Časopis Naše řeč
en cz

Využíti čeho, využitkovati co

[Short articles]

(pdf)

-

(A. N.) Sloveso využíti je složenina slovesa užíti a zachovává pádovou vazbu slovesa základního, tedy využíti příležitosti, využíti výhod atd., podobně jako užíti příležitosti, užíti výhod. Sloveso využitkovati však není odvozeno přímo od slovesa užíti, nýbrž jeho základem jest podst. jméno užitek, a je tedy utvořeno podobně jako mnohá jiná slovesa 6. třídy, na př. pracovati, žalařovati, bojovati, čarovati, pamatovati, pozorovati atd. Tato denominativa 6. třídy znamenají »působiti, činiti to, co vyjadřuje základní podst. jméno«, a jsou zpravidla přechodná. Také sloveso využitkovati (i jeho další odvozenina využitkovávati) má předmět v akusativu, na př. využitkovati příležitost, využitkovati výhody, využitkovati každou minutu atd. Stejně je tomu u slovesa zužitkovati, na př. zužitkovati odpadky, zužitkovati každý kousek látky a pod. Obě ta slovesa, využitkovati i zužitkovati, jsou mladá; Jungmann v svém slovníku uvádí jen sloveso zužitkovati, a i to bez literárních dokladů. Jejich ne příliš dlouhá existence je asi jednou z příčin, že podléhají snadno nesprávné obdobě s podobnými slovesy užíti, využíti a že místo náležitého akusativu mívají u sebe genitiv (o tom Gebauer-Ertl 2, 1926, 64). Toto matení obojí vazby pak způsobuje, že zase naopak k slovesům užíti a využíti proniká nesprávně akusativ místo náležitého genitivu. Pamatujme tedy: užíti, využíti čeho, ale využitkovati co.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 7, p. 188

Previous 5 — 3 = 2

Next Žádati čeho