Časopis Naše řeč
en cz

Do rukou, k rukám

[Answers]

(pdf)

-

(E. S.) O potřebě výrazu, který by označoval, že list smí býti vydán jen té osobě, které je adresován, není pochybnosti. Pouhé »dodati panu X.« na to nestačí, neboť dopis může býti dodán i osobě, která je zmocněna k tomu, aby dopisy pana X. přijímala; ani výraz »dodati přímo panu X.« nevystihuje přání zasilatele, neboť jemu nezáleží na tom, dostane-li p. X. list z pošty přímo či prostřednictvím svého úředníka a pod., nýbrž na tom, aby se dostal panu X. do rukou. O potřebě takového výrazu svědčí i jiné jazyky; toho způsobu je něm. zuhanden, zu Händen, zu Handen, franc. [249]en main propre atd. Z obou výrazů u nás užívaných a výše uvedených je výraz »k rukám« patrný překlad něm. zu Händen, neboť neříkáme »dodati, dáti, svěřiti, odevzdati atd. někomu něco k rukám«, nýbrž »do rukou«. Je-li už tedy třeba v praxi takového připomenutí, je lépe užíti výrazu »do rukou«, (do vlastních rukou), proti němuž se stanoviska jazykového nelze nic namítati. Kdybychom se ovšem chtěli emancipovati do cizího vzoru a mysliti po česku, stačila by také poznámka »(dodati) panu X. samému«, která vyjadřuje zcela určitě a srozumitelně, že list musí dostati toliko p. X., a žádná jiná osoba, ani jeho zástupce, úředník a p. — Ve výraze »a conto« není správné psáti nad předložkou a akcent (à conto), jak je uvedeno asi omylem v Pravidlech, protože jde o výraz italský, nikoli francouzský. — Živosad, jejž vytvořil kdosi v Nár. pol. ze dne 18. března t. r., má znamenati podle souvislosti patrně zoologickou (živočišnou) zahradu. Je to slovo utvořené nečesky a zbytečně; živosad nemůže znamenati nic jiného než živý sad a to ovšem zase není zoologická zahrada, protože živými sady nazýváme sady, v nichž bývá mnoho lidí a ne krokodilů.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 8, pp. 248-249

Previous Čerstva

Next Kuří oko