Časopis Naše řeč
en cz

Kris

Lumír Klimeš

[Short articles]

(pdf)

-

Podle Příručního slovníku jazyka českého znamená kris malajskou dýku. Slovník spisovného jazyka českého rozeznává kris I (malajská dýka) a kris II (dř.) (křesadlová ručnice, nazvaná podle jména výrobce, vídeňského puškaře Christofa Riese). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost toto slovo nezaznamenává. SSJČ i PS se odvolávají pouze na Olbrachta, PS jej cituje: „Vyšel snad v Brazách ze země Dovbušův kris?“ Najdeme-li si příslušné místo [112]v Olbrachtově románu Nikola Šuhaj loupežník, zjistíme, že šlo skutečně o křesadlovou pušku: „Vyšel snad v Brazách ze země Dovbušův kris? Tam před smrtí slavný loupežník těchto hor zakopal svou křesací ručnici hluboko. A puška se každého roku posouvá o znání z temnot k zemskému povrchu …“ (Vyd. z r. 1945, s. 82.) Potíže však vznikají, hledáme-li bližší podrobnosti týkající se krisu ve vojenskohistorické literatuře. Není tam o něm zmínka. Potvrdili mi to i odborníci z Vojenského historického ústavu v Praze: „Použití tohoto termínu pro jakoukoliv palnou zbraň s křesadlovým zámkem není doloženo ani v českých, ani jiných pramenech či odborné literatuře z oboru historie zbraní.“ (Odpověď na můj písemný dotaz.) Christof Ries (též Ris) však podle zjištění téhož ústavu existoval a byl v letech 1745—1757 puškařským mistrem ve Vídni. — Znamenalo tedy slovo kris kdysi i druh pušky s křesadlovým zámkem? Znalci z VHÚ tuto možnost vylučují, jakož i souvislost s jménem vídeňského puškaře. Dovbuš mohl být vyzbrojen dýkou, zvanou kris.

Podle připomínky J. Poráka znamená slovo kris v zakarpatských nářečích jednak valašku, jednak zbojnický opasek. Je možné, že Olbracht nářečnímu slovu buď špatně porozuměl, nebo vědomě změnil jeho význam, hodila-li se mu lépe puška než valaška. Jde tedy nejspíš o omyl Olbrachtův, převzatý do SSJČ.

Výklad slova kris jako ‚malajská dýka‘ je v podstatě správný.

Naše řeč, volume 64 (1981), issue 2, pp. 111-112

Previous František Štícha: Obrazy a grafika

Next A. P. (= Alena Polívková): Z jazykové poradny