pod vedením prof. PhDr. Josefa Skácela, DrSc., podílí na jazykové přípravě pracovníků podniků a organizací Severomoravského kraje. Ta svým obsahovým a metodickým zaměřením umožňuje absolventům uplatňovat v praxi poznatky sovětské i světové vědy a techniky, napomáhat k prohlubování socialistické ekonomické integrace a zvyšovat odbornou i politickou kvalifikaci prostřednictvím efektivního uplatňování ruského jazyka.

Původní Ústav ruského jazyka (od roku 1982 Ústav teorie a praxe řečové činnosti) využíval při své činnosti sovětských zkušeností, zejména teoretického rozpracování pojetí řečové činnosti, a to jak ve smyslu psycholingvistickém a sociolingvistickém, tak sociologickém, pedagogickém a ekonomickém; toto interdisciplinární pojetí postupně vedlo k určité internacionalizaci v záběru jeho činnosti a k prohloubení jeho podílu na řešení dalších teoretických problémů. Rovněž potřeby podniků spolupracujících nejen se zeměmi RVHP, ale i s řadou rozvojových nebo i kapitalistických zemí, vedly k nutnosti rozšířit ústav o další oddělení: vedle oddělení ruského jazyka na závodech vzniklo i oddělení západních jazyků a oddělení teorie řečové činnosti.

O aktivní a plodné práci ústavu v uplynulém období svědčí mimo jiné i vědeckovýzkumná činnost pracovníků ústavu. Byly vydány 3 monografie, 5 skript, 8 bulletinů, 121 odborných statí; pracovníci ústavu vystoupili se svými referáty na četných mezinárodních konferencích a sympoziích (např. v Lipsku, Manchesteru, Kišiněvě, Smolenicích, Liblicích). Byly zpracovány 3 technické slovníčky, z toho dva česko-ruské a jeden pětijazyčný (česko-rusko-anglicko-německo-francouzský). Ústav se může prokázat získanou hodností doktora filologických věd a 4 ukončenými kandidátskými pracemi. V uplynulé pětiletce byl zapojen do státního plánu výzkumu VIII-8-7 Společenské funkce ruského jazyka v integračních procesech v ČSSR. Svůj výzkumný úkol úspěšně obhájil v červnu loňského roku. Rovněž se aktivně podílel na cílovém programu RVHP CP 3.22 Jazyky v socialistické integraci.

V oblasti pedagogické činnosti pracovníci ústavu zpracovali a úspěšně realizovali programy jazykové přípravy odborníků v mnoha podnicích Severomoravského kraje. V ruském jazyce bylo vyškoleno 250 osob, v angličtině 50 osob. K nejvýznamnějším partnerům ústavu patří Třinecké železárny VŘSR, Autopal Nový Jičín, Hutní montáže, Dům techniky ČSVTS Ostrava. Zástupci těchto podniků jsou členy vědeckometodické rady ústavu, která je poradním [214]orgánem vedoucího, projednává a posuzuje základní koncepce činnosti ústavu.

Ústav teorie a praxe řečové činnosti úzce spolupracuje s Ústavem pro jazyk český ČSAV a pobočkou Puškinova institutu ruského jazyka v Praze. Tato velmi přínosná spolupráce se bude v dalších letech ještě prohlubovat a bezesporu přispěje ke zdárnému plnění všech vytyčených úkolů.

Naše řeč, volume 69 (1986), issue 4, pp. 213-214

Previous Olga Müllerová: Konference o výzkumu komunikace

Next Jan Petr: Jaroslav Tax pětašedesátiletý