Časopis Naše řeč
en cz

K několika novým amerikanismům v češtině

Alena Chmelová, Zdeněk Salzmann

[Short articles]

(pdf)

-

V poslední době se objevovala v našich novinách a časopisech některá přejatá pojmenování označující jevy spojené s americkým prostředím. Jedním z nich je výraz hippie, popř. hippy (výsl. [hipi]). Bývají jím označováni mladí lidé, jejichž vzhled, chování a hlavně oblečení je výstřední. Názvu hippies využil i náš konfekční průmysl jako označení jednoho druhu kalhot — jsou to tzv. bederní kalhoty ze světlého manšestru, potištěného drobnými pestrými kvítky. Protože název hippie je do jisté míry módní, objevily se dotazy na jeho původ a význam.

Ve Spojených státech amerických se plurálovým tvarem hippies označují mladí lidé, kteří mají značně negativní postoj k životnímu způsobu starších generací, odmítají civilizaci, výstředně se oblékají i chovají, jsou odpůrci násilí atp. V soukromém životě jsou nevázaní, rádi pobuřují a překvapují své měšťácké okolí a mnozí z nich užívají halucinačních drog.

Podstatné jméno hippie/hippy je utvořeno z anglického adjektivního základu hip a přípony psané -ie nebo -y, která buď má funkci deminutivní (zdrobňovací) (srov. bird ‚pták‘ — birdie ‚ptáček‘), nebo slouží k označení nositele nějaké vlastnosti (cute ‚roztomilý‘ — cutie ‚roztomilé děvčátko‘; tough ‚hrubý‘ — toughie/toughy ‚hrubec, hulvát‘). Anglický slangový výraz hip je variantou staršího tvaru hep[1]. Označuje se jím ten, kdo je dobře znalý nejnovějších filosofických a uměleckých proudů (např. řekne-li se anglicky o někom „he is hip“, znamená to, že je o všem výborně informován). Slovo hep je doloženo už z doby první světové války a stalo se běžným v džezové mluvě kolem roku 1935.

Se slovem hip souvisí etymologicky i anglické slovo hipster (výsl. [hipster]); označuje se jím ten, kdo je „hip“. Podle ruské příručky o cizojazyčných slovech[2] by bylo možno považovat výraz hippie/hippy za zkrácenou formu slova hipster, které je (podle autora příručky) odvozeno od podstatného jména hip s významem ‚bedro‘.

Protože v angličtině je hippies tvar pro množné číslo, neměli bychom ho ani u nás užívat pro označení jednotlivce; správný tvar jedn. čísla je tedy hippie, popř. hippy. Protože se toto pojmenování dosud pociťuje výrazně jako cizí, píšeme je původním pravopisem.

Původní anglickou psanou podobu ponecháváme i u nově pronikajícího pojmenování z oblasti abstraktního výtvarného umění op ort. To vzniklo zkrácením první části sousloví optical art, tj. optické umění. Termínem op art se označuje ve výtvarném umění směr usilující o vytváření optických klamů osobitým využíváním přímek, křivek a geometrických obrazců.

Výraz op art byl pravděpodobně utvořen jako nápodoba označení pop art, jež [62]vzniklo zkrácením z popular art, což je název pro lidové (populární) umění. Výrazu pop art se začalo užívat ve Spojených státech na začátku druhé poloviny tohoto století; označuje se jím ve výtvarném umění směr zdůrazňující zcela všední náměty a hojně užívající zveličených forem, podobně jako je tomu v komerčním (např. plakátovém) umění.

Zatím nemáme za pojmenování op art a pop art vhodné české náhrady; v psaných projevech zachováváme jejich původní grafickou podobu (stejně jako např. u pop music), ale odvozené podst. jméno popartista a příd. jméno popartistický píšeme samozřejmě dohromady.


[1] Srov. Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, Springfield, Massachusetts 1969.

[2] L. P. Krysin, Inojazyčnyje slova v sovremennom russkom jazyke, Moskva 1968, pozn. na s. 167.

Naše řeč, volume 53 (1970), issue 1, pp. 61-62

Previous Anna Jirsová: Názorové střety?

Next Jaroslav Kuchař, Antonín Tejnor, Alena Chmelová: Radíme a kritizujeme