dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Bibliografie prací o českém jazyku

Č. Charbuský

[Reviews and reports]

(pdf)

-

O tom, jakou má pravidelná bibliografie důležitost pro každého, kdo se obírá nějakým oborem vědním, není třeba ani mluvit. Máme ovšem na mysli nikoli prostý výčet autorů a jejich děl, nýbrž takový soupis, v kterém názvy knih a článků jsou provázeny krátkým hodnotícím udáním obsahu. A. Meillet napsal jednou (mluvě o Indogerm. Jahrbuchu, jenž přináší bibliografii indoevropské jazykovědy), že nezná četby, která by byla sugestivnější a pro jazykozpytce »zábavnější«. V takovém seznamu defilují před námi autoři se svými knihami a články, podávají se nám takto zprávy o skryté práci, o níž bychom se jinak třeba vůbec nedověděli, neboť mnohé práce vycházejí v publikacích zapadlých a nepřístupných anebo zase tak drahých, že jednotlivci není lze si je opatřiti. Který pracovník nesleduje bibliografii svého oboru, vydává se nebezpečí, že se namáhá s prací, kterou někdo jiný třeba nedlouho před ním udělal možná úplněji a lépe. Potřeba úplné a včasné bibliografie se uznává všeobecně.

Co se týká prací o českém jazyku, bylo u nás o ni pečováno už před válkou v soupisech, jež vycházely ve »Sborníku filologickém« vydávaném Českou akademií věd a umění. Tento způsob vydávání byl nyní změněn, aby se vyhovělo usnesení prvního sjezdu slovanských filologů, jenž se konal v Praze r. 1929. Česká akademie vydává nyní samostatnou publikaci, jež má název Bibliografie československých prací linguistických a filologických, a to ve dvou samostatných částech. Prvá část obsahuje linguistiku obecnou, indoevropskou, slovanskou a českou, druhá část vědu literární, filologii germánskou, románskou, klasickou a východní.

[214]Pro přátele »Naší řeči« má důležitost zejména část I. Tu byly vydány již dva svazečky (za rok 1929 a 1930). (Oba svazečky mají po 64 stranách, každý stojí 11 Kč; v komisi u Bursíka a Kohouta.) Třetí svazek (soupis prací uveřejněných r. 1931) je připraven do tisku a vyjde na podzim. Pročísti celou produkci toho oboru nemůže jednotlivec; soupis je společnou prací B. Havránka (zároveň redaktora), V. Machka, J. Mukařovského, F. Oberpfalcera a V. Šmilaura (v 3. svazku přibude ještě J. M. Kořínek). Všichni, kdož se obírají českým jazykem, jeho mluvnicí, dějinami, nářečími, najdou tu informující a kritickou zprávu o všem, co bylo o těch věcech napsáno cenného nejen u nás, ale i v cizině. Věci zcela bezvýznamné nebo nevědecké jsou ovšem vypuštěny, u výkladů uvedených je pak podle potřeby vyznačena i nespolehlivost nebo pochybnost. Jsou vyexcerpovány ovšem i těžko přístupné vlastivědné sborníky a výroční zprávy středních škol.[1] Zároveň jsou k jednotlivým číslům soupisu připojeny i záznamy o projevech polemických, doplňcích a kritikách těch publikací, a to i těch, které vyšly následujícího roku až do redakční uzávěrky dalšího svazku. Upozorňujeme zvláště venkovské pracovníky na tento soupis, je to příručka jistě nezbytná.[2]


[1] Víme, jak je obtížné sháněti publikace uveřejněné v odlehlejších časopisech. Je v zájmu autorů samých, aby pomáhali sestavovatelům tím, že jim pošlou své práce z časopisů nebo sborníků málo známých, zvláště ze sborníků příležitostných a pod.

[2] Podrobný kritický posudek nynější české bibliografické práce, hlavně historické a filologické, podal nedávno A. Beer v časopise »Naše věda«, roč. XIII (1932), str. 1—4 a 31—32.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 7, pp. 213-214

Previous Jiří Haller: Objednávání a dodávání tiskových prací

Next Jiří Haller: Z našich časopisů