Časopis Naše řeč
en cz

Přebor kopané, nebo v kopané?

JK

[Short articles]

(pdf)

-

Sportovní vyjadřování má svá hojná úskalí a ti, kdo se o sportovním dění často vyjadřují jazykem spisovným, o nich dobře vědí. Jedním z nich je také nejistota, jaké vazby, zda předložkové nebo bezpředložkové, se má užívat po některých názvech sportovních soutěží, jako např. turnaj, přebor, soutěž, liga a jiných, zda tedy má být přebor v házené nebo jen přebor házené, soutěže v kopané nebo jen soutěže kopané atpod.

Podstatou sportu je, jak všichni dobře víme, vzájemné měření sil. Tomu odpovídají i slovesa, kterými se sportovní činnost vyjadřuje, např. utkat se, střetnout se, bojovat, zápasit, závodit a jiná. Všechna tato slovesa, právě tak jako k nim příslušející podstatná jména dějová, utkání, střetnutí, (sou)boj, zápas, závod, mají při určování druhu nebo způsobu sportovního zápolení vazbu předložkovou, tedy utkat se nebo utkání v něčem (v košíkové, v šermu, ve vodním pólu) a podobně střetnout se v tenise, závody v plavání, zápas ve volném stylu apod. Tvoří tedy tyto výrazy vyhraněnou skupinu pojmenování blízkých si významem věcným a jednotných vazbou.

Vedle nich však existují také podstatná jména s obdobným věcným významem, jako turnaj, přebor, mistrovství, memoriál, liga a jiná, která nejsou odvozena od sloves a jejichž vazbu nemůžeme přímo opírat o předložkovou vazbu slovesnou. Mluvíme jen o utkání ve vodním pólu, poněvadž existuje sloveso utkat se v něčem, ale nemáme již příslušné sloveso ke jménu turnaj nebo přebor. Proto jsou tu nasnadě vazby bezpředložkové s pouhým 2. pádem, který vyjadřuje vztah velmi široce, co nejobecněji; přebory házené, turnaj vodního póla atp. Takové vazby jsou však někdy velmi nevýhodné, např. tehdy, je-li jméno určováno několika neshodnými přívlastky. Srovnejme třeba takové skladebně málo rozlišené, a proto i málo přehledné spojení jako „přebor města dorostu kopané“ se spojením „městský přebor dorostu v kopané“, kde jsou přívlastky ke jménu přebor rozlišeny i skladebně (vedle přívlastku v 2. pádu je tu přívlastek adjektivní a přívlastek vyjádřený vazbou předložkovou, přebor v kopané). Vzniklo tím nepochybně spojení přehlednější, jasnější. A odtud, z těchto složitějších spojení pronikají pak předložkové vazby zcela přirozeně i do spojení jednodušších. Tak dnes se vyskytuje jen mistrovství ve sportovní gymnastice, memoriál v lehké atletice a častější jsou i spojení turnaj ve stolním tenise, přebory v kopané (srovnej i spojení přeborník v něčem), než turnaj stolního tenisu nebo přebor kopané. Nelze ovšem uvedená bezpředložková spojení se slovy turnaj a přebor považovat za nesprávná, zvláště ve spojeních jednoduchých.

A podobně, zdá se, vítězí ve sportovním vyjadřování předložková vazba i u výrazu soutěž (srovnej častější spojení soutěže v míčových hrách, soutěže v kopané a naproti tomu — řidčeji užívané — soutěže míčových her, soutěže kopa[185]), i když v jiných oborech bývá často vazba bezpředložková (viz např. soutěž lidové tvořivosti, soutěž krásy, ale ovšem též soutěž v recitaci aj.). Je to konec konců v souhlase s obdobnou slovesnou vazbou slovesa soutěžit ve sport. vyjadřování, např. soutěžit v běhu (tj. měřit s někým síly v běhu), kdežto v nesportovních výrazech převládá spíše významový odstín ‚usilování‘ a také předložková vazba příznačná pro sloveso usilovat, t. soutěžit oč (o nejlepší výkon, o kvalitu, o titul). Ovšem tuto vazbu s významovým odstínem ‚usilování‘ známe i z vyjadřování sportovního, např. soutěžit o mistrovský titul, soutěže o pohár.

Zajímavé však je, že u některých názvů organizačních forem soutěží, jako je např. liga, skupina, třída, divize, se užívá naopak buď výhradně, anebo převážně jen výrazů bezpředložkových, tedy např. II. liga ledního hokeje, I. třída kopané atpod. Je to zřejmě z toho důvodu, že významová souvislost uvedených výrazů se skupinou jmen označujících sportovní zápolení a měření sil je značně volnější.

Naše řeč, volume 49 (1966), issue 3, pp. 184-185

Previous V. Měrka: Několik poznámek k slovu chachar

Next Anna Jirsová: Pojednávaná kniha?