Časopis Naše řeč
en cz

Z Ústavu pro jazyk český

Miloš Helcl

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Naše dnešní zpráva z Ústavu pro jazyk český chce čtenáře Naší řeči informovat o práci oddělení, kterému byl svěřen úkol připravit vydání nového, praktického, dvousvazkového slovníku současné češtiny. V našich časopisech již nějaké zprávy o něm proskočily, také v posledním dvojčísle tohoto časopisu[1] byla o něm zmínka, pokládáme tedy za svou povinnost vůči čtenářům Naší řeči, jež je nyní časopisem Ústavu pro jazyk český, podat především jim autentickou zprávu.

Předním a naléhavým úkolem lexikografického oddělení Ústavu je sice brzké ukončení Příručního slovníku, to však je dnes již spíše jen věc redakce a tiskárny, neboť rukopis celého slovníku až do konce písmena Z byl již pracovníky lexikografického oddělení připraven a dohotoven; protože však od vypracování rukopisu hesel nyní tištěných uplynulo období několika let, musí být celý text ještě před dodáním tiskárně doplňován, přizpůsobován novým poměrům a revidován jednak pro změněné názory odborně jazykovědné, jednak pro změny v slovní zásobě jazyka samé, neboť ta, jak víme ze statí Stalinových, přímo a rychle reaguje na změny nastalé ve vývoji výrobních, hospodářských, sociálních a kulturních poměrů národa.

I když Příruční slovník je platným a vítaným rádcem všem, kdož potřebují rozřešení nějaké pochybnosti v otázkách jazykových, zůstává svým zaměřením přece jen vědeckým dílem lexikografickým. Proto je stále pociťována potřeba slovníku praktičtějšího, stručnějšího, rozšířenému okruhu uživatelů spisovného jazyka přístupnějšího, všestrannějšího a poskytujícího příměji a otevřeněji jazykové poučení a odpovědi na otázky po jazykové správnosti toho nebo onoho jazykového prostředku.

Stalo se tedy dnes vedle přípravy doplňků a dodatků k Příručnímu slovníku druhým velkým úkolem lexikografického oddělení Ústavu vydat tak zvaný „malý slovník“.

[76]Je rozpočten na dva svazky formátu Příručního slovníku, to jest, má být rozsahem jeho necelou pětinou, počítáme-li, že Příruční slovník bude mít osm svazků základních a dva svazky dodatků. Hlavním prostředkem tohoto zkrácení bude změna v uvádění dokladového aparátu hesel. Místo úplných citátů se jménem autora přinese dvoudílný slovník jen nejnutnější příklady vazeb a typických spojení v základní gramatické podobě, a to většinou jen u slov mnohoznačných. V hojné míře však bude přinášet frazeologii; výklad bude ovšem jen u frází méně běžných. Vazby budou uváděny důsledně, a to nejen u sloves a předložek, nýbrž i u dějových substantiv a adjektiv, s platností normativní. Ta bude stanovena ve spolupráci s oddělením pro současný spisovný jazyk.

Lexikální výklady slovních významů a jejich odstínů budou podávány co možná stručně a především srozumitelně co nejširšímu okruhu uživatelů spisovného jazyka. Nebudou to tedy přesné logické definice, ani vždy popisný výklad obsahující výčet znaků, nýbrž často se spokojíme jen stručnějším vysvětlením významu nebo i opisem, povede-li rychleji a snadněji k cíli. Hojně budou tyto výklady dokreslovány a doplňovány synonymy, t. j. slovy téhož nebo blízkého významu, po případě i antonymy, t. j. slovy významu opačného. Ba nebude vyloučena ani možnost nahradit celý výklad vůbec jen synonymy. Pokud jde o výběr hesel, je jisté, že připravovaný slovník jich nebude moci přinésti tolik co Příruční slovník, je však též jisté, že musí přihlížet k novým skutečnostem našeho národního života, jak se projevují v oblasti hospodářské, politické i kulturní a zachytit rozvoj slovní zásoby od r. 1935, kdy začal Příruční slovník vycházet, a zvláště od roku 1945 a 1948, kdy oba naše národy demokracii buržoasně liberální nahradily demokracií lidovou a nastoupily cestu k socialismu. Vůdčí myšlenkou při výběru hesel bude zřetel na požadavky a potřeby rozšířeného počtu uživatelů spisovného jazyka a podpora jejich úsilí o zvýšení vlastní jazykové úrovně i o záměrné rozhojňování vlastní slovní zásoby.

Proto bude slovník obsahovat vedle základního slovního fondu i výrazy ostatní slovní zásoby, která bezprostředně obráží změny ve výrobě a vůbec ve všech oblastech lidské činnosti bez zřetele ke stavu základny, hlavně ovšem změny vzniklé „v důsledku změn sociálního řádu, vývoje výroby, kultury, vědy atd.“ (Stalin). Zřetel na informativní poslání slovníku nutí ovšem k tomu, aby v něm byla zachycena a vyložena i slova a významy vzácné a řídké, ba i ojedinělé, jsou-li hojněji doloženy z děl významného autora, takže jsou pro něho charakteristické. Právě v takových případech budou čtenáři žádat od slovníku poučení o významu slova. Z týchž důvodů musí být v slovníku zachyceny a vyloženy i novotvary a slova, po příp. významy zastaralé, nářeční, lidové, obecné, slangové a hovorové. I slova básnická a citově zabarvená, zhrubělá nebo mazlivá bude slovník muset zaznamenat, vyložit a stylisticky vymezit. Měřítkem pro zařazení bude častost použití v dílech význačných autorů. Odborná terminologie bude pojata rovněž ve [77]výběru, jehož mírou bude úroveň daná učebnicemi pro všeobecně vzdělávací školy III. stupně. U termínů půjde ovšem i o nový způsob výkladů, stručnější než v Příručním slovníku a méně odborný.

Úkoly, které má slovník splnit, jsou mnohostranné a závažné. Má to být

1. stručný, ale úplný výkladový slovník současného spisovného jazyka,

2. slovník normativní, a to nejen po stránce pravopisné a tvaroslovné, nýbrž i po stránce vazebné a orthoepické,

3. slovník frazeologický,

4. slovník synonymický.

Pro všechny tyto úkoly není po ruce přípravný materiál v stejném rozsahu. Zvláštní excerpcí bude třeba získat hlavně podklad pro údaje vazebné a pro uvádění synonym a frází. Jsou to úkoly rozsáhlé; jejich splnění v krátké době, jaká byla pro naléhavou potřebu normativního a synonymického slovníku bohemistickou komisí České akademie Ústavu pro jazyk český určena, vyžaduje zvýšení počtu vědeckých sil Ústavu, neboť jeho poslání ve světle programu marxistické jazykovědy, opřeného o basi výkladů Stalinových, je dnes velmi mnohostranné a závažné.


[1] Naše řeč 35 (1951), str. 37.

Naše řeč, volume 35 (1951), issue 3-4, pp. 75-77

Previous Redakce: Úkoly bohemistiky ve světle Stalinových prací

Next Sr.: Učednice