Časopis Naše řeč
en cz

Anketa k připravovanému hutnickému terminologickému slovníku

Miroslav Roudný

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Terminologická komise Československé vědecké technické společnosti pro hutnictví a slévárenství v Praze vydala letos první cyklostylované sešity „materiálu k hutnickému terminologickému slovníku“. Jsou to Hutní keramika, Hrudkování a Prášková metalurgie. Tímto způsobem má být postupně zpracováno názvosloví ze všech hutních oborů. Ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český bude později vydán tiskem třísvazkový Hutnický terminologický slovník asi o 15 000 heslech; vydávání cyklostylovaných sešitů je součástí přípravných prací k tomuto dílu.

První sešit, Hutní keramika, byl rozeslán příslušným úřadům, školám, redakcím, knihovnám a podnikům zároveň s dotazníkem obsahujícím tyto otázky: Má být slovník uspořádán abecedně, nebo podle odborných skupin? Má slovník obsahovat pouze stručné definice názvů, nebo též naučný výklad, a do jaké míry? Mají být hesla doprovázena nákresy, a v jaké míře? Mají být do slovníku zahrnuty též obchodní značky a ochranné známky?

[217]Dotazník vyplnilo 27 účastníků ankety a její výsledek je tento: Rozhodná většina se vyslovila pro abecední uspořádání a bylo též doporučeno připojit rejstřík názvů sestavený podle odborných skupin. Rovněž převážná většina žádá, aby vedle stručné definice byla k názvům připojena krátká technická informace, pokud toho bude ještě třeba. Téměř všichni se vyslovili, aby byl text doplněn v dostatečné míře obrázky, jak to vyžaduje názornost a přehlednost výkladu; doporučuje se též, aby obrázky měly jednotnou úpravu. Obchodní značky a známky mají být zařazeny s ostatními názvy do jedné abecedy, ale s grafickým odlišením. Ani po skončení této ankety se hutnická terminologická komise neuzavírá dalším připomínkám a bude vděčna za jakoukoli pomoc. Její adresa je: Terminologická komise při Československé vědecké technické společnosti pro hutnictví a slévárenství v Praze 1, Příkopy 29.

Naše řeč, volume 41 (1958), issue 7-8, pp. 216-217

Previous Jaroslav Kuchař: O jazyku a stylu novin

Next Zdeněk Tyl, Přemysl Hauser: Z knih, časopisů a novin