Časopis Naše řeč
en cz

Vzpomínka na prof. V. Ertla

kvh. (= Kvido Hodura)

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Dne 12. února bude tomu již deset let, co předčasně zemřel Václav Ertl, jeden ze zakladatelů Naší řeči a mnoholetý její odpovědný redaktor. Za tuto nedlouhou dobu jsme měli často příležitost vděčně a zároveň s lítostí vzpomenouti si na jeho pilnou ruku, obratné pero i moudrou hlavu. Václav Ertl byl vedle Josefa Zubatého a Emila Smetánky duší redakce Naší řeči a jeden z hlavních tvůrců tehdejší její slávy. Vynikal nejen důkladným a rozsáhlým věděním filologickým, nýbrž i jemným vkusem literárním a znamenitou dovedností stilistickou. Svoje vynikající úsilí o jazykovou čistotu opíral Ertl čím dále tím více o srovnávání s jazykovým stavem dnešní spisovné češtiny a míval při tom vždy náležitý zřetel k samostatnosti rozličných jazykových prostředí. Naše řeč a jistě i většina jejích čtenářů, pamatujících se ještě na jeho úspěšnou činnost redaktorskou i kritickou, věnují Václavu Ertlovi v den desátého výročí jeho smrti čestnou vzpomínku. Také Slovník jazyka českého, který uctívá ve Václavu Ertlovi jednoho z nejvýznamnějších připravovatelů slovníkových prací zahájených právě Příručním slovníkem jazyka českého, s vděčností vzpomíná dnes jeho světlé památky.

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 2, p. 55

Previous K. E.: Z našich časopisů

Next r.: † Karel Čapek. † Miloš Weingart