Časopis Naše řeč
en cz

Čeština chirurgova

Jaroslav Přikryl

[Reviews and reports]

(pdf)

-

V článku prof. Dr Arnolda Jiráska „Poranění a poúrazové stavy synoviální blány“ v Časopise lékařů českých 1944, str. 121—127, je na podiv málo zbytečných cizích slov. Je to vlastně jediné slovo gonorrhoea, které by už pro svůj těžkopádný pravopis mělo býti nahrazováno výrazem kapavka, a slovo benigní (příznivý). Příd. jméno interkondylérní (mezikůtkový) je lépe psáti interkondylární. Výrazy sagittální přepážka, kolloidální a těleso infrapatellární bychom měli psát bez zdvojení písmen. Název uvedený naposledy Jirásek sám dále počešťuje na těleso podčéškové. Místo prognosa píše správně „předpověď“, místo sekundární „průvodný“ (synovitidy průvodně při hnisáních v sousedství), místo probatorní otevření kloubu „zkusné“.

Výraz catgutové stehy nelze snadno počeštiti, ale možno psát katgutové bez zřetele na původní anglické psaní.

Pravopis a tvarosloví tohoto Jiráskova článku je bez vady kromě tvaru „začlo onemocnění“ (spr. začalo). Vytknouti však nutno nevhodná ukazovací zájmena: Vyříznutí této (rány), sešití (ostatně nelze vyříznouti ránu, nýbrž její okraje). Praská-li toto (pouzdro) při hrubém násilí.

Pořádek slov někdy volá po opravě: Morfologický typ tento určí vždycky povrchní vrstva (spr. Tento morfol. typ). U druhého byla souvislost mezi úrazem v červnu (pád při kopané) a prvními příznaky za 2 měsíce vystupujícími, jasná (byla jasná souvislost nebo byla mezi úrazem a prvními příznaky souvislost jasná). Přes to, že některý z výpotků těchto se značně zkalil (že se některý z těchto výpotků).

S volbou slov a jejich tvarů, s frazeologií a stavbou větnou někdy nelze souhlasiti: Při úplném chybění pouzdra může se toto(!) vytvořiti z okolní tkáně (lépe: chybí-li pouzdro úplně). Podle svých zkušeností bych se řadil ke skeptickým hlasům o velké schopnosti regenerace synoviální blány v koleně (jasněji a konkrétně: pochybuji o schopnosti). Raňující síla (spr. zraňující; sloveso raniti je dokonavé okamžité, zraňovati nedokonavé opětovací. Při silné vzduchové náplni kloubu, vyprázdněného od(!) zkaleného výpotku (zbaveného výpotku). Poškození jiných částí měkkého kolena (jiných měkkých součástí kolena; „měkké koleno“ je nevhodný a zbytečný výtvor odborné literatury, podobně jako „akutní břicho“). Nehledě k hospodářsky úsporné stránce krátkého průběhu a činnostně bezvadného konce (a nakonec bezvadné činnosti, nebo: [51]k hospodářsky úsporné stránce toho, že průběh bude krátký a činnost nakonec bez vady). Steh otvoru bývá velmi obtížný (ježto jediný steh na otvor asi nepostačí, bude nutno mluviti o sešívání). Bolestivost a výpotek přicházejí také u těch operovaných, kde byl proveden úplný steh její (synoviální blány) (se objevují také u těch operovaných osob, u kterých byla úplně sešita). Zprávy těch, kteří zásadně synoviální blánu nešijí (šijí se šaty, ale syn. b. se sešívá). Menší trhliny se zhojí bez šití (sešití). Příznakově se poranění synoviální blány sotva projeví tak, abychom je mohli s jistotou předpokládati (se sotva projeví takovými, tak zřetelnými příznaky). Mohou sice vznikati slepení a srůsty mezi oběma vrstvami (obě vrstvy se mohou slepiti a srůsti, slepovati a srůstati). U lidí náchylných ke kolemkloubní sklerose (ke sklerose okolo kloubu). To dělá koleno a jeho nositele nejistým (koleno nenosíme, ale máme; tedy majetníka nebo postiženého). Záplatování pomocí laloku široké provázky (lalokem povázky). Činnost se odehrávala bezvadně (se dělá bezvadně, byla bezvadná). Poúrazová onemocnění synoviální jsou územím prakticky velmi důležitým (jsou prakticky velmi důležitá). Meniskus dráždí utrženou částí jedno území synoviální blány přímo (utržená část menisku dráždí jeden díl, oddíl, úsek). Dvě myšky kloubní byly mnou odstraněny a při tom nalezena ztluštělá synoviální blána (jsem odstranil a nalezl). Anatomické známky klkovitého zánětu se zmírní anebo jdou úplně zpět (vymizejí úplně, ztrácejí se). Na klinice Hocheneggově jej (výpotek v koleně) zažili v 90% (viděli, pozorovali, zjistili, léčili; o zažití by mohli mluviti spíše nemocní než lékaři). Zkoušel novokainově-alkoholové obstřikování nervů (snad obstřikování směsí vodného roztoku novokainu s alkoholem). Po odstraněních poloměsíčitých chrustavek (po odstranění; mnohost výkonů je vyjádřena již předchozím spojením „po operačních výkonech“). Zůstalo při víc nebo míň zkaleném výpotku (méně). Po několika napíchnutích (několikerém napíchnutí). Opětovaná napíchnutí dávala zkalenou serosní tekutinu (jasněji: jehlou byla opětovně nassáta, vyssáta serosní tekutina).

Jirásek nevhodně vokalisuje „se řadou“. V interpunkci má jenom nepatrné nedostatky.

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 2-3, pp. 50-51

Previous Jiří Haller: „Z mého života“

Next Z našich časopisů