Časopis Naše řeč
en cz

Slova z dovozu

Naďa Fuková

[Reviews and reports]

(pdf)

-

V roce 1982 vydalo nakladatelství Mladé letá v Bratislavě zajímavou, po[212]pulárně napsanou knížku Kvety Daškové s aktuálním názvem Slova z dovozu.

Je určena mladým čtenářům, ale mnoho poučných informací v ní najdou i dospělí. Velice přístupnou formou jsou v ní čtenáři seznamováni s cizími slovy, s jejich významem, užíváním a v mnoha případech i s historií vzniku, s původem a procesem přejímání. Výklady jednotlivých hesel vycházejí vždy z konkrétních situací, z dialogů, jsou zpestřovány úryvky z knížek, což přispívá k dobrému pochopení významů slov i vztahů mezi nimi. Slova přitom nevystupují samostatně, izolovaně, ale jako svědci kulturních, politických i vědeckých kontaktů mezi národy.

Z celého množství cizích slov vyskytujících se ve slovenštině byla vhodně vybrána ta, která se dnes velmi často objevují na stránkách knih, novin a časopisů či v rozhlase a televizi, takže jejich správné vysvětlení je pro čtenáře, a to i dětského, potřebné a důležité. Běžné abecední řazení bylo nahrazeno uspořádáním slov do 30 tematických okruhů, které se ještě dále dělí na několik částí, takže si čtenář lépe uvědomuje věcné souvislosti či protiklady mezi jednotlivými slovy a jejich skupinami (např. okruh Veda, ktorá včera nebola, se člení na oblast kybernetiky, automatizace, kalkulování a robotizace, v okruhu Žijem, žiješ, žijú stojí vedle sebe slova fauna, flóra, vegetácia, vegetovať, vegetarián; v okruhu Zo života štátov slova deportovať, deportácia, exil, azyl, emigrácia, emigrant a další). Rozdělení do tematických okruhů je ovšem pouze pomocné, protože např. slova uvedená v okruhu pod názvem Najdeš v novinách by mohla být zařazena i v kapitole Zo života štátov (např. politika, dekret, demisia, abdikácia). Zajímavá a dnes zvlášť potřebná je oblast s příhodným názvem Načo si drať jazyk, alebo o skratkách, přinášející poučení o tom, jak, proč a kdy zkratky vznikly a co se za nimi vlastně skrývá.

Přitažlivost knížky zvyšuje i ilustrační materiál. Obrázky a fotografie nenásilnou formou doplňují slovní výklad a konkretizují představy čtenáře.

Ani orientace v knížce není pro mládež obtížná. V abecedním rejstříku najde čtenář všech 1399 zpracovaných cizích slov s uvedením stránky. Je-li při objasňování významu určitého slova použito ještě jiného cizího slova, pak je toto slovo označeno šipkou, která čtenáře upozorňuje, že je slovo vysvětleno již na jiném místě knihy a že si tedy příslušný výklad může podle rejstříku najít. U cizích slov, jejichž výslovnostní podoba se liší od podoby grafické, se v hranaté závorce uvádí správná výslovnost (vždy v 1. pádě).

Knížka se jistě stane dobrým pomocníkem mladým čtenářům a usnadní jim pochopení mnoha slov, s nimiž se denně ve škole, doma i při četbě setkávají. Podobnou praktickou pomůcku by jistě přivítala i veřejnost česká.

Naše řeč, volume 67 (1984), issue 4, pp. 211-212

Previous Ludmila Uhlířová: Bulharská příručka jazykové kultury

Next Jaroslava Hlavsová: O počátcích českého jazykového zeměpisu (K stému výročí narození A. Frinty)