Časopis Naše řeč
en cz

Několikerý požár

[Short articles]

(pdf)

-

(F. P.) Neurčité číslovky druhové několikerý je ve spojení několikerý požár užito správně. Druhové číslovky klademe nejen při počítání předmětů podle druhu (na př. dvojí víno, čtveré obilí), [218]nýbrž i ve významu číslovek základních, když počítáme předměty abstraktní, hromadné a pomnožné nebo skupené (na př. dvoje neštěstí, dvoje vojsko, dvoje housle, čtvery včely a pod.; o tom viz Gebauer-Ertl 2, 1926, 163, Gebauer-Trávníček 1930, 335n.). Význam číslovky základní má druhová číslovka také ve spojeních jako několikerý požár, několikerá povodeň, několikerý úraz a pod. (několik požárů, několik povodní, několik úrazů a pod.). Také zde, jak se zdá, užíváme druhové číslovky zvláště tehdy, když chceme vyjádřiti, že jde o skupinu, vzniklou buď opakováním, nebo současným objevením téže věci (téhož děje). Větě »vesnice byla postižena několikerým požárem« můžeme rozuměti buď tak, že vesnice byla postižena několika požáry za sebou (na př. »v minulých letech byla vesnice X. postižena několikerým požárem«), nebo tak, že vesnice byla postižena několika požáry najednou (na př. »včera byla vesnice X. postižena několikerým požárem«). V takovýchto případech není ovšem druhová číslovka nutná (kdežto při jménech pomnožných a hromadných musí být).

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 6-7, pp. 217-218

Previous Josef Beneš: Malypetr

Next J. Kroupa: Není nic. Není obsaženo