dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Divoké kvítí

B.

[Short articles]

(pdf)

-

V poslední době rozmáhá se opětně užívání cizích slov tam, kde je snadno lze nahraditi výrazem českým. Některé naše noviny a ti, kdož do nich píší, patrně vůbec nemají na zřeteli své čtenářstvo; neboť by si jinak vzpomněli, že v něm jest jistě polovice, ne-li většina takových, kteří se neučili latině a jimž se tedy cizími slovy znesnadňuje náležité porozumění tomu, co se v novinách předkládá ke čtení. Tací čtenáři musí se spokojiti domněním, že čtenému rozumějí, a vychovávají se takto k povrchnosti a domýšlivosti. To není dobrá cesta k výchově lidu! A přece právě nyní se pro ni všude horuje a pro ni pracuje. Zvláště mnoho stížností v tom směru dochází od čtenářů časopisů, určených stavu rolnickému, od nichž ovšem i my bychom očekávali mluvu nejryzejší a nejčeštější. Český venkov má největší zásluhu o zacho[148]vání české řeči a českých knih; proč se neudržuje v lidu tato zásluha dále, proč noviny tomuto čtenářstvu určené nepěstují zároveň s vědomím českým také uvědomělou snahu o čistou češtinu, cizomluvy neznešvařenou? To jest smutná otázka a věru sotva lze pochopiti, proč jest vůbec možna.

Podáváme tu malé klasobraní cizích slov.

Chválil se rázný projev klubu, vyzývající elementy rozvratu k zastavení zhoubné činnosti jejich (m. živly rozvratu). — Transporty vojínů z Italie pokračují pravidelně (m. doprava, převoz) až na jedno-, nejvýše dvoudenní pausy (m. jednodenní, nejvýše dvoudenní přerušení). — Přivezli s sebou nový řiditelný balon pevného systému (m. balon pevné soustavy). — Posavadní balony znamenají dnes již etapu překonanou (proč ne údobí, tvar překonaný?). — V hudebním posudku Jeremiášovy opery čtli jsme v jednom pondělním časopise tyto věty: »Motivickou prací jest partitura bohata a to ve smyslu psychologické techniky příznačných motivů. Barva jeho zvukových kombinací jest originální; architektonicky buduje s mimořádnou silou a uměním gradace.« Pro koho se píší vlastně takové posudky? Snad přece také pro obecenstvo a jeho poučení, aby lépe porozumělo skladbě? Ale tady by se spíše mohlo říci: aby neporozumělo. — Jiný zpravodaj píše zase, že by autorovi plánů ideální Velké Prahy přál, aby se dočkal reality svých bohatých ideálů; i my mu přejeme, aby se dočkal uskutečnění jejich. — Československý attaché v Římě (proč ne: zástupce, přiručí, pomocník?) učinil sdělení (spr. oznámil), že naši vojáci nebudou angažováni ve vnitřních poměrech italských (spr. zatahováni, zaplétáni do…). — Wilson contra Orlando! volaly nedávno noviny (m. W. proti O.). — To jest otázka eminentně politická (m. význačně, po výtce politická). —Kdo by se byl nadál, že bude nutno vystoupiti nejen proti německému, nýbrž i proti italskému imperialismu (m. panovačnosti, dobyvačnosti). Slova imperialismus jsou teď plné noviny, výklad jeho není nikde. — Tomu nebudou rozuměti široké »masy středostavovské inteligence« (m. široké vrstvy vzdělanectva). — Jiný problém se tlačí u nás do popředí (jiná otázka). — Pro lid prý by se měly zřizovati ambulantní knihovničky (m. putovní, stěhovavé). — Jestiť obava, že progresivním zvyšováním platu typografům a tím i ceny knih nastane stagnace v jich kupování (m. postupným zvyšováním cen přestanou se knihy kupovati). — Také čtenářské stagnace jest se báti. (m. že lidé přestanou čísti). — V Červené sedmě nové skladby dr. Červeného kreiruje (!) Ruda Jílovský (m. přednáší n. svérázně přednáší). — Jinde zase nedostižně interpretuje dětskou píseň sl. Morfová (m. tlumočí, dovede zapěti). — Za před[149]sednictví Jindřicha hr. Schlika shromáždili se (za předsednictví se shromáždili?) zástupci 23 velkostatkářů severovýchodních Čech, representující 75 ha plochy v politických okresích Jíčín, Mladá Boleslav atd. (m. zastupující 75 ha plochy v pol. okresích jičínském, mladoboleslavském) a ustanovili následující minimální požadavky (m. tyto nejmenší p.). — První impuls ke schůzi dal… (m. první podnět). — Nic nevzalo oslavě 1. května harmonický karakter národního svátku (m. nic neporušilo souladný ráz národního svátku). — Královská zahrada, tento unikátní komplex (m. tento jedinečný kus země), musí se státi lidu přístupnou. — To jest požadavek tak kardinální, jako demokratický (p. zásadní i lidový). — Opak by byl stabilisováním bezpráví cizí invasí po staletí páchaného (m. ustálením, utvrzením bezpráví, páchaného cizími přistěhovalci, cizím vpádem). — Dělnická rada nominovala své důvěrníky (jmenovala). — Buďte stanoveny komise cenové, sestávající z producentů, výrobců a konsumentů (m. buďte ustaveny, zřízeny komise cenové, složené z výrobců a spotřebitelů). — Budiž užito prostředků radikálních (bezohledných, krajních). — Lichváři ihned skonstruovali, že atentát je důsledek boje proti vládě (ihned usoudili, že útok jest důsledkem boje proti vládě). — To vše má cenu problematickou (pochybnou). — Věc je riskantní (odvážlivá, nejistá). — Vyvolává echo v duši lidu (budí ozvěnu). — Vyvine se intimní poměr (důvěrný) mezi lidem a vládou? — Od intervence presidentovy si mnoho slibuje národ (od zakročení).

Tak bychom mohli pokračovati až do omrzení laskavých čtenářů; neboť každý den nám přináší nové a nové doklady z Čech, Moravy a pohříchu i ze Slovenska.

Ale obraťme se již raději do jiných luhů, nasbírat také trochu divokého kvítí slohového. Že oficiosní sdělení nebývá vždy šťastné (úřední zpráva), toho doklad nám podává hned tato vyhláška novinářská:

K soupisu pojistek. Ministerstvo financí sděluje: Pojistky bývalého rakouského vdovského a sirotčího fondu podléhají soupisu pojistek dle všeobecných pravidel. Souhrnné oznámení pojišťoven ve příčině životních pojistek dle § 3., odst. 4. nařízení o soupisu pojistek č. 184 sb. z. a n. podané, bude pokládáno za splnění osobní povinnosti soupisové a přihlašovací ohledně osob, u tuzemských pojišťoven pojištěných, které se trvale zdržují mimo území Československé republiky.

Na úřední projevy, ministerské výnosy a na znění zákonů v naší republice vůbec se vedou stížnosti. Naděje v tom směru byly hodně klamny; a jest nejvyšší čas, aby tu nastala náprava. Páni [150]úředníci česko-slovenské republiky nesmějí si mysliti, že mohou na té vychrtlé herce úřední češtiny rakouské jezditi dále; nikoliv, musí se přizpůsobiti novým poměrům a přiučiti se nové, t. j. poctivé češtině. — Schválení stanov jisté záložny bylo výboru ve starém Rakousku oznámeno tímto památným přípisem, jejž čteme ve Věstníku záloženském v čísle 10. ročníku 32.:

Tyto stanovy nového společenstva »občanská záložna pro X. a okolí se sídlem v X.« byly při / dne 23. dubna 1893 v X. odbývané ustavujícím komité pozváním de dto. v X. dne 17. dubna 1893 svolané ustavující / valné hromadě po přečtení a vyložení těchže jednohlasným usnešením přítomných v praesenční listině jmenovaných osob přijaty a v plném rozsahu schváleny, což se soudní komisí při zmíněné valné hromadě za účelem osvědčení průběhu a usnešení se valné hromady k cíli zařízení výše jmenovaného nového společenstva / intervenující tímto stvrzuje.«

Přítel Naší Řeči posílá nám podobný skvost z časopisu Chrudimský kraj ze dne 22. února t. r., tedy již z doby naší samostatnosti:

Naše chrudimské železniční nejen spojení, ale i zpravodajství jest pravým skandálem. Z pražských listů teprve se dozvíme, že dne 20. února bylo otevření zastávky Topol místní zdejší dráhy »Heřm. Městec—Borohrádek«, mezi stanicemi Chrudim město a Úřeticemi pro dopravu osob a omezenou dopravu zavazadel. Správa provozu státní dráhy v Chrudimi, odepřevší náš list, nevíme ignorováním-li jeho našemu obecenstvu a správě tratě, která by více místní poměry měla respektovati, prospěje.

Úřední list Pražských Novin pak uveřejňuje toto obeslání:

Poněvadž u Lichkova zadržen byl pro podezření vývozného podloudnictví kůň, se každý, kdo sobě nárok na něho osobovati moci domnívá, vyzývá, v devadesáti dnech ode dne prohlášení nynějšího obeslání počítajíc, v kanceláři okresního finančního ředitelství se dostaviti, sice, kdyby se to nestalo, pokračovati se bude se zadrženým koněm podle zákona.

V odpoledním vydání Nár. Politiky ze dne 8. dubna zplodil kdosi tuto větu: Bavorsko má 41 města s půl druhého milionem obyvatel. Zasilatel tohoto výňatku žádá ve svém rozhořčení, aby jména takových »nestoudných prznitelů našeho krásného jazyka« byla vypátrána a uveřejňována v koutku Naší Řeči, jenž by měl případné jméno »Pranýř«. — Na poli politickém byla podle Lid. [151]Novin »situace ztížena stanoviskem Poláků, kteří jsou dnes vskutku nesmiřitelni a odhodláni k naprosté bezohlednosti vůči osobě ministra, který vzhledem k posavadní nerozhodnosti sociálních demokratů, kteří dle všech známek — kdyby i sebe více chtěli ministrovi pomoci — přece jen posléz nebudou se moci pro vládu rozhodnouti, má vyhlídky téměř beznadějné. — Podle Venkova pak v Německu nevedla dle projevů z kruhů stran většiny (4 genitivy po sobě!) zcela zvláště dík řeči kancléřově o Belgii krise nejen k rozbití většiny, nýbrž dokonce k jejímu vnitřnímu upevnění. — Abychom na konec nenechali ani umění bez povšimnutí, uvádíme z posudku kteréhosi pražského deníku tento výňatek: Solidnost a detailnost této režie má plný souhlas autority a má příkrý protějšek v jeho básnické praxi — — Divadelní kus je cítěn a vysloven z horkého Současna; schválností svých anachronismů bije historickou věrnost jevištního rámce do tváře — — jeho scény jsou barvy na rychlo nahozené, jeho styl je nedočkavý impresionismus, jeho dech letí jako oblaka nad vězením, jeho slovo prolamující se z niter a jeho pohyb vymršťující se z křečí — — to všechno volalo by po režijní stylisaci. Přerodu jest třeba!

Naše řeč, volume 3 (1919), issue 5, pp. 147-151

Previous Š.: Bolševické peklo v Petrohradě za komuny a rudá hrůzovláda

Next Vrhnouti, vrhnouti se