Časopis Naše řeč
en cz

Nový český slovník etymologický

Red. (= Redakce)

[Short articles]

(pdf)

-

Po loňské sovětské diskusi vzrostl znova zájem o etymologii (nauka o původu, původním znění a významu slov). Po etymologickém bádání a po etymologických slovnících volá na př. v Sovětském svazu prof. Bulachovskij. A je opravdu v oboru slovanských etymologických slovníků stav neuspokojivý. Jsou tu etymologické slovníky buď velice zastaralé, nebo nedokončené. Přitom jsou tyto slovníky těžko dostupné, některé prakticky vůbec nedostupné a řadu let je rozebráno i druhé vydání českého Holubova Stručného slovníku etymologického, který ani v tomto vydání dobře nevyhovoval. Mimo to mají všechny zmíněné slovníky společný nedostatek v tom, že jsou bez slovních indexů — a index je v etymologickém slovníku téměř nepostradatelný. — Tomuto nedostatku ze značné části odpomůže Etymologický slovník jazyka českého, který právě vychází ve Státním nakladatelství učebnic. Vznikl důkladným odborným přepracováním a rozšířením zmíněného Holubova Stručného slovníku etymologického, zachycuje i nejnovější výsledky etymologického bádání a je opatřen bohatými indexy. Neobyčejně byl rozšířen i repertoár cizích slov a přitom se velmi často sleduje u slov přejatých i etymologie pramene, což je jistě novinka proti jiným slovníkům etymologickým a činí to z nového českého etymologického slovníku malou cennou etymologickou encyklopedii. Posudek nového slovníku přinese Naše řeč v některém z příštích čísel.

Naše řeč, volume 35 (1951), issue 5-6, p. 120

Previous J. Z.: Sloužiti

Next Oznámení