Časopis Naše řeč
en cz

K různým podobám a typům jmen států

Eva Pokorná

[Articles]

(pdf)

-

V tomto příspěvku chceme sledovat poměr několika podob jmen států: úřední (např. Svaz sovětských socialistických republik), kartografické (Sovětský svaz) a podoby zkrácené, které se užívají zejména v neoficiálních mluvených projevech (Svaz); dále si povšimneme otázky překladu propriální složky jmen států a zdrojů pojmenování nových států.

České úřední podoby jmen států, užívané v diplomatickém styku a v důležitých dokumentech, jsou zpravidla doslovnými překlady (kalky) z jazyka pojmenovaného státu. Proto je slovosled těchto úředních podob jmen v našem jazyce nejednotný. Vedle jazyků, z nichž byla jména přeložena, měla na jejich podobu vliv i doba, v které byla jména u nás vytvořena. Většina úředních jmen je víceslovná, protože u většiny států již jména charakterizují jejich základní politickou koncepci. Pouze několik málo států od této charakterizace upouští a ponechává si v úřední podobě pouhé vlastní jméno, které se kryje s podobou kartografickou: Fidži, Grenada, Kanada, Mauritius, Trinidad a Tobago, Údolí Andorry. Několik dalších jmen států má úřední podobu dvouslovnou, složenou z jména vlastního nebo z adjektiva od něho odvozeného, které je přívlastkem k substantivu stát: Stát Izrael, Stát Kuvajt, Stát Západní Samoa, Španělský stát.

Nejpočetnější skupinu, zhruba polovinu jmen všech států, tvoří jména složená z adjektiva odvozeného od vlastního jména země a ze substantiva označujícího státní zřízení, například Bolivijská republika, Belgické království, Íránské císařství, Švýcarská konfederace, Australský svaz ap. Méně obvyklé je postavení adjektiva za substantivem, například Knížectví monacké, Velkovévodství lucemburské, Východní republika uruguayská ap.

Početně menší skupinu tvoří jména, v nichž vlastní jméno země je nesklonným přívlastkem k substantivu označujícímu státní zřízení, například Republika Argentina, Království Bhútán, Emirát Katar, Sultanát [84]Omán ap. Vedle prostého určení státního zřízení (republika, knížectví, sultanát, svaz, emirát, společenství ap.) jsou v některých úředních podobách blíže charakterizovány i jiné rysy politické a organizační struktury státu dalšími adjektivy, například lidový, (lidově) demokratický, národní, federativní, sjednocený, spojený, nebo i jiné okolnosti, jako poměry náboženské — Islámská republika Mauretánie, Islámská republika Pákistán, dále etnické — Egyptská arabská republika, Jemenská arabská republika, popř. je v jménu zahrnuto i jméno panující dynastie — Hášimovské království jordánské, Saúdské království arabské.

Kartografické podoby, tj. takové, které se uvádějí na mapách, se omezují pouze na propriální složku jmen a jen v několika případech jsou totožné se jmény úředními, například Korejská lidově demokratická republika, Německá demokratická republika, Spojené státy americké, Spolková republika Německa. Někdy má tato podoba funkci rozlišovací, například u jmen Německá demokratická republika, Spolková republika Německa ap. Vlastní jméno užité v jménu úředním bývá shodné s jménem kartografickým; jen velmi zřídka nacházíme rozdíly, např. Národní republika Čína — Tchaj-wan.

V běžném úzu je patrná snaha krátit víceslovné podoby jmen, jako například Svaz sovětských socialistických republik na Sovětský svaz, Spojené státy americké na Spojené státy. Tyto podoby nacházíme i v tisku, slyšíme v rozhlase ap. Zvláště v hovoru dochází k dalšímu krácení, místo Sovětský svaz se říká pouze Svaz (kdežto Státy už není zkrácení tak běžné, i když Slovník spisovného jazyka českého je uvádí). U jmen víceslovných se nevynechávají apelativní adjektiva, ať už mají funkci rozlišovací, nebo ať jsou součástí jmen jedinečných, například Rovníková Guinea na rozdíl od Nové Guiney nebo od Guiney Guinejské republiky, nebo Horní Volta, Nový Zéland. Pouze jméno Velká Británie se u nás krátí na Británie a existuje také jen adjektivum britský (na rozdíl třeba od hornovoltský, pokud je ovšem toto adjektivum vůbec třeba utvořit). Na rozdíl od toho, že v našem prostředí lze krátit Svaz sovětských socialistických republik na pouhý Svaz (eventuálně i Spojené státy americké — ne však Spojené státy mexické — na Státy), aniž se tím vyvolá nedorozumění, není možné zkrátit obdobně jiné jméno složené také z apelativ, které pojmenovává zemi vzdálenou a u nás ne tak běžně známou, například Pobřeží slonoviny. Při krácení v hovorovém úzu je vždy důležité, jak je v našem prostředí jméno známé a frekventované, a záleží též na kontextu.

[85]Některé státy označujeme (zvláště v tisku) zkratkami a některé z těchto zkratek se užívají i v mluveném projevu. Často se užívá zkratka NDR pro Německou demokratickou republiku (kdežto zkratka SRN pro Spolkovou republiku Německa již tak běžná není) nebo USA, chápaná i u nás podle výchozího jazyka jako plurálová, pro Spojené státy americké (United States of America).

Vedle jmen úředních, kartografických a jmen z těchto podob krácených se užívají jména určité oblasti, menší části státu pro pojmenování celku, například Anglie pro Velkou Británii, Holandsko pro Nizozemí, a naopak zase jména větší části — kontinentu — pro stát na něm existující — Amerika pro Spojené státy americké. Tento jev není specificky český, nacházíme ho i v jiných jazycích. U jména Holandsko je však situace v jiných jazycích trochu jiná než u jmen Anglie a Amerika. Naše naučné slovníky označují toto jméno jako nesprávně užité pojmenování celé země, ale v řadě jiných jazyků se ho užívá jako kartografického jména — ve španělštině, turečtině, srbocharvátštině, švédštině, maďarštině, finštině, i ve slovenštině[1] (je to jediná lexikální odchylka slovenštiny od češtiny v celém souboru jmen států); Slovník slovenského jazyka jméno Nizozemí také neuvádí. Přestože jméno Nizozemí má v našem hovorovém úzu menší frekvenci než Holandsko (nebo možná právě proto), vyskytuje se také podoba Nizozemsko, tvořená analogicky podle ostatních jmen na -sko. Obyvatelské jméno Nizozemec se prakticky téměř nevyskytuje a běžné je pouze Holanďan.

Příklady, kterými jsme ilustrovali některé jevy, již napověděly, že se u víceslovných vlastních jmen států jejich apelativní složka překládá, například Horní Volta, Údolí Andorry, Rovníková Guinea, Nový Zéland, Západní Samoa, nebo že je přeloženo celé jméno, které je složeno z apelativ, jako je Pobřeží slonoviny. Originální francouzská podoba Côte-d’ Ivoire by byla v našem prostředí nevýhodná. U jiných jmen však apelativní složka zůstává nepřeložena, například srí (spanilý, vznešený) ve jménu Srí Lanka, dále adjektivní san v jméně San Marino, nebo zůstává nepřeloženo jméno celé — Sierra Leone (pohoří lvů) nebo Salvador (spasitel). Podobná situace je u těchto jmen i v jiných jazycích.[2]

Je zřejmé, že adjektiva označující zeměpisnou polohu ap. je třeba přeložit, avšak na to, zda a v kterých případech se přeloží ještě další [86]části jména nebo jméno celé, má zřejmě vliv jazyk originální podoby jména a vžitost jména v této podobě v mezinárodním úzu.

V poslední době se osvobozují z koloniální nadvlády další ostrovní země a státy takto vzniklé si ponechávají jméno ostrova, ostrovů nebo souostroví. Donedávna se takto shodovala tato jména států historických i nových s jmény zeměpisnými: Barbados, Fidži, Filipíny, Haiti, Island, Jamajka, Kypr, Maledivy, Malta, Nový Zéland, Trinidad a Tobago. Pouze dvě republiky volily jméno jiné, a to republika Srí Lanka na Cejlonu a Malgašská demokratická republika na Madagaskaru. Ostrovní státy vzniklé v poslední době při africkém pobřeží si ponechávají také jména původně zeměpisná — Republika Ostrovy Zeleného mysu (Kapverdské ostrovy), Demokratická republika Ostrov svatého Tomáše a Princův ostrov i Republika Komorské ostrovy. Totožné pojmenování státu a jiného objektu není v tomto případě novinkou. V Africe má stejné jméno řeka a stát — Kongo, Niger, Senegal, v Jižní Americe Uruguay, ve Spojených státech Colorado, Mississippi, Missouri, Ohio. Austrálie je jménem státu i kontinentu. Také stát a (hlavní) město mají v několika případech stejná jména — Guatemala, Kuvajt, Singapur, San Marino. Shrnujeme: Úřední podoby jmen charakterizují obvykle zřízení státu a do češtiny se zpravidla doslovně překládají. Kartografická jména států vycházejí spíše z našich tradic, přejímají, popř. modifikují jména zeměpisná a jsou v projevech mluvených i psaných běžnější. Podoby zkrácené z jmen kartografických a užívané pouze v neoficiálních mluvených projevech se v některých případech liší od podob úředních a kartografických i po stránce lexikální. Nově vznikající (ostrovní) státy volí pro úřední jméno státu obvykle jméno zeměpisné.

Podle informací Názvoslovné komise při Českém úřadu geodetickém a kartografickém probíhá jednání o úpravách některých jmen. O případných změnách přineseme zprávu.


[1] Nazvanija SSSR, sojuznych respublik i zarubežnych stran na 20 jazykach, Moskva 1974, s. 75.

[2] O. c. v pozn. 1.

Naše řeč, volume 59 (1976), issue 2, pp. 83-86

Previous Zdeňka Sochová: Pravopisná úprava sloves a jiných slov s předponami s(e)- a z(e)-

Next Emanuel Michálek: K českým spisům Tadeáše Hájka z Hájku