Časopis Naše řeč
en cz

Sborník referátů a příspěvků přednesených na semináři o otázkách pojmů a terminologie tělesné výchovy

Miroslav Roudný

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Ve dnech 13. až 16. listopadu 1972 se konal v Praze v Době sovětské vědy a kultury seminář o otázkách pojmů a terminologie tělesné výchovy s mezinárodní účastí (zahraničních účastníků bylo deset: 1 delegátka z Bulharska, 2 delegáti z Maďarska, 1 z NDR, 2 z Polska, [41]2 z Rakouska, 1 z Rumunska a 1 ze SSSR). Z domácích účastníků vystoupilo přes dvacet referujících a diskutujících delegátů. Úvodní referáty přednesli prof. RNDr. Karol Stráňai, DrSc. (Bratislava) a doc. dr. Václav Fiala, CSc. (Praha).

Sborník referátů a diskusních příspěvků, který má stejný titul jako uvedený seminář, vyšel v Praze r. 1976 a vydalo jej nakladatelství Olympia pro ČSTV. Má 244 str. a vedle českého a slovenského znění (83 s. — slovensky jsou uvedeny pouze příspěvky přednesené ve slovenštině) má ještě znění ruské (73 s.) a německé (74 s.). Bohužel není ke sborníku připojen seznam příspěvků (ani obsah, ani rejstřík) a tím je tematická i programová orientace značně znesnadněna.

Z uveřejněného sborníku je patrno, že se v diskusi mluvilo velmi otevřeně o řadě závažných otázek. Ukázalo se, že by k jejich řešení mohly přispět výsledky, jichž bylo dosaženo při práci terminologických skupin jednotlivých národních jazyků. Tyto národní skupiny pracují už přes dvacet let a sdružují své úsilí v Mezinárodní terminologické komisi Mezinárodního střediska pro informaci a dokumentaci (IASI) při Světové radě pro tělesnou výchovu a sport (CIEPS), jež je složkou UNESCO. Tyto organizace společně s ÚV ČSTV daly podnět k uspořádání semináře, aby bylo umožněno řešit jak otázky nejobecnějšího rázu, tak i problémy spojené s jednotlivými pojmy z oblasti tělesné výchovy. Znovu se řešil vzájemný vztah pojmové náplně názvů tělesná výchova, tělovýchova, tělesná kultura a jiných nejednotně užívaných termínů. Ukázalo se též, tak jako už dříve i v jiných oborech, že pro sjednocení terminologické soustavy kteréhokoliv oboru v mezinárodním měřítku je především nutné dospět k mezinárodnímu sjednocení pojmů, které se v daném oboru vytvořily. Překážkou zde však je rozdílný vývoj v různých státech, rozdílné tradice i dnešní zaměření odborné činnosti a v neposlední řadě i různé materiální možnosti a odlišná organizační struktura, která zvláště v tělesné výchově hraje významnou úlohu.

Naše řeč, volume 60 (1977), issue 1, pp. 40-41

Previous Eva Pokorná: Původ zeměpisných jmen

Next Miloslav Sedláček: Úvahy o reformě německého pravopisu