Časopis Naše řeč
en cz

Další činnost jazykové poradny ve Zlíně

František Svěrák

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Jazyková poradna ve Zlíně plnila i letos úkoly, které si vytkla jako strážkyně čistoty našeho jazyka v projevech úředních a veřejných. Sloužila v té věci především zlínskému kraji a jen výjimečně upozorňovala na chyby a radila na požádání i jinde. V Baťově a ve Vizovicích vznikly samostatné jazykové poradny. Naše jazyková poradna upozorňovala na svou činnost v místním tisku i v rozhlase a nabízela občanům své služby. Ti jich dosti využívali. Osvětový inspektor Baťových závodů si v jazykové poradně vyžádal pro vychovatele průmyslového dorostu těchto závodů přednášku o úctě k mateřskému jazyku. Po přednášce se rozpředla zajímavá debata o potřebě očisty mateřského jazyka. Své zkušenosti získané při opravách úředních textů členové jazykové poradny prohloubili prohlídkou úředních akt místního a okresního národního výboru ve Zlíně a podle nich sestavili přehledné výklady o úřední češtině. Ty podali úředníkům místního a okresního národního výboru v pětidenním kursu letos v září. Týkaly se otázek pravopisných (psaní velkých začátečních písmen, zkratek, interpunkce, délky samohlásek, souhlásek zdvojených, psaní cizích slov), otázek tvaroslovných, ale hlavně rozličných rčení, činných a trpných vazeb, pořádku slov a stavby věty. Při svých výkladech jsme zdůrazňovali, že úřední čeština i při svém odborném rázu musí zachovávat normu spisovného jazyka po stránce pravopisné, tvaroslovné, v pořádku slov i ve stavbě věty a nesmí si vytvářet rčení proti duchu českého jazyka napodobováním cizích jazyků anebo doslovným překládáním z nich. Při výkladech pravopisných a tvaroslovných jsme promítali vybrané příklady epidiasko[157]pem. Účast v tomto kursu byla dobrovolná, ale i tak byla hojná. Účastníci projevovali svými dotazy opravdový zájem o jazykové otázky týkající se mateřštiny.

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 8, pp. 156-157

Previous Jan Hostáň: Sloh v knihách pro mládež

Next jh. (= Jiří Haller): Zázračná halena