Časopis Naše řeč
en cz

Pozor na každý krok!

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Hrdlička-Juliš, Pozor na každý krok! Obrázky od Cyrila Boudy. Knižnice Československé normalisační společnosti: Pro větší bezpečnost. Státní nakladatelství v Praze. 1934. 77 stran. Za 11 Kč.

Československá normalisační společnost vydala tuto užitečnou populární knížku, dílo ing. dr. Juliše a ing. Hrdličky, především dětem, aby je poučila, jak si mají počínat na městských ulicích i na venkovských silnicích, aby se vyhnuly úrazům. Ale přečtou si ji s užitkem a potěšením i lidé dospělí, neboť obsahuje v stručných rysech všestranné poučení o nejrozmanitějších situacích, v kterých se na veřejných místech může octnout kdokoli z nás. Text je stručný, ale velmi sugestivní, neboť nabádá příklady, nikoli slovy. Jeho účinnost je zesilována ještě názornými obrázky Cyrila Boudy, jež každou situaci, o které je řeč v textu, hned stavějí též před oči čtenáře. Po stránce obsahové je to knížka opravdu vzorná a užitečná. Zasloužila by si, aby se rozšířila do všech škol a do všech rodin.

Publikace Československé normalisační společnosti vynikají stránkou jazykovou, jak jsme v NŘ. poznali už při jiné příležitosti. Také tato knížka, určená především mládeži, je psána jazykem správným a slohem přirozeným, prostým, takže i po stránce formální může přinésti jen prospěch. Zbylo v ní toliko několik drobných nedopatření jazykových a pravopisných. Tak místo výrazu »mnoho lidí si přivodilo těžký úraz« (35) bychom raději čtli způsobilo, zavinilo. Tvar pomysleli (3) není spisovný; v jaz. spisovném zní pomyslili. Sloveso sáňkovati píšeme s dlouhým a, tedy sáňkuji, nikoli saňkuji (23). Několik nepřesností shledáváme v interpunkci, na př. ve větě »Už bylo méně lidí, kteří by nebyli ve svém mládí viděli naši matičku Prahu a více dětí, kterým tatínkové ukázali naše krásné hory v zimě« (3) (za slovem Prahu má být čárka, neboť vložená věta vztažná musí být oddělena od obou sousedních vět hlavních). Naopak zase zbytečná je čárka před spojkami než, jako, když neuvozují celou větu, na př.: v ulicích měst se jezdí rychleji mimo koleje elektrických drah, než po nich (3); aby se automobil nestal u nás takovou metlou, jako v Americe (4); budete všude tak bezpečné, jako doma u tatínka (4).

Jinak je jazyk této knížky čistý, a co pokládám za jeho hlavní přednost, při vší své spisovné korektnosti úplně přirozený, téměř hovorový. Ani místa, která mají podobu před[114]pisů nebo zákazů, neupadají nikdy ve ztrnulý sloh úřední, nýbrž zůstávají důsledně v jazykovém prostředí dětí. Je to tedy knížka po všech stránkách vkusná a hodná doporučení

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 4, pp. 113-114

Previous Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Next jh. (= Jiří Haller): Nářečí na Kyjovsku a Ždánsku