Časopis Naše řeč
en cz

Parita

[Answers]

(pdf)

-

(B. S.) v lidových výrazech »to je ženská jako parita« nebo pak i metaforicky »to je parita« o ženě silné a rozložité je slovo známé nám i ze středních Čech. Slabika -ri- je svědectvím, že je to slovo původu mimočeského, a spojitost se slov. paripa (krásný, panský kůň) je docela možná. Nemusí to ovšem býti přímé převzetí ze slovenštiny, protože slovo paripa je podle výkladu Miklosichova původu maďarského (v maď. je z řec.-lat. parhippus) a mohlo se dostati do češtiny také přímo (od vojáků a j.). Změnu »paripa« v »parita« lze vyložiti buď nepřesným opakováním sluchového vjemu anebo přikloněním k známějšímu a častějšímu zakončení -ita. Důvod k použíti tohoto slova na označení ženy silné, mohutné, je nasnadě; zcela obdobné (třeba méně zdvořilé) výrazy lidové jsou »to je ženská jako valach, to je kobyla, klisna« a p. Podle zprávy dr. Q. Hodury přidáváme ještě, že na Litomyšlsku říkají místo »parita« v témže významu »rapita« (přesmyknutím jako v dial. remenda m. merenda a p.).

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 5, p. 158

Previous Obinadlo

Next Salakušky