Časopis Naše řeč
en cz

Jiný příklad

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Karel Pelant: Jiný příklad. Feuilleton »Lidových Novin« brněnských ze dne 13. května t. r.

Jest psán svěžím a svérázným slohem, stručnými větami, vtipně i duchaplně. Předvádí čtenářům obrázek, jak se člověk stane milionářem v Americe, na životě Jiřího Peabodyho, který začal jako [213]hokynářský učedník. Narodil se ve vsi Danversu ve státě Massachusetts r. 1795 ze selských, nezámožných rodičů, na něž si neštěstí zasedlo jako na svého miláčka. Později, ve 12. roce věku svého, stal se kupeckým mládencem v městečku Salemu a to byla proň nejlepší obchodní akademie. Nabyv hojných zkušeností, odebral se do Washingtonu, založil si tam obchod, nabyl jemných způsobů — a na konec byl z něho milionář. Ale tento boháč měl pýchu státi se také prvním lidumilem Ameriky, zakládal dobročinné ústavy, vystavěl v Londýně vzorné domy pro dělníky a rozdal na 10 milionů dolarů. Pelant vypisuje pak také slávu, která se naň hrnula, i nevídaný pohřeb Peabodyho, který na rozkaz královnin měl býti pochován v opatství westminsterském, ale ustanovil si býti pochován u rodičů v Americe.

Přáli bychom si takových črt celou knihu; měli bychom v ní českého Smilesa. Kniha ta by musila do rukou mládeže, aby z ní vyrostl nový zdravý národ. Ale musila by býti také prosta všelikých chyb jazykových; v žádné črtě nesmělo by zůstati, co jsme našli v tomto feuilletoně vadného. Není toho mnoho, ale méně by bylo více.

Pelant píše: Spořitelní knížku s nejméně čtyři nulami (místo čtyřmi). — Dřinu, jakou prodělal pantáta (m. zakusil, zažil a p.; prodělati má význam jiný). — Tato správa je velmi často rozedrání (nejasné m. rozedrati, udříti se). — Přinese okamžitě žádané (m. žádanou věc). — Musí umět ssebou mrskat (m. sebou). — Mohou býti pyšni, že jsou Amerikány (m. Američany; Amerikán má jiný význam). — Ve státu (lépe: ve státě). — Střežit majetek (lépe: stříci majetku). — V stáří 12 let (lépe: ve věku; nechme stáří jeho význam vlastní!). — Za takový obnos (lépe: částku, peníz; obnos jest nešťastně utvořeno podle něm. Betrag). — Pak si náhle otevřel krám (tu pojednou; náhle má význam trochu jiný). — Odkoukal jeho methody (spr. odpozoroval). — Tyto domy tvoří sociální pozoruhodnost Londýna (lépe: jsou pozoruhodností). — Kteří umí dávat (spr. kteří umějí dávat). — Všecky infinitivy by nemusily býti důsledně oklesťovány; mluvnice jen dovoluje kratší tvar vedle pravidelného infinitivu na -ti.

Pelant chtěl by zavésti na školách také hodinu slušného chování. Tam by se mělo vyučovati třem základním požadavkům jemných mravů: 1. buď vlídný k nižším; 2. buď uctivý k vyšším; 3. buď zdvořilý ke každému. Uvádíme toto přání spisovatelovo zde, ježto »Lidové Noviny« se nedostanou každému do rukou. Ale zasluhovaly by toho pro své feuilletony; žádný druhý časopis nemá jich tolik a tak výborných, jako »Lidové Noviny«.

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 7, pp. 212-213

Previous Knud Rasmussen mezi polárními Eskymáky

Next Josef Zubatý: Spropitné či zpropitné?