Časopis Naše řeč
en cz

Soupis prací prof. Bohuslava Hály 1954—1963

Jana Ondráčková

[Reviews and reports]

(pdf)

-

I. Knihy a studie

1955

Hlas — řeč — sluch (s prof. M. Sovákem), 3. doplněné a přepracované vydání, 1955.

Výslovnost spisovné češtiny, její zásady a pravidla I. Na základě jednání ortoepické komise Ústavu pro jazyk český ČSAV, 1955.

Úvod do fonetiky, skriptum fil. fak. UK, 1955.

1956

Slabika, její podstata a vývoj, 1956.

1957

Nature acoustique des voyelles, Acta Universitatis Carolinae, 1957.

Norma české výslovnosti v aplikaci na logopedickou péči, Sborník Československé logopedie, 1956, s. 127—131.

Několik poznámek na okraj recitace, Naše řeč 40, 1957, s. 65—72.

Problémy zpěvu z hlediska fonetiky, Hudební výchova 5, 1957, s. 73—77.

The Slavonic Languages, Manual of Phonetics, edit. L. Kaiser, 1957, s. 302—311.

1958

Technika mluveného projevu, 1958.

 1959

English Vowels in Phonetic Pictures, Rozpravy ČSAV, 1959.

První pokus o stanovení charakteristických tónů českých samohlásek, Slavica Pragensia 1, 1959, s. 21—23.

1960

Fonetické obrazy hlásek českých, slovenských, francouzských, německých, ruských, polských, anglických, maďarských a španělských, 1960.

Autour du problème de la syllabe, Phonetica 5, 1960, s. 159—168.

1961

 La syllabe, sa nature, son origine et ses transformations, Bulletin international de documentation linguistique 10, 1961, s. 69—143.

1962

 Zur Frage der Anzahl der Vokalformanten, Zeitschrift für Phonetik… 12, 1959, s. 58—67.

Hlas řeč sluch (s prof. M. Sovákem), 4. vydání, 1962.

La conception de la syllabe dans l’oeuvre du Professeur Daniel Jones, Phonetica 7, 1961, s. 240—245.

Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě, 1962.

La nature phonétique de la syllabe, Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetic Sciences, 1962, s. 418—427.

K otázce primárních a sekundárních motoricko-akustických znaků hlásek, Slavica Pragensia 4, 1962, s. 63—68.

[51]1963

Einige Beobachtungen auf dem Gebiete der Stimmbildung, Zeitschrift für Phonetik… 16, 1963, s. 43—47.

II. Články, recenze, zprávy, diskuse, hesla

1954

O tzv. švábské melodiiv češtině, Studie a práce lingvistické I, 1954, s. 81—89.

Výzkum srozumitelnosti řeči při telefonním přenose, Slovo a slovesnost 15, 1954, s. 165 až 168.

1955

O významu J. E. Purkyně pro fonetiku, Sborník J. E. Purkyně, 1955, s. 131—135.

Dieth, Vademekum der Phonetik, recenze, Zeitschrift für Phonetik… 8, 1955, s. 402 až 407.

1956

Odpověď prof. Horálkovi, Slovo a slovesnost 17, 1956, s. 249—251.

1957

 St. Skorupka, Studia nad budową akustyczną samogłosek polskich, Slavia 26, 1957, s. 280—283.

1960

Zasedání vedoucích jazykových zvukových archívů ve Vídni, Věstník ČSAV 69, 1960, s. 486—487.

1961

Studie o výzkumu lidského hlasu, Hudební rozhledy 14, 1961, s. 111.

Husson, La voix chantée, Phonetica 7, 1961, s. 167—169.

1962

IV. mezinárodní fonetický sjezd v Helsinkách, Věstník ČSAV 71, 1962, s. 138—140.

O. Broch (výročí úmrtí), Revue d’Études slaves 41, 1962, s. 376—378.

Hesla v Encyklopedii praktického lékaře: ]azyk, Kakofonie, Kinematografie řeči, Koenigovy plameny, Konsonanty, Konstriktivy, Labiales, Laryngofonie, Laryngograf, Linguales, Linguografie, Linguopalatales, Oklusivy.

Spolupráce na heslech pro Příruční slovník naučný ČSAV.

Sestavila J. Ondráčková

Naše řeč, volume 47 (1964), issue 1, pp. 50-51

Previous Jana Ondráčková: K sedmdesátinám profesora Bohuslava Hály

Next Vladimír Mejstřík: Z 22. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého