Časopis Naše řeč
en cz

Ze zprávy o činnosti Ústavu pro jazyk český ČSAV v r. 1978

Miloslava Knappová

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Přehled nejdůležitějších výsledků výzkumné činnosti

V Ústavu pro jazyk český ČSAV bylo v r. 1978 řešeno v souhlase s plánem 5 dílčích úkolů hlavního úkolu státního plánu VIII — 5 — 10 Struktura a vývoj češtiny na pozadí slovanských jazyků (ÚJČ je jeho hlavním pracovištěm a koordinátorem; na řešení uvedených úkolů se podílela též řada vysokoškolských pracovníků z filozofických a pedagogických fakult v Praze, Brně, Olomouci a Ústí n. L.), dva dílčí státní úkoly koordinované jinými pracovišti a dva úkoly ústavní. Při plnění jednotlivých úkolů bylo dosaženo těchto významnějších výsledků:

Řešení rozsáhlého dílčího úkolu výzkumu současného spisovného jazyka (VIII — 5 — 10/1) se i v r. 1978 soustředilo (za spolupráce externích spolupracovníků) především na přípravu Akademické mluvnice češtiny (AMČ). Bylo pro ni mj. dokončeno vypracování osnovy všech jejích částí a autorsky zajištěna její příprava, interně zredigovány obecné výklady o soustavě slovních druhů, zpracována 1. verze textace fonetické části a teoretického úvodu k slovotvorné části, dále výkladů o formální morfologii substantiv, zájmen a o základových větných strukturách; řada dalších úseků byla rozpracována. Jednotlivé kapitoly původně plánované monografie o slovese, od jejíhož vydání bylo upuštěno, byly přijaty a dokončovány jako předběžná textace AMČ.

Kromě příprav AMČ byla ve výzkumu zvukové stránky češtiny připravována nová verze pravidel výslovnosti slov domácích a ve vý[144]zkumu slovní zásoby byla zahájena spolupráce (s Ústavem slovanských studií FFUK) na přípravě 2. svazku Frazeologického slovníku. V oblasti kvantitativního výzkumu češtiny byla mj. připravena souhrnná studie o jazyce současné české publicistiky a dílčí stati týkající se adjektiv, zájmen, předložek a spojek, byl zpracováván materiál stylu naučného a dokončen sběr materiálu ze stylu administrativního.

Při plnění úkolu Teorie spisovného jazyka, jazykové kultury a jazykových stylů (VIII — 5 — 10/2) byly redigovány kolektivní popularizační práce O cizích slovech v češtině a Terminologická příručka a byl připravován první sylabus příručky o jazykové kultuře. Pokračovalo se v práci na monografii Teorie stylu a započalo se s přípravou příručky o antických jménech v češtině.

Výzkum nespisovných útvarů českého jazyka (VIII — 5 — 10/3) se soustředil na přípravu edice Českého jazykového atlasu, zejména jeho úvodní části a 1. lexikálního svazku. Byly mj. doplněny zásady zpracování map a komentářů a podle nich vypracováno 90 položek, sjednoceny charakteristiky zkoumaných venkovských obcí a měst, připraveny 4 mapy pravidelných regionálních obměn aj. — V rámci přípravy Slovanského jazykového atlasu byl zajištěn český podíl pro 3. lexikální svazek; pro Atlas evropských jazyků byla připravena síť zkoumaných bodů z ČSR.

Ve výzkumu vývoje českého jazyka (VIII — 5 — 10/4) byl v rámci výzkumu české slovní zásoby dokončen rukopis 12. svazku Staročeského slovníku a zredigována a do nakladatelství odevzdána kolektivní popularizační práce Slova a dějiny. — Ve výzkumu vlastních jmen byla na základě materiálu získávaného při dlouhodobě probíhajícím soupisu pomístních jmen v ČSR, realizovaném pomocí místních zpracovatelů a prostřednictvím studentských prací z pedagogických fakult, dokončena za oblast Čech 2. část (N—Ž) 1. verze hesláře připravovaného slovníku českých pomístních jmen a zahájena práce na monografii o zaniklých apelativech dochovaných v pomístních jménech. Rozpracována byla Soustava místních jmen Moravy a Slezska.

Plnění úkolu Konfrontace češtiny se slovenštinou (VIII — 5-10/5) se omezilo na korektury Česko-slovenského slovníku a na materiálovou přípravu pro konfrontační studie z různých sémantických polí.

V rámci plnění úkolu Principy marxistické jazykovědy a kritika buržoazních koncepcí v jazykovědě (VIII — 6 — 6), koordinovaného Jazykovedným ústavem Ľ. Štúra SAV, vznikly mj. významné studie zabývající se tezemi klasiků marxismu-leninismu o jazyce a zdroji Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka (Hegelova a Feuerbachova filozofie), dále studie o vztahu jazykovědy a sémiologie aj.

Výsledkem plnění dílčího úkolu III — 2 — 3/3 Řízení automatů mluvenou řečí (řešeno ve spolupráci s Teslou — Výzkumným ústavem sdělovací techniky) jsou zejména výzkumné zprávy Akustická struktura [145]přirozené a umělé řeči z hlediska komunikace (Analýza časového členění řeči) a Model časového členění řeči I.

Práce na ústavním úkolu Lingvistická bibliografie plynule pokračovaly excerpcí materiálu za l. 1977 a 1978 pro bibliografii české lingvistiky a pro výběrový bibliografický přehled ze slovenské jazykovědy. Pro mezinárodní lingvistické bibliografie Bibliographie linguistique, slavistickou v čas. Rocznik Slawistyczny a onomastickou v čas. Onoma byly zpracovány záznamy za r. 1976. Z Bibliografického výběru ze světové jazykovědy byly připraveny a expedovány soubory 1975/4, 1976/1, 2, 4. Pro centrální evidenci bohemistických prací (výběr z l. 1945—1976) byly dokončeny práce na autorské kartotéce.

V r. 1978 proběhlo u všech dílčích úkolů hl. úkolu státního plánu VIII — 5 — 10 v květnu 1978 průběžné oponentní řízení, které potvrdilo správnost koncepce i cílů řešených úkolů a u některých z nich zpřesnilo termíny jejich dokončení (u Akademické mluvnice češtiny se do konce r. 1980 počítá pouze s předběžnou autorskou textací základních částí). Výroční kontrola prokázala, že etapy a cíle plánované na r. 1978 byly splněny v souladu se závěry průběžného oponentního řízení z r. 1978, popř. s menší restrukturací úkolů, k níž došlo v zájmu posílení vědecky a společensky nejaktuálnějších úkolů v 2. polovině r. 1978 v souvislosti se změnou ve vedení ÚJČ.

ÚJČ se v r. 1978 podílel v rámci integrace socialistické vědy na realizaci dvoustranných dohod s partnerskými pracovišti, které představují cenný příspěvek k rozvíjení vzájemné spolupráce a výměny zkušeností při prohlubování marxistické teorie a metodologie v jazykovědě. ÚJČ např. uspořádal společné česko-německé pracovní zasedání na téma Propozice a stanoviska mluvčího k jejímu obsahu, pracovníci ÚJČ se aktivně zúčastnili VIII. mezinárodního sjezdu slavistů v Záhřebu a XIII. mezinárodního onomastického kongresu v Krakově aj. Výsledky bohemistických výzkumů jsou obecně známy a oceňovány i v kapitalistických a rozvojových zemích.

Uplatnění výsledků vědecké práce; ediční a vědecko popularizační činnost

Ústav pro jazyk český ČSAV tradičně realizuje výsledky své práce především formou knižních a časopiseckých publikací. V r. 1978 vyšly v rámci ediční činnosti čtyři vědecky závažné publikace, a to jednak 10. sešit Staročeského slovníku (zpracoval kolektiv odd. pro dějiny českého jazyka ÚJČ ČSAV za vedení Igora Němce, Academia, Praha 1978), jednak tři práce, které se významně uplatní ve společenské praxi: jednosvazkový Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (zpracoval kolektiv lexikogra-fického oddělení ÚJČ ČSAV pod vedením Josefa Filipce, Academia, Praha 1978, 800 s.), který se má stát školní pomůckou při výuce češtiny [146]i jazykovou příručkou pro každodenní potřeby veřejnosti, dále Výslovnost spisovné češtiny Výslovnost slov přejatých (zpracoval kolektiv pracovníků ÚJČ ČSAV a ortoepické komise ÚJČ ČSAV pod vedením Milana Romportla, Academia, Praha 1978, 319 s.)a 1. svazek Malé jazykové knižnice, popularizační práce Miloslavy Knappové o rodných jménech Jak se bude jmenovat? (Academia, Praha 1978, 329 s.), určená široké veřejnosti a schválená ministerstvem vnitra jako základní jazyková příručka pro matriční praxi. — Do tisku byly v r. 1978 odevzdány dvě monografie, a to F. Daneš, Z. Hlavsa a kol.: Větné vzorce v češtině a Marie Těšitelová: Využití statistických metod v gramatice. Pro popularizační Malou jazykovou knižnici byl zajišťován plynulý přísun rukopisů. Kromě toho vypracovali pracovníci ÚJČ v r. 1978 na 110 původních bohemistických, slavistických a obecně lingvistických studií, které byly otištěny (popř. jsou v tisku) v různých domácích i zahraničních sbornících a časopisech. I v tomto roce vyšla 4 čísla 39. ročníku teoreticky a obecně lingvisticky zaměřeného vědeckého časopisu Slovo a slovesnost, 5 čísel 61. ročníku Naší řeči, popularizačního bohemistického časopisu zaměřeného na otázky jazykové kultury, a 5 čísel Zpravodaje Místopisné komise ČSAV, vydávaného malotirážní technikou péčí ÚJČ ČSAV, významného pojítka mezi domácími i zahraničními onomastickými pracovišti. Do nakl. Academia byl odevzdán 7. svazek sborníku Prague Studies in Mathematical Linguistics. 15 pracovníků ÚJČ je v redakčních radách různých lingvistických časopisů.

Výsledky bohemistického bádání získané z všestranného výzkumu češtiny se využívají i v jiných vědních oborech a oblastech společenské praxe. Na žádost ministerstva školství se v r. 1978 uplatňovaly i při realizaci nové výchovně vzdělávací soustavy, a to zejména účastí pracovníků ÚJČ na tvorbě a recenzích nových učebnic českého jazyka. Dále se průběžně využívaly např. v literární vědě, v uměnovědě, v sociologii, v informatice a při přípravě názvoslovných norem různých oborů (spolupráce s 23 názvoslovnými komisemi při Úřadu pro normalizaci a měření i při jiných institucích); výsledky z výzkumu vývoje jazyka se mj. aplikují též i v historii, archeologii a filozofii, poznatky z výzkumu zvukové stránky jazyka též v lékařství a ve sdělovací technice, výsledky z výzkumu vlastních jmen i v archeologii (zejména v činnosti komise pro výzkum zaniklých osad), geografii, geologii, jakož i při kodifikaci a tvorbě zeměpisného názvosloví (realizováno prostřednictvím názvoslovné komise Českého úřadu geodetického a kartografického a názvoslovných komisí města Prahy, Brna a Ostravy) a ve spolupráci s kalendářní komisí ČSR.

Ústav po celý rok průběžně poskytoval různé služby a expertízy. Na žádost ministerstva zahraničních věcí, ministerstva financí, České národní rady aj. orgánů bylo jazykově upraveno několik set stran společensky důležitých textů. S orgány ministerstva vnitra a státní správy probíhala trvalá spolupráce na úseku matriční praxe. Na žádost Úřadu před[147]sednictva vlády byly konzultovány otázky týkající se pojmenování řádů, vyznamenání ap. a ve spolupráci s nakl. Svoboda pokračovala spolupráce při novém českém překladu souborných prací V. I. Lenina. Pro redaktory z různých nakladatelství byl zajištěn (prostřednictvím nakl. Svoboda) cyklus přednášek o aktuálních jazykových problémech. Většině našich nakladatelství a ústředních i jiných deníků a týdeníků, jakož i různým kulturním pracovištím bylo v průběhu roku poskytnuto množství konzultací a expertíz. Konzultační činnost byla zajišťována i pro Čs. rozhlas, Čs. televizi, Čs. státní film a Čs. tiskovou kancelář. Na úseku péče o odborné názvosloví byly konzultovány materiály z různých výzkumných ústavů (sdělovací techniky, energetiky, polygrafie, matematických strojů, geologie). V Praze a v Brně pravidelně pracovala pro nejširší veřejnost jazyková a terminologická poradna.

Pracovníci ÚJČ spolupracovali i na úkolech zajišťovaných jinými akademickými a neakademickými pracovišti, např. na přípravě Československého slovníku (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV), Slovníku středověké latiny (Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV), Čs. encyklopedie (Encykloped. ústav ČSAV), vydávání Husových českých spisů a staročeského překladu bible a jiných edic a vypracovali několik oponentských posudků a recenzí na různá díla vzniklá na jiných pracovištích.

ÚJČ popularizoval výsledky své vědeckovýzkumné činnosti, jako již tradičně, v hromadných sdělovacích prostředcích. Pokračovaly pravidelné relace Jazykového koutku Československého rozhlasu a běžel rozhlasový cyklus o Slovníku spisovné češtiny. S kladným diváckým ohlasem se setkal televizní jazykově výchovný seriál Čeština za školou, který připravují pracovníci ÚJČ ve spolupráci s Čs. televizí. Pokračovalo se v otiskování jazykově výchovných rubrik v sobotní příloze deníku Práce (Učíme se česky), v Svobodném slově (Z historie slov a věcí), v brněnské Rovnosti (Jazykové zrcátko) a Nové svobodě, dále v časopisech Československý svět, Národní výbory, Bulletin Československého střediska výstavby a architektury, Zprávy Kruhu přátel českého jazyka a občas i jinde.

V tradičně bohaté popularizační a přednáškové činnosti pokračoval ÚJČ zejména v rámci Socialistické akademie a též v Kruhu přátel českého jazyka.

Závěrem lze shrnout, že veškerá činnost Ústavu pro jazyk český ČSAV byla v r. 1978 zaměřena na úspěšné plnění vědecky aktuálních a společensky angažovaných úkolů.

Naše řeč, volume 62 (1979), issue 3, pp. 143-147

Previous Mč (= Jaroslav Machač): Za Milošem Helclem

Next Jaroslav Porák: Jubileum Pavla Doležala