Časopis Naše řeč
en cz

Malé počáteční písmeno v názvu poštovního úřadu

František Váhala

[Short articles]

(pdf)

-

V nových Pravidlech je sice uveden příklad, jak psát názvy poštovních úřadů, avšak na místě, kde je bude málokdo hledat, totiž v kapitole o psaní zkratek a značek v § 119. Uvedený tam příklad (poštovní úřad Praha 102) jasně ukazuje, že poštovní úřady píšeme s počátečním písmenem malým. Protože však není uveden v kapitole o psaní velkých písmen mezi institucemi psanými s velkým počátečním písmenem (v § 143), nejsou tu uvedeny žádné důvody pro tento způsob psaní, a proto jej vysvětlíme.

Nová Pravidla rozmnožila počet případů, kdy dnes píšeme počáteční písmeno velké. V psaní názvů politických stran a jedinečných úřadů opustila starou zásadu, podle níž se psala s počátečním písmenem malým, protože se nepovažovala za vlastní jména, a zavedla psaní s písmenem velkým, i když jen v oficiálních názvech (jako Komunistická strana Československa, Státní úřad plánovací apod.) a s někte[232]rými výjimkami (jako jsou např. názvy ministerstev a slovenských pověřenectev). Vliv dřívějšího způsobu psaní — s nímž se nová Pravidla nutně musela vyrovnat — projevuje se v jistém šetření velkými písmeny u názvů úřadů a institucí, které nejsou jediné svého druhu, nýbrž opakují se v jednotlivých správních celcích, jako jsou např. školy, soudy aj.; ty píšeme postaru s počátečním písmenem malým (např. osmiletá střední škola ve Starém Jičíně, lidový soud ve Valašském Meziříčí atd.), viz v Pravidlech § 145; a sem přirozeně patří i poštovní úřady.

U poštovních úřadů žádá si však mimoto psaní s malým počátečním písmenem sám původ a charakter jejich označování. Druhové označení poštovní úřad je tu specifikováno jménem Praha 102, tj. jinými slovy: skutečným jménem poštovního úřadu je ono Praha 102. Praha 102 je tzv. nominativ jmenovací (přívlastek neshodný k poštovní úřad), jaký bývá u slov román, povídka, hotel, družstvo, okres ajpod.: román Psohlavci, hotel Jalta, družstvo Opus, okres Beroun. U tohoto typu pojmenování se druhové označení (román, družstvo, okres, a tedy i poštovní úřad) píše vždycky s písmenem malým, kdežto s velkým písmenem jen onen nominativ jmenovací. Nesmí nás ovšem udivovat, že takovým jménem je v našem případe jméno místní (Praha 102). V administrativní praxi je to zjev častý; tak je tomu např. u všech okresů: okres Beroun, okres Praha-jih (kdežto okres berounský je pojmenování neoficiální).

Z uvedeného způsobu psaní názvů s nominativem jmenovacím učinila nová Pravidla jednu výjimku, a to ve jménech dolů. Název typu Důl Zdeněk Nejedlý, Důl Československá armáda píše se s velkým počátečním písmenem, stejně jako název typu Důl Zdeňka Nejedlého, Důl československé armády. Je to proto, že v praxi by bylo obtížné rozlišovat typy důl Československá armáda (s nominativem jmenovacím) a Důl československé armády (s přívlastkem neshodným) a mělo by to za následek nejistotu v psaní těchto názvů a mnoho chyb.

Naše řeč, volume 41 (1958), issue 7-8, pp. 231-232

Previous Zdena Hrušková: Zkratky Mudr., Dr., Inž.

Next Hana Marešová: Dešť — déšť, pero — péro, dveře — dvéře, saně — sáně