Časopis Naše řeč
en cz

Příloha k Naší řeči 49, 1966, č. 5

[Editor's notice]

(pdf)

-

Soupis úprav ve 4. vydání Pravidel českého pravopisu z r. 1966

(Přetištěno z předmluvy)

Toto vydání Pravidel českého pravopisu zachovává v zásadě redakci z r. 1957; byly provedeny pouze drobné úpravy, které se ukázaly během doby jako žádoucí. Vlastní pravopisné normy se týkají tyto úpravy:

1. V duchu obecného ustanovení Pravidel, že se slova zdomácnělá píší v zásadě pravopisem domácím, a vzhledem k tomu, že zejména u výrazů sportovních se tento pravopis v praxi rychle ujal a spontánně se šíří i na slova, u nichž Pravidla tuto podobu dosud výslovně neuváděla, uvádí se tato podoba nově (vedle podoby původní) u těchto slov: back i bek, backhand i bekhend; drive i drajv, drivovati i drajvovati, forehand i forhend; tramp i tremp, (auto)camping i (auto)kempink; z oblasti nesportovní: bandžo i bendžo, chaussée i šosé; symposion i sympozion, trust, trustový [tra-] i trast, trastový; u latinského příslovce quasi (též jako součást složených slov) byla doplněna počeštěná podoba kvazi (kvazi-).

2. U zdomácnělých jmen cizího původu na -erie a -érie byly kolísající délky vyrovnány tak, že pravopisná podoba zachycuje nyní důsledně obojí výslovnost: drogerie i drogérie, galanterie i galantérie, rafinerie i rafinérie atp. Obdobně byly podle dublety milion i milión doplněny tvary s dlouhým -ó- též u ostatních slov této řady (bilion i bilión atd.). Rovněž bylo zavedeno dubletní psaní u jména seladon i seladón. — Obojím způsobem se nově píší: konsumpce i konzumpce (vzhledem ke konsumovati i konzumovati a ostatním slovům s tímto základem), theogonie i teogonie, theosofie i teosofie, Theodor i Teodor (jako u ostatních slov s první částí theo- i teo-) a rovněž theodolit i teodolit (které ovšem s předchozími výrazy nesouvisí).

3. Protože nový Slovník spisovného jazyka českého přinesl prohloubenější zpracování slovesných předpon s- a z- (než jaké obsahuje Příruční slovník jazyka českého, o nějž se opíralo vydání Pravidel z r. 1957), byly nyní v Pravidlech doplněny další dvojice předponových sloves: smontovati i zmontovati, scestovati i zcestovati, sešrotovati i zešrotovati, sestrouhati i zestrouhati, shoblovati i zhoblovati, schumlati i zchumlati, schvátit i zchvátit, stesati i ztesati (nově přidány vesměs podoby s předponou z-); spráskat i zpráskat (nově přidáno spráskat).

4. V důsledku změny mezinárodní normy bylo změněno (v dohodě s našimi odborníky v chemii) dosavadní psaní slova oxyd na oxid (přípona -id); týká se to ovšem i slov odvozených a složených, jako oxidace, (z)oxidovat; hydroxid, peroxid, suboxid, hyperoxid; epoxid. (V základovém jménu oxygenium a ve slovech utvořených od základu oxy-, jako např. oxyl, oxybromid, zůstává pochopitelně -y-.)

5. Vzhledem k tradiční mezinárodní ustálenosti zkratky titulu inženýr připouští se vedle u nás obvyklé zkratky inž. i mezinárodní zkratka Ing., ve větné souvislosti ing.

6. Africká zeměpisná jména Keňa, Ňasa, Tanganika se uvádějí nově jen v této podobě, dnes už běžné. Podle současného úzu zeměpisců byly dále upraveny podoby (uvádí se stav po úpravě): Dárdžiling, dárdžilingský, Tabríz; Strančice, strančický, Tálín, tálínský, Vstiš a připuštěny obě podoby u příd. jmen batávský i batavský, malagský i malažský.

7. Byla opravena dodatečně zjištěná nedopatření, popř. přehlédnuté tiskové chyby (uvádí se stav po úpravě): báťuška i baťuška, rybářík i rybařík, střihárna i stříhárna, rozřidlý i rozřídlý; Otýlie i Otilie; metol (nikoli také methol), metempsychosa i -psychóza, konsistorium i konzistorium, thein i tein, theobromin i teobromin, transspirace i transpirace, transsudace, transsudát i transudace, transudát; mistral, vakát, sansculotte, Guadalquivir (nikoli Qua-).

Kromě toho byla vypuštěna hesla podružná, příliš speciální nebo již neužívaná a větší počet hesel doplněn, jak to vyžadovaly změny ve slovní zásobě jazyka; byly rovněž upraveny a doplněny matematické, fyzikální a technické jednotky a jejich značky podle nových odborných norem. Dále byly zrevidovány údaje o výslovnosti a tvarosloví.

V oddíle „Pravopisná pravidla“ byla nepodstatně upravena, především zjasněna a zpřesněna stylizace některých pravidel (beze změny jejich obsahu) a byly vyměněny nebo doplněny příklady.

Naše řeč, volume 49 (1966), issue 5, pp. 313-314

Previous Vl, MS: Radíme a kritizujeme

Next Karel Svoboda: Vztažné věty s nesklonným co