Časopis Naše řeč
en cz

Cizí slova v lékařském písemnictví

Jaroslav Přikryl

[Articles]

(pdf)

-

V NŘ. XXIV, 264 n. jsem probral jeden článek z oboru chirurgického v Časopise lékařů českých; tentokrát rozeberu článek z ženského lékařství v témž časopise.

Přehlížím předlouhou řadu cizích výrazů a táži se sám sebe: mám přísně vytýkati, že se jich užívá příliš často, a varovati před nimi, nebo toliko vysvětlovati, že se většinou snadno mohou nahraditi českými výrazy, a raditi k tomu přátelskou domluvou? Čtení v Příručním slovníku poučuje, že přemnohá cizí slova Česká akademie nezavrhuje, nýbrž že jen zaznamenává jejich používání a vysvětluje jejich význam, a tak odnímá oporu mentorství. Budu tedy jen vysvětlovati.

Nadpis článku „Léčba juvenilní metrorrhagie follikulinem“ zní česky „Léčba krvácení z dělohy mladých žen vaječníkovým hormonem“; takto je to jasnější. Přídavné jméno juvenilní má Příruční slovník, ale v jiném smyslu. — „v dobách počínající generační činnosti ovaria“ — stačila by prostě činnost vaječníků; PS. nezná „generační“ ve smyslu „rozplozovací“ a pod. — „Dochází k hyperplasii a hypertrofii tkáňových elementů endometria“, t. j. nastává rozmnožování a zbytnění tkáňových složek děložní sliznice (PS. uvádí všechna ona slova). — „Hyperplasie epithelií“ — rozmnožení slizničních buněk (PS. má jen epithel). — „K cystické dilataci žláz“ — k vakovitému rozšíření (PS. má heslo cysta i dilatace). — „Obraz glandulárně-cystické hyperplasie“ — zbytnění ze žlázek vakovitě zvrhlých (glandula, [235]glandulární není v PS.). — „Persistence follikulů“ — přežívání vaječníkových váčků. — „Dochází k tvorbě corporis lutei“ — vytvořuje se žluté tělísko. — „Proces v ovariu“ — postup ve vaječníku. — „Ovariální insuficience“ — slabost vaječníků. — „Cystické persistující follikuly“ — vakovitě zvrhlé přežité vaječníkové váčky. — „Změny analogické“ — obdobné. — „Při funkcionelním krvácení děložním, ať již klimakterickém, nebo juvenilním“ — při krvácení v přechodu nebo v mládí. — „Poškození ovariální tkáně“ — vaječníkové. — „Brzdí v hypofyse tvorbu follikulinisačního hormonu“; pro hypofysu (PS.) máme český název podvěsek mozkový; follikulinisační = vzbuzující zrání vaječníkového váčku. — „V době puberty“, „před pubertou“ — smysl kolísá od pohlavního dospívání k dospělosti, zralosti. — „Infekční choroby“ — nakažlivé. — „Mechanismus vzniku krvácení z hyperplastického endometria“ — způsob vzniku krvácení ze zbytnělé děložní sliznice. — „Vlivem abnormálního proliferačního dráždění v endometriu“ — nepravidelným drážděním k bujení sliznice. — „Stroma“ — vazivová trámčina. — „Cirkulační poruchy“ — oběhové. — „Dilatace, stásy i trombosy a nekrosy endometria“ — rozšíření cév, městnání krevní i záhať cév a odúmrt sliznice. — „Převésti proliferační fázi endometria do fáze sekreční“ — období bujení sliznice do období vyměšování. — „Obsahuje převážně složku luteinisační“ — vyvolávající vývoj žlutého tělíska. — „Podnět k pathologické proliferaci endometria“ — k chorobnému bujení děložní sliznice. — „Viděl po injekci Prolanu při laparotomii hyperaemii ovarií a luteinisaci“ — po vstříknutí prolanu při otevření břišní dutiny překrvení vaječníků a žlutá tělíska. — „Gonadotropní hormon“ (PS. má heslo gonáda) — pohlavní hormon (h. ovládající činnost pohlavní). — „Systematické použití“ — soustavné používání. — „Juvenilní metrorrhagie má s klimakterickou metropathií haemorrhagickou stejnou pathogenesu“ — děložní krvácení mladých žen má s přechodovým krvácením stejný původ. — „Follikulin jsme nepodávali intravenosně, nýbrž intramuskulárně“ — vaječníkový hormon jsme nevstřikovali do žil, nýbrž do svalů. — „Menstruace“ — čmýra. — „Při gynaekologickém vyšetření jsme zjistili“ — vyšetřením rodidel. — „Normálně“ — pravidelně, obvykle. — „Pro značnou anaemii provedli jsme transfusi 350 ccm krve“ — pro velkou chudokrevnost jsme vstříkli 350 ccm krve. — „Dostala po tři dny 10.000 m. b. j. follikulinu intramuskulárně“ — tři dni jsme vstřikovali do svalů po 10.000 myších biologických jednotek vaječníkového hormonu. — „Krvácení menstruálního typu“ — krvácení čmýrného rázu (čmýrný, čmýrový není [236]v PS.). — „Dostala Proluton v dragée“ — proluton v obalených pilulkách. — „à 5 mg“ — po 5 mg. — „Dostala 20.000 m. b. j. Progynon B oleosum v injekci“ — vstříkli jsme jí 20.000 jednotek progynonu B oleosum. — „Menses od 15 let“ — čmýra. — „Gyn. nález byl normální“ — rodidla byla pravidelná. — „Dostala 50.000 m. b. j. Agofolinu fy Interpharma v intramuskulární injekci“ — vstříkli jsme jí do svalů 50.000 j. agofollinu Interpharmy. — „O pacientce“ — o nemocné, ošetřovance. — „Potom následovala 6 měsíců amenorrhoea“ — potom byla ošetřovanka 6 měsíců bez čmýry. — „Celý rok pravidelně menstruovala“ — měla pravidelnou čmýru. — „Provedl jsem probatorní výškrab“ — na zkoušku. — „Mikroskopicky zjištěna mírná hyperplasie“ — drobnohledem jsme zjistili mírné zbytnění. — „Kyretáž“ — výškrab. — „Při poslední revisi“ — při posledním vyšetření. — „5 následujících menstruací bylo zcela normálních“ — potom bylo patero čmýr zcela pravidelných. — „100 mg syntetického hormonu“ — umělého hormonu. — „Při histologickém vyšetření našli jsme glandulárně cystickou hyperplasii“— drobnohledem jsme našli zbytnění ze žlázek vakovitě zvrhlých. — „Byla pro krvácení kyretována“ — lékař dělohu vyškrabal. — „Provedli jsme probatorní kyretáž“ — vyškrábli jsme dělohu na zkoušku. — „Případ nekritického předosování“ — neopatrně vysoké dávky. — „Dosování“ — dávkování (v PS. je heslo dávkovati). — „Tonus krvácejících cév“ — napětí. — „Výklad o patogenese krvácení“ — o příčině krvácení. — „Morfologická restituce hyperplastického endometria do normálního stavu“ — tkáňová (stavební) obnova do pravidelného stavu. — „Normální endometriu“ — zdravá děložní sliznice. — „Víme to z léčby amenorei (!) a z experimentální práce Hisaw-ovy“ — z léčby bezčmýrnosti a z pokusné práce Hisawovy. — „Krvácející defekty sliznice“ — porušení. — „Hojivý a epitelisační vliv follikulinu“ — výstelku obnovující (PS. má epithel). — „Follikulin podněcuje hypofysu k výdeji luteogenní složky gonadotropního hormonu“ — vaječníkový hormon podněcuje podvěsek, aby vydal složku pohlavního hormonu k tvorbě žlutého tělíska. — „Nastalo úplné vyregulování menstruálního cyklu“ — upravení čmýrného okruhu. — „Případy recidivujícího krvácení“ — vracejícího se. — „Hormonální poměry v organismu“ — v těle.

Takový je výčet cizích slov z nedlouhého článku. Mnohá možno nahraditi českými úplně rovné ceny (a spisovatel to také nejednou dělá), jiná jasným opisem nebo výměrem pojmu nebo stručným výkladem. Odborník, zvláště histolog, nebude asi někdy spokojen; „glandulárně-cystická hyperplasie“ nebo „hae[237]morrhagická metropatie“ označují pojmy velmi úzce vymezené a moje tlumočení nevystihuje významový odstín úplně podrobně. Ale článek není určen výlučným odborníkům, nýbrž praktickým lékařům, kterým onen jemný odstín není důležitý, nebo kteří si jej vůbec neuvědomují.

V celé záplavě cizích slov nalézám jen několik, za která nemáme české náhrady: hormon (výměšek žláz s vnitřním vyměšováním) a příslušné přídavné jméno hormonální; pilulka, klinika, roentgen a biologický, slovo utajené ve zkratce. Je to tedy počet mizivý a svědčí o tom, že se v lékařských článcích píší cizí slova nadbytečně a jen ze zvyku, nikoli z nutnosti.

Po tomto rozboru upozorním ještě na některé nevhodné vazby. Nemocná „byla léčena rok hormonálně“ — správně hormony, jako se léčí náprstníkem a nikoli náprstníkově. — „Dříve než jsme použili léčby follikulinem“ — začali léčiti vaječníkovým hormonem. — „Podali jsme znovu 20.000 m. b. j. Progynonu“. „Podán Celaskon v injekci“ — vstříkli jsme 20.000 jednotek progynonu, vstříkli jsme celaskon (chráněná jména léčebných přípravků píší se v lékařské literatuře namnoze zbytečně s velkým počátečním písmenem). — „Dáno proto 10.000 m. b. j. Progynonu intramuskulárně“ — proto jsme vstříkli do svalu. — „Dostala celkem 40.000 m. b. j. Progynonu“ — vstříklo se jí. — Několikrát se opakuje trpný rod „Dána opět injekce“, „dáno znovu 20.000 m. b. j.“ místo vstříkli jsme. — „Dostala 50.000 m. b. j. Agofolinu v intramuskulární injekci“. Zde se injekci dává dosti násilný přenesený smysl. Nemůže se tím slovem a v tom spojení rozuměti „vstříknutí“, t. j. úkon, ani „látka, která se vstřikuje“, protože se při výkonu vstřikování může projeviti větší nebo menší dovednost, rychlost, pomalost, ale nemůže v něm býti 50.000 jednotek; a „látka, která se vstřikuje“, nemůže býti intramuskulární, vnitrosvalová. Mohlo by se napsati: dostala 50.000 j. a. vnitrosvalovou injekcí — tedy úkonem; nebo: dostala 50.000 j. a. do svalu, ale nejlépe: vstříkli jsme 50.000 j. a. do svalu. (P. S. uvádí v přeneseném smyslu jen „injekce něčeho“ — prudkých vzrušení, nějaké naděje.) — „Krvácení ve stopách“ — nepatrné krvácení.

Zmínky zasluhuje ještě vazba, která se v lékařských článcích často objevuje. „Pokládáme krvácení za důsledek náhlého poklesu follikulární hladiny v krvi“, „umělé zvýšení follikulární hladiny v krvi“, „za pomalejšího spádu follikulární hladiny může nastati morfologická restituce do normálního stavu“. Význam slova hladina nelze sloučit s pojmem kolísajícího množství hormonu v krvi, tím méně ve spojení s přídavným jménem odvoze[238]ným ze jména hormonu. Topornost toho spojení objasní obdobná vazba: náhlý pokles cukrové hladiny v krvi. Konkretní čeština žádá prosté vyjádření: pokles množství hormonu nebo cukru v krvi.

Jsem přesvědčen, že větší péče o české vyjadřování by měla velmi dobrý vliv na oživení slohu, který v záplavě cizích slov bývá ztrnulý a jednotvárný. Snad by se články také podrobněji čtly, kdežto dnes se jen zběžně hledá užitečnější zrno v plevách těch „klimakterických metropathií haemorrhagických“.

Naše řeč, volume 25 (1941), issue 8, pp. 234-238

Previous Karel Sezima: Zlaté klasy ze sklizně letošní i minulých

Next Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého