Časopis Naše řeč
en cz

České výrazy za ruské nacija, narod, narodnosť, nacionaľnosť a pod.

Bohuslav Havránek, Jaromír Bělič

[Articles]

(pdf)

-

Diskuse

 

Uvedené ruské názvy jsou stěžejními pojmy marxisticko-leninského chápání a řešení otázek vývoje národa. Proto překladatelé příslušné marxisticko-leninské literatury, zejména známých prací Stalinových o těchto otázkách, museli hledat pro ně české názvy a pokusit se je ustálit. A potřeba přesných českých názvů vystoupila ještě více do popředí v průběhu prací vycházejících z geniálních nových statí Stalinových o jazyce. Nedospěli jsme ještě k českým názvům jednotným a nesporným. Na naléhavost jednotného řešení ukázaly zejména úvahy Husovy a Mackovy o vývoji českého národa v Tvorbě (roč. 20, 1951, č. 1 a 14), v nichž oba autoři vytyčili jako důležitý společný úkol historie i jazykovědy hledat a najít takové řešení.

Proto uspořádaly terminologické komise jazykovědného a historického oddělení Československo-sovětského institutu v Praze 24. října 1951 společnou schůzi věnovanou otázce českých názvů pro uvedené ruské termíny. Podkladem jednání této schůze byl propracovaný referát prof. dr. Jaromíra Běliče, děkana filosofické fakulty university Palackého v Olomouci, který dále otiskujeme jako první příspěvek zahájené diskuse.

Účastníci uvedené diskuse nesouhlasili s některými navrhovanými názvy, zejména nebylo jednotnosti v české náhradě za ruské názvy nacija a narod; nikdo však nepodal řešení obecně uspokojující. Proto se schůze usnesla, aby základní referát Běličův byl uveřejněn jako podnět k podrobné diskusi v tisku. Jde sice o otázku odbornou, ale poněvadž má přitom o ni zájem veřejnost širší, redakce Naší řeči se s radostí ujala otiskování této diskuse a uvádí ji zásadním příspěvkem Běličovým.

Redakce nechce a nemůže na začátku diskuse předbíhat výsledky diskuse celé, která snad ani neproběhne jen na stránkách našeho časopisu. Nechce však také uvádět své čtenáře v omyl, že snad tím faktem, že jako první otiskuje příspěvek prof. Běliče, plně souhlasí se všemi jeho vývody od samého počátku. Jistě je takřka nesporný jeho návrh překládat ruské narodnosť českým národnost a souhlasí to také s usem dnes již [94]v marxistické české literatuře skoro jednotným. Mnohem spornější je návrh překládat přesný marxistický pojem nacija českým národ a ruské narod, pokud neznamená „lid“ anebo „národ“ ve smyslu pojmu nacija, překládat různými opisy. Je nepochybné, že zejména v této otázce před jejím definitivním řešením zasáhnou ještě historikové i jiní filologové. Sám se také rád diskuse zúčastním: soudím totiž, že je velmi nesnadné zúžit běžné a obecně rozšířené slovo národ a specifikovat je jako vyhraněný odborný termín; myslím, že by bylo lepší ponechat je v širším nespecifikovaném významu, v základě obdobném ruskému narod (i když poněkud užším) — i v ruštině v běžném vyjadřování se tohoto názvu narod užívá pro pojem nacija, na př. se mluví o družbě „narodov Sojuza s narodami…“. Pro odborný specifikovaný název ve smyslu ruského nacija bylo by snazší hledat termín nový, vyjádřený ať jedním slovem, nebo slovním spojením.

Jako úvod do zahájené diskuse je však příspěvek Běličův velmi vhodný, protože rozbírá celou otázku v plné šíři, promýšlí ji do všech důsledků a doprovází značným materiálem. Tím neobyčejně ulehčuje všem ostatním účastníkům diskuse jejich úlohu.

Boh. Havránek

 

České slovo národ nabylo dlouhým vývojem základního významu takového, že označuje část lidstva, jež se v procesu historického vývoje spojila v pevné společenství jazyka, území, hospodářského života a kultury[1]. V tomto významu slovo národ zcela odpovídá ruskému výrazu nacija a správně je ho tedy za něj užito v autorisovaném českém překladě proslulé Stalinovy definice národa: „Národ je historicky vzniklá stabilní pospolitost řeči, území, hospodářského života a psychického založení, projevujícího se v pospolitosti kultury.“[2]

Stalinovou definicí je pojem národ (rus. nacija) zároveň přesně vymezen, proto budeme-li ruské nacija vyjadřovat názvem národ, není pak dobře možné v odborném stylu užívat slova národ ve významu jiném, zejména ne pro společenské celky, které se ještě nestaly národem, poněvadž jim chybí některý z uvedených nezbytných znaků národa. Týká se to mimo jiné všech společenských útvarů předkapitalistických, [95]jako kmenů, kmenových svazů atd. Je sice zajisté možno mluvit na př. o dějinách českého národa i pro doby starší, poněvadž se tím rozumějí dějiny společenského celku nebo lépe společenských celků (Čechů, Moravanů a Slezanů, v dobách ještě starších na př. Čechů, Zličanů, Dúdlebů atd.), z nichž se později český národ vytvořil. Ale jistě by bylo vědecky nesprávné mluvit o českém národě na př. v devátém století a pod. Užíváme-li i zde termínu národ, pak vnášíme terminologický zmatek, jenž se zvyšuje ještě tím, že v dřívějších dobách slovo národ mívalo významy jiné, takže snadno může dojít k významovým kolisím. Nesrozumitelnými se pak stávají mnohému čtenáři některé pasáže i v klasicích marxismu-leninismu a v jiné odborné literatuře. Uvádím pro příklad citát z odpovědi J. V. Stalina na dopisy soudruha Meškova, Kovaľčuka a j., jež byla vydána s názvem „Národnostní otázka a leninismus“[3]: „Tvrdíte, že národy vznikly a existovaly již před kapitalismem. Jak však mohly vzniknout a existovat národy před kapitalismem, v období feudalismu, když země byly rozdrobeny na jednotlivá samostatná knížetství, která nejen nebyla navzájem spojena národními svazky, ale rozhodně popírala nutnost těchto svazků? Přes to, že to mylně tvrdíte, v předkapitalistickém období nebyly a nemohly být národy, protože ještě nebyly národní trhy, nebyla ani hospodářská, ani kulturní národní střediska, prostě nebyly faktory, které likvidují hospodářskou roztříštěnost toho kterého národa a svazují dosud odloučené části tohoto národa v jeden národní celek.“ — Mimochodem k tomuto citátu prozatím poznamenávám, že v precisní ruské formulaci Stalinově není všude výraz nacija tam, kde v českém překladě máme slovo národ. Poslední věta zní v originále takto: Вопреки вашим ошибочным утверждениям не было и не могло быть наций в период докапиталистический, так как … не было, стало быть, тех факторов, которые ликвидируют хозяйственную раздроблённость данного народа и стягивают разобщённые доселе части этого народа в одно национальное целое (Лен. 20).[4] Vidíme, že J. V. Stalin zde vedle termínu nacija užívá též výrazu národ, a pokud jsem mohl zjistit, význam obou těchto výrazů i v jiných svých pracích pečlivě rozlišuje. O tomto významovém rozdílu si promluvíme později. — Prozatím se ještě vrátíme k pokračování uvedeného citátu. Stalin tam říká: „Ovšem prvky národa (v orig. nacija) — jazyk, území, kulturní společenství atd. — nespadly s nebe, nýbrž vytvářely se pozvolna již v období předkapitalistickém. Tyto prvky byly však v počátečním stavu a v nejlepším případě byly vlastně potencí ve smyslu možnosti vytvoření národa v budoucnu za určitých vhodných podmínek. Potence se [96]stala skutečností teprve v období nástupu kapitalismu s jeho národním trhem, s jeho ekonomickými a kulturními středisky.“ (Len. 9.)

Vyplývá z toho pro nás otázka, jak nazývat ony společenské útvary z období předkapitalistického, které se ještě nestaly národem. Pro rody (rus. rod) a kmeny (rus. plemja) z doby předfeudální je situace jasná: zde užíváme termínů rod a kmen. Avšak pro označení společenských celků z doby feudalismu, jež vznikaly po likvidaci kmenové soustavy a vyznačovaly se již na př. pospolitostí jazyka, kultury atd., neměli jsme do nedávna a vlastně dosud nemáme ustálený termín. Domnívám se, že není dobře možné užívat s vědeckou přesností na př. spojení národ předkapitalistický nebo snad národ předburžoasní, na rozdíl od národů buržoasních a socialistických, jaké správně rozlišuje J. V. Stalin (Len. 12n.), poněvadž je to contradictio in adiecto. Ostatně v době feudální české slovo národ znamenalo často obyvatelstvo jisté země nebo jistého státu, třeba rozdílného jazyka, a užívalo-li se někdy v naší historiografii na př. spojení feudální národ, tedy obyčejně v tomto smyslu, který je v rozporu s naším pojetím.

František Trávníček uvažoval v Jazykovém zákampí Lidových novin z 26. srpna 1951 o tom, zdali by nebylo možné pro ony pospolitosti z doby feudální, které se již vyznačují některými znaky národa, užívat názvu národnost. Myslím, že takové řešení by bylo šťastné. I v ruštině se označuje ve vědeckém stylu obdobným slovem narodnosť společenský celek vyšší než kmen, avšak nižší než národ, jak je patrno na př. z pasáže ze Stalinovy stati „O marxismu v jazykovědě“, kde se mluví o vývoji от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным; dále v této stati J. V. Stalin mluví o tom, že с появлением капитализма, с ликвидацией феодальной раздробленности и образованием национального рынка народности развились внации, а языки народностей в национальные языки. V českém překladě obou pasáží je za ruské narodnosť užito českého výrazu národnost[5]; vyskýtá se tedy u nás tento termín ve významu, o který nám běží, i v praxi. Užívá ho v tomto významu také na př. Josef Macek v původní stati „Práce J. V. Stalina o jazykovědě a otázka vytváření českého národa,“ otištěné v Tvorbě, roč. 20 (1951), č. 14 (str. 332 n.).

Ruským termínem narodnosť J. V. Stalin označuje společenské celky, jež plně neměly nebo dosud nemají všechny znaky národa, s velkou důsledností i v jiných svých pracích, zejména v citovaném již souboru statí a projevů „Марксизм и национально-колониальный вопрос“. Na př.: … на [97]Кавказе имеется целый ряд народностей с примитивной культурой (36) … процесс неизбежной апеллации империалистов к отсталым народностям колоний… (75) a j. V českém překladě se v takových případech užívá rovněž výrazu národnost téměř důsledně: „Na Kavkaze je … celá řada národností s primitivní kulturou…“ (45); „… proces nevyhnutelného apelování imperialistů na zaostalé národnosti kolonií…“ (93). A jen celkem zřídka se objevuje za ruské narodnosť v českém překladě termín národ; na př. … круг неполноправных народностей… (82) je přeloženo „… okruh neplnoprávných národů…“ (102). Třebaže se tento citát vztahuje na Čechy, Poláky, Finy, Srby a jiné národy v údobí sice již kapitalistickém, pokud však ještě neměly svobodu, domnívám se, že termínu narodnosť zde Stalin užil záměrně, aby naznačil, že tyto kolektivy pro nacionální útisk nemohly plně rozvinout všechny znaky své národní svébytnosti; proto by podle mého názoru i v českém překladě kvůli přesnosti překladu mělo být užito výrazu národnost.

S výrazem národnost je ovšem v češtině jistá potíž, jak naznačil již Trávníček v citovaném Jazykovém zákampí: slovo národnost je totiž svým původním významem název vlastnosti vyjadřované přídavným jménem národní a znamená tedy „národní ráz“, dále „národní příslušnost“; konečně se ho užívalo na označení jinonárodních menšin v kapitalistickém státě. Tento třetí význam je též v ruštině a máme jej doložen právě v posledním uváděném dokladu ze Stalina. Jak jsem naznačil, domnívám se, že v češtině by v tomto významu slovo národnost i nadále mohlo zůstat, neboť paralelně s užíváním pro označení společenských celků předkapitalistických dobře zde vyjadřuje onu neplnoprávnost jinonárodních menšin v kapitalistickém státním útvaru, řízeném jedním národem vládnoucím, nerozvitost všech specifických národních znaků těchto menšin. Ve významu prvním, původním, vyskýtajícím se ostatně rovněž i v ruštině, by podle mého mínění slovo národnost také mohlo zůstat: můžeme mluvit o národnosti, t. j. národním rázu na př. poesie Nerudovy, a nedochází přitom ke kolisi tohoto významu s významem naším, s označením společenství přednárodního. Naproti tomu v druhém významu, třebaže těsně souvisí s prvním, by ke kolisi mohlo dojít; bylo by proto tuším lépe na př. při podávání nacionálií mluvit raději o národní příslušnosti nežli o národnosti.

 

Mnohem závažnější nesnáze než toto významové rozvětvení slova národnost působí fakt, že nemáme v češtině obecné označení pro společenský celek stojící na kterémkoli stupni vývoje a mající buď dosud jen některé, nebo již všechny nezbytné znaky národa, anebo i pro kolektiv mající něco společného, avšak netvořící národ v našem smyslu.

V ruštině je pro takový celek název narod. Toto slovo právě pro [98]svou obecnost může samozřejmě znamenat totéž co nacija, a lze je tedy v takových případech konec konců překládat slovem národ. Na př. русский народ — ruský národ, чешский народ atd. J. V. Stalin píše: Союз Республик является новой формой сожительства народов (108); a v českém překladě zní správně tato věta takto: „Svaz republik je novou formou soužití národů“ (131). Ve vykořisťovatelském státě znamená však ruské slovo narod též základní, vykořisťovanou masu obyvatelstva v protikladu k vládnoucí třídě; a tu odpovídá českému výrazu lid. Na př. název proslulého Leninova spisku z roku 1894 „Что такое ‚друзья народа‘ и как они воюют против социал демократов?“ je do češtiny výstižně přeložen „Kdo jsou ‚přátelé lidu a jak bojují proti sociálním demokratům?“. Výrazu lid můžeme v češtině užít jako ekvivalentu ruského slova narod i pro obyvatelstvo států, v kterých se již lid sám stal vládcem, ať běží o útvary jednonárodní (na př. польский народ — polský lid) nebo vícenárodní (чехословацкий народ — československý lid, советский народ — sovětský lid).

Ostatně i české slovo národ znamená někdy „široké vrstvy společenské, lid, lidé“; na př. ruskému много народа odpovídá české mnoho národa, t. j. mnoho lidu, mnoho lidí. V tomto významu se však užívá slova národ v češtině pouze ve vrstvě hovorové, kdežto v ruštině si výraz narod význam „lid“ silně zachoval, bezpochyby právě proto, že vedle něho vznikl přesně vymezený termín nacija. S tímto významem ruského narod souvisí i to, že výraz narodnosť odpovídá někdy našemu slovu lidovost. Mám doklad ze stati V. V. Vinogradova o významu sovětské jazykovědné diskuse pro další rozvoj jazykovědy, v němž se praví, že před Stalinovým zásahem nebylo možno mimo jiné rozřešit „вопрос о народности и доступности литературного языка в социалистическом обществе“[6]. Soudím, že tento citát je třeba přeložit jako „otázku lidovosti a přístupnosti jazyka v socialistické společnosti“.

Výraz lid nebo národ za ruské slovo narod však vždycky nevyhovuje. Na př. sovětský filolog G. D. Sanžejev ve stati „Образование и развитие национальных языков в свете учения И. В. Сталина“ píše: … нам необходимо попытаться определить природу и специфику этих языков и их отличия от языков народов, которые еще не успели стать нациями (tamtéž, str. 109); na jiném místě v téže stati Sanžejev praví: … отсталый характер этой навязанной письменности и ужасающая неграмотность почти всей массы трудящегося нацеления этих наций и народов фактически почти уравнивали последние с раннее бесписьменными (tamtéž, str. 124). Snad by zde v obou případech ruské narod bylo lze přeložit naším výrazem národnost ve významu, který jsme si výše stanovili, poněvadž v obou přípa[99]dech podle kontextu běží patrně o kolektivy, které jsou již na stupni těsně přednárodním. Domnívám se však, že výstižnější je užít zde v překladu výrazu nebo spojení neutrálnějšího. Uvidíme totiž později, až se dostaneme k adjektivům odvozeným od našich termínů, že ruské slovo narod se může vztahovat i k společenským útvarům starším. Proto v překladě sborníku obsahujícího stať Sanžejevovu, jejž pořídila skupina rusistů na olomoucké universitě pro edici Československo-sovětského institutu, je v první pasáži slovo narod přeloženo spojením společenský útvar („… musíme se pokusit o stanovení podstaty a specifičnosti těchto jazyků, čím se liší od jazyků společenských útvarů, které se ještě nestaly národy“) a v druhé spojením jazykový celek („… zaostalý ráz tohoto vnuceného písemnictví a strašná negramotnost téměř celé masy pracujícího obyvatelstva těchto národů a jazykových celků stavěla je fakticky téměř na roveň s kolektivy bez jakýchkoli písemných tradic“).

Nějakým takovým spojením obecnějšího významu by podle mého názoru měl být přeložen výraz narod i v citátě ze Stalinovy práce „Национальный вопрос и ленинизм“, který jsem uvedl na počátku, a měl by tak být překládán tento výraz i v četných případech jiných. Na př. vytýká-li J. V. Stalin ve sborníku „Марксизм и национально-колониальный вопрос“ sociálním reformistům, že десятки и сотни миллионов азиатских и африканских народов (82) unikaly jejich pozornosti, je zajisté nesprávně v českém překladě jako ekvivalentu užito slova národ (102), poněvadž běží o kolektivy, které se zčásti ještě nestaly národy, ba ani národnostmi.

Mohla by se naskytnout otázka, zdali by nebylo výhodné zavést v češtině termín nacie, nebo vlastně nace, odpovídající ruskému nacija, a výrazu národ užívat jako ekvivalentu ruského slova narod. Nehledíme-li ani k tomu, že slovo nace v češtině již existuje s významem pejorativním, asi jako „pronárod, holota, pakáž“, domnívám se, že to není možné; neboť výraz národ již silně stabilisoval svůj význam, odpovídající významu ruského nacija, a zavádění nového slova v tomto významu zároveň s měněním dnešního významu slova národ by naráželo na značné obtíže. Myslím, že je lepší za ruské narod užívat podle potřeby nějakých takových opisů, jaké jsem uvedl výše.

K předcházejícím výkladům je nutno ještě poznamenat, že se vedle termínu nacija vyskýtá v ruštině též výraz nacionaľnosť. „Толковый словарь русского языка“, sestavený za redakce prof. D. N. Ušakova, uvádí, že tento výraz znamená především totéž, co nacija, musíme jej tedy v takových případech překládat slovem národ. Na př. Stalinova formulace „государства, состоящие из нескольких национальностей“ (10) je správně přeložena „státy, které jsou obývány několika národy“ (15 n.). Je však nesprávné, jestliže na př. za spojení белорусская национальность (81) je v jedné větě běloruská národnost (100), zvlášť když hned v následující je správně běloruský národ. A mluví-li [100]Stalin o tom, že jedním ze znaků marxistické politiky je „внесение … элемента фактического … уравнения национальностей“ (81), je třeba to přeložit nikoli „… byl vnesen … prvek zavedení faktické … rovnosti národností“ (105), nýbrž „rovnosti národů“ nebo ještě lépe „národní rovnosti“. Někdy snad by bylo možné dát v takových případech podle smyslu i výraz národnost, na př. překládáme-li spojení jako „помощь отсталым национальностям“ (85), ale i tu je myslím lepší kvůli důslednosti přeložit „pomoc … zaostalým národům“, jak skutečně má v tomto případě české vydání Stalinova „Marxismu a národnostní a koloniální otázky“ z roku 1949 (str. 105).

Slovo nacionaľnosť znamená za druhé též „принадлежность к какойнибудь нации“; v takových případech, jak jsme si ukázali již u českého slova národnost, bude lépe užívat spojení národní příslušnost. Na př. Stalinovu formulaci „… наряду с … органами Союза, являющимися представительством трудящихся масс всего Союза независимо от национальности…“ (108) bych přeložil „… kromě … orgánů Svazu (nebo raději ‚svazových orgánů‘), zastupujících pracující masy celého Svazu bez ohledu na národní příslušnost“ místo „bez ohledu na národnost“, jak je v českém vydání citované Stalinovy knihy (131).

Slovo nacionaľnosť znamená konečně v ruštině též „národní ráz, národní charakter“ (na př. национальность искусства); shoduje se tu tedy s původním významem českého slova národnost, jak jsme o tom mluvili, a tímto výrazem je můžeme v případě potřeby překládat, nedáme-li přednost opisu (národní charakter umění). Někdy snad by se mohlo užít i výrazu nacionálnost, pokud by nevadil pejorativní přídech tohoto slova, spojující je s buržoasním nacionalismem.

Značné potíže při překladech do češtiny působí též přídavná jména odvozená od jmen nacija a narod. Od slov nacionaľnosť a narodnosť v ruštině adjektiva nejsou, v češtině však, kde se častěji než v ruštině dává přednost shodným přívlastkům před neshodnými, vnucuje se někdy přídavné jméno místo ruského přívlastkového genitivu substantivního. Uvedl jsem, že bych spojení „уравнение национальностей“ raději přeložil „národní rovnost“ než „rovnost národů“. Výraz národní za genitiv substantiva se ovšem vždycky nehodí, zvláště když je třeba rozlišit vztah k národu jednomu a k národům několika. V případech jako „целость государства национальностей“ (23) bylo by proto třeba překládat snad „celistvost několikanárodního státu“ nebo „… vícenárodního státu“ (složeniny s více- jsou ovšem mimo srovnání pokládány za nečeské) anebo raději užít opisu „celistvost státu obývaného několika národy“. Překlad „celistvost národnostního státu“, který je v českém vydání Stalinovy knihy (30), po naší významové fixaci termínu národnost nepokládám za vhodný, třebaže se v buržoasní době termínem národnostní stát rozuměl stát obývaný několika národy, na rozdíl od státu národního, obývaného národem [101]pouze jedním. I když jsme připustili užívání výrazu národnost také pro neplnoprávné národy v několikanárodním státě, přece jen výraz národnostní neoznačuje v našem chápání tuto několikanárodnost, poněvadž zase z něho není patrno, vztahuje-li se k národnosti jedné nebo k několika. A přitom „государство национальностей“ nemusí být a v socialistickém světě není stát národa vládnoucího a národů ovládaných, o nichž by se mohlo užít termínu národnost, nýbrž stát národů rovnoprávných, plně se rozvíjejících. Překlad „národnostní stát“ není tedy překlad ekvivalentní.

Adjektiva národnostní bylo by proto lépe podle potřeby užívat jen v přímém vztahu k substantivu národnost jako ekvivalentu ruského narodnosť. Na př. za ruské язык народности bylo by možno v češtině říci vedle jazyk národnosti též jazyk národnostní, čímž by se rozumělo „patřící jisté národnosti“, která se ještě nestala národem nebo v plném rozsahu nemůže rozvinout specifické znaky národa.

Velká rozkolísanost je v českých překladech ruského adjektiva nacionaľnyj. Je jistě správné, překládá-li se na př. ve spojeních национальное движение (10), национальная свобода (67), национальное государство (148) nebo ve statích o jazykovědě i jinde национальный язык výrazem národní, tedy národní hnutí (15), národní svoboda (83), národní stát (177), národní jazyk. V překladech z ruštiny je však za nacionaľnyj často výraz národnostní, tak i v českém titulu klasické Stalinovy stati z roku 1913 „Марксизм и национальный вопрос“ — „Marxismus a národnostní otázka“ a v názvu celého sborníku, z něhož nejvíce citujeme, „Марксизм и национально-колониальный вопрос“ — „Marxismus a národnostní a koloniální otázka“, dále v uvedeném pojednání „Национальный вопрос и ленинизм“ — „Národnostní otázka a leninismus“ a j.; z četných případů v knize „Марксизм и национально-колониальный вопрос“ uvádím na př. национальная автономия (19) — národnostní autonomie (36), национальное равноправие (43) — národnostní rovnoprávnost (54), национальная программа (104) — národnostní program (127). Ve všech takových případech by se podle mého názoru mělo užít adjektiva národní, jak je tomu v případech uváděných napřed. Důsledně užívá adjektiva národní v podobných spojeních Jos. Macek v citované již stati v Tvorbě (na př. národní otázka, národní program, národní útlak).

V některých případech lze dát i slovo nacionální, k němuž v češtině nemáme substantivum, nepřihlížíme-li k výrazu nace, o kterém jsme se zmínili. Mám dojem, že podobně jako nace, ovšem v slabší míře, také výraz nacionální má většinou zabarvení pejorativní, jak je patrno na př. i ze Šaldova pozastavení nad básněmi Dykovými: „Viktor Dyk je snad básník nacionální, ale národní?“[7] Jasně tu Šalda odlišuje projev bur[102]žoasního nacionalismu od národního rázu a v tomto smyslu bychom výrazu nacionální mohli užívat i my. Na př. v případech jako национальный гнёт (64), национальные перегородки (148) a pod. bychom mohli užít v překladu nacionální útisk, nacionální přehrady atd.; ve smyslu svého výkladu však pokládám za nesprávné spojení národnostní útisk (81), národnostní přehrady (177), jak je v českém vydání Stalinova sborníku. V jednom případě je v této knize dokonce výraz nacionaľnyj přeložen slovem ethnografický: … старая царская Россия представляет не менее 50 наций и национальных групп (158) — „… v starém carském Rusku bylo alespoň 50 národů a ethnografických skupin“ (189). To je překlad přímo proti duchu Stalinova pojetí národa, neboť právě Stalin ukázal proti O. Bauerovi, že na rozdíl od někdejších kmenů je národ kategorie historická, historicky vzniklá, nikoli ethnografická.

Co se týče ruského adjektiva narodnyj, může mít samozřejmě obdobné významové rozpětí jako základní slovo narod. Můžeme, ba musíme je tedy podle potřeby překládat výrazem národní, na př. народное хозяйство národní hospodářství, народная революция národní revoluce, народный артист národní umělec, jindy zas lidový, na př. народная словесность lidová (ústní) slovesnost, народная песня lidová (tradičně též národní) píseň, народная демократия lidová demokracie, Монгольская народная республика Mongolská lidová republika. Z příkladů je vidět, že v českém překladě jde většinou o spojení zcela ustálené; někdy však by snad bylo lépe neužít ani výrazu národní, ani lidový. Píše-li na př. J. V. Stalin soudruhu Sanžejevovi, že „třídní“ dialekty „обслуживают не народные массы, а узкую социальную верхушку“ (Яз. 37), zdá se mi, že tím chce zdůraznit, že neslouží masám celé společnosti, nýbrž jen úzké sociální horní vrstvě. Zde ovšem nelze vyloučit ani překlad lidovým masám, jak je v překladu Stalinova dopisu v Nové mysli (4, 1950, str. 545). Hned však uvidíme, že zejména ve složenině obsčenarodnyj základní výraz národní ani lidový někdy zcela zřetelně nevyhovuje.

Složenina meždunarodnyj má povětšině význam odpovídající českému mezinárodní. Na př. международный вопрос (198) je jistě správně přeloženo mezinárodní otázka (235). Stalin užívá i spojení международный язык (Яз. 47) na označení jazyka, který vznikne po vítězství socialismu ve světovém měřítku splynutím jazyků národních, resp. pásmových. V českém překladě je za to mezinárodní jazyk (Nová mysl 4, 1950, str. 549).

Ve složenině obščenarodnyj je naproti tomu význam základního slova jiný. Stalin praví, že национальные языки являются не классовыми, а общенародными языками, общими для членов наций и едиными для нации (Яз. 10). V tomto případě by snad bylo možno připustit za obščena[103]rodnyj výraz celonárodní, kterého je užito v českém překladě: „… národní jazyky nejsou třídní, nýbrž … celonárodní, společné pro příslušníky národa a jednotné pro národ“ (Jaz. 12). Avšak říká-li Stalin již předtím na téže straně také o jazycích kmenů a národností, že были не классовые, а общенародные, общие для племен и народностей, pak je jasné, že výraz celonárodní tu nevyhovuje, přijímáme-li, že nacija = národ, poněvadž běží o společnosti, které se ještě nestaly národem; i v českém překladě, užívajícím jinak skoro důsledně slova celonárodní, je v tomto případě výstižněji užito opisu „… nýbrž že byly společné pro všechny(Jaz. 12). Doporučoval bych užívat důsledně takových a podobných opisů, na př. patřící celé společnosti, nebo snad překládat slovo obščenarodnyj složeninou celospolečenský. Že za výraz obščenarodnyj je v češtině třeba dát slovo obecnějšího významu, než má slovo celonárodní, je zřejmé také z výtky prof. Vinogradova, adresované S. D. Nikiforovi ve stati již citované, že se domníval, что об общенародном языке можно с уверенностью говорить лишь начиная с эпохи образования нациольного языка, t. j. že o celospolečenském jazyce lze mluvit teprve počínajíc údobím vytvoření národního jazyka, kdežto v dřívějších dobách prý existoval mezi řečí vládnoucí třídy a řečí nižších sociálních vrstev značný rozdíl („Вопросы языкознания…“, str. 14n.).

Rozdíl mezi celospolečenský a celonárodní je třeba činit také proto, že v ruských textech se objevuje i výraz obščenacionaľnyj, vztahující se výlučně jen ke společnosti, která se již stala národem, a pro nějž musíme vyhradit výraz celonárodní. Vinogradov se zmiňuje o „растворении диалектов в общенациональном языке в период победы социализма“ (tamtéž, str. 10; = rozplynutí dialektů v celonárodním jazyce v období vítězství socialismu), jinde klade vedle výrazu obščenacionaľnyj na zdůraznění netřídnosti jazyka slovo obščenarodnyj jako výraz obecnějšího významu: возникают вопросы о слоге или стиле писателя в его отношении к общенациальному, общенародному языку (tamtéž, str. 17; = vznikají otázky o slohu neboli stylu spisovatele a jeho poměru k jazyku celonárodnímu, celospolečenskému) a pod.

Zbývá nám zmínit se ještě o některých jiných složeninách adjektiva nacionaľnyj. Složenina inonacionaľnyj nepůsobí tuším obtíží a je překládána slovem jinonárodní; na př. „внутри инонациональных компактных большинств“ (28) — „uvnitř jinonárodních kompaktních většin“ (36). Složenina mnogonacionaľnyj je naproti tomu v několika případech ve Stalinově knize o národní otázce přeložena výrazem národnostní: многонациональные государства (74, 93, 104 a j.) — národnostní státy (92, 113, 126). Nemusím už, myslím, rozvádět, že tento překlad není vhodný a že by bylo lépe překládat odpovídající složeninou mnohonárodní.

[104]Výrazem národnostní je v českém vydání Stalinovy knihy nevhodně přeložena také složenina meždunacionaľnyj: междунациональные государства (10) — státy národnostní (15). Výrazu meždunacionaľnyj nebo též mežnacionaľnyj užívá se též o jazyce, a to jako synonyma stalinského международный язык; na př.: … при слиянии национальных языководин межнациональный язык (Vinogradov ve sb. „Вопросы языкознания“, str. 25). V podobných případech by se jistě mohlo užít výrazu mezinárodní, avšak tento výraz nevyhovuje v případě prvním, ze Stalinovy knihy. Vyhovoval by tu však výraz nadnárodní, státy nadnárodní, a tohoto výrazu by se snad mohlo pro jednotnost vůbec užívat za slova meždunacionaľnyj, mežnacionaľnyj. Přeložili bychom tedy citát z Vinogradova takto: „… při splývání národních jazyků v jeden nadnárodní jazyk po vítězství socialismu na celém světě.“ Spojení nadnárodní jazyk by pak v takových případech bylo synonymem výrazu jazyk mezinárodní, jak je tomu se spojeními меж(ду)национальный a международный язык i v ruštině, pokud bychom ovšem nechtěli termínem nadnárodní jazyk odlišit budoucí jednotný jazyk socialistické společnosti, který „nebude ani německým, ani ruským, ani anglickým — nýbrž novým jazykem, který do sebe pojal nejlepší prvky národních a pásmových jazyků“[8], od dnešních jazyků mezinárodních, t. j. jazyků velkých národů, jako na př. ruštiny, francouzštiny, angličtiny, jichž se užívá v mezinárodním styku. Domnívám se, že ve výraze nadnárodní by nebylo možno hledat něco mystického, tak jako nelze spatřovat nic mystického v tom, když se mluví na př. o starých „nadkmenových státních útvarech“.[9] Stejně jako v ostatních případech i zde běží jen o to, abychom ruské termíny mohli překládat vhodnými a ustálenými výrazy českými.

 

Na závěr si nyní shrneme:

Největší potíže působí ruské slovo narod, neboť má význam širší než český výraz národ. Někdy je můžeme překládat slovem lid, někdy i národ, v četných případech však, když znamená jistý společenský celek na kterémkoli stupni vývoje, který se třeba ještě nestal národem v našem smyslu, musíme hledat vhodný opis, na př. společenský útvar, jazykový celek a j. Podobně je tomu i s adjektivem narodnyj: v některých ustálených spojeních má jasně význam lidový, v jiných národní, někdy však by bylo lépe užít podobného opisu jako při překládání slova narod. Složené adjektivum meždunarodnyj nepůsobí potíží, neboť znamená pravidelně totéž, co naše mezinárodní. Naproti tomu výraz obščenarodnyj lze překládati slovem celonárodní nanejvýš jen tehdy, vztahuje-li se ke společnosti, která se již stala národem; jinak musíme zase hledat [105]vhodné opisy, na př. společný pro všechny, patřící celé společnosti, nebo snad překládat složeninou celospolečenský.

Ruskému termínu nacija významově odpovídá české slovo národ. Nepokládal bych za vhodné zavádět v češtině jako ekvivalent ruského nacija výraz nacie nebo nace a slova národ užívat za ruské narod, poněvadž by se jednak výraz nace musel zbavovat svého pejorativního významu, jednak by se musel měnit význam českého slova národ. — Výrazem národ je možno v četných případech překládat též slovo nacionaľnosť. Toto slovo však někdy znamená také národní příslušnost nebo národní ráz; v druhém případě lze užít i výrazu národnost. Adjektivum nacionaľnyj je nutno zpravidla překládat slovem národní; za nesprávný zde pokládám překlad slovem národnostní, neboť se vztahuje k substantivu národnost, jemuž je třeba vyhradit jiný význam. Někdy však lze užít výrazu nacionální, zejména když nevadí jeho poněkud pejorativní přídech. Složená adjektiva inonacionaľnyj, mnogonacionaľnyj lze pravidelně překládat výrazy jinonárodní, mnohonárodní, slovo obščenacionaľnyj pak výrazem celonárodní (event. na rozdíl od obščenarodnyj — celospolečenský); za adjektivum mež(du)nacionaľnyj doporučuji výraz nadnárodní (na rozdíl od meždunarodnyj — mezinárodní).

Termín narodnosť, znamenající společenský útvar předkapitalistický, který se ještě nestal národem, nebo řidčeji i neplnoprávný národ menšinový, můžeme bez nesnází překládat výrazem národnost. Slovo národnost přitom může podržet i svůj význam „národní ráz“, neboť zde nemůže dojít k významové kolisi. Doporučoval bych však vyhýbat se slovu národnost tam, kde běží o národní příslušnost nějaké osoby, poněvadž zde by mohlo dojít k nedorozuměním. K slovu narodnosť nemá ruština adjektivum, neboť častěji než čeština vyjadřuje přívlastek genitivem substantiva. V češtině však existuje přídavné jméno národnostní, a toho by se mělo užívat skutečně jen tehdy, když se vztahuje k substantivu národnost (nikoli tedy jako ekvivalentu ruského nacionaľnyj).

Jaromír Bělič


[1] O významovém vývoji slova národ viz v mé stati „K otázkám českého národního jazyka“, jež bude otištěna v časopise Slovo a slovesnost (roč. 13, č. 2).

[2] Viz J. V. Stalin, Marxismus a národnostní a koloniální otázka, 3. čes. vyd., Svoboda, Praha 1949, str. 11. V ruském originále zní definice takto: Нация – это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. (Citováno z Марксизм и национально-колониальный вопрос, Partizdat CK VKP(b), 1936, str. 6.) Dále jsou odkazy na tato vydání originálu i překladu uváděna pouze stránkami.

[3] Svoboda, Praha 1950; citát je ze str. 9 n. Rus. originál Национальный вопрос и ленинизм, Moskva 1950. Další odkazy jsou uváděny v závorce za citátem zkratkou Len. (Лен.) a stranou.

[4] Výrazy nacija a narod jsou zde i dále podtrženy mnou.

[5] Srov. J. V. Stalin, O marxismu v jazykovědě, čes. vyd. Svoboda, Praha 1950, str. 11, 12 a Марксизм и вопросы языкознания, Изд. Правда 1950, str. 9, 10. Další odkazy na originál i překlad jsou uváděny v závorce za citátem zkratkou Яз. (Jaz.) a stranou.

[6] Viz ve sborníku Вапросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина, Moskva 1950, str. 10.

[7] Šaldův zápisník 3 (1930—31), 406.

[8] Z dopisu J. V. Stalina soudruhu A. Cholopovovi; Nová mysl 4, 1951 str. 549.

[9] Viz na př. v knížce V. Husy, Epochy českých dějin, 2. vyd., Praha 1949, str. 33.

Naše řeč, volume 35 (1951), issue 5-6, pp. 93-105

Previous Bohuslav Havránek: Přehled vývoje českého jazyka s hlediska marxistického

Next Miroslav Komárek: Tvářiti — tvárniti?