Časopis Naše řeč
en cz

Zájem

Anna Jirsová

[Short articles]

(pdf)

-

Při užívání vazeb nejen u sloves, ale také u některých podstatných jmen dochází vedle zřejmých chyb k nepřesnostem, způsobeným tím, že autor nebere v úvahu skutečnost, že dvě vazby u téhož slovesa či podstatného jména často slouží k jemnějšímu významovému rozlišení. Můžeme to ukázat na následujícím spojení: zájem družstevníků o dobré výsledky hospodaření družstva. Zde je použito podstatného jména zájem s předložkovou vazbou se 4. pádem (zájem o něco); vedle toho existuje u téhož podstatného jména i vazba se 6. pádem (zájem na něčem).[1] Obě vazby jsou náležité, ale je mezi nimi jistý významový rozdíl: zájem o něco bychom definovali jako ‚pozornost věnovaná něčemu‘ (souvisí těsně se slovesem zajímat se o něco), u výrazu zájem na něčem přistupuje další významový odstín: ‚pozornost věnovaná něčemu s cílem získat prospěch, užitek‘. Ve spojení, které jsme uváděli, by právě tento druhý význam více odpovídal skutečnosti, tedy: zájem družstevníků na dobrých výsledcích hospodaření družstva.


[1] Srov. o tom už v Jazykovém koutku Čs. rozhlasu, 1. výběr, Praha 1949, s. 188.

Naše řeč, volume 62 (1979), issue 3, p. 165

Previous František Štícha: Dějiny matematiky ve středověku

Next Pavel Trost: K původu slov