Časopis Naše řeč
en cz

Majitel

E.

[Answers]

(pdf)

-

(K. Š.) Že slovo majitel není utvořeno přesně, je patrno i z mého zpracování mluvnice Gebaurovy (I, str. 66). Je-li ho kde užito v textu (a to jen výminkou místo ob. vlastník), stalo se jednak tím, že jsem tuto mechanickou odvozeninu pokládal tenkrát jako výrazy majetek, majetný stejně [63]neorganicky utvořené za slovo vžité (užil ho už Palacký v ČČM 1834, 465), jednak proto, že ho užíval i Gebauer (»jmějitel«, majitel, Inhaber Stč. slov. 1, 661). S míněním Naší řeči, která vychází od r. 1917, jsem se konformovati nemohl, protože moje zpracování Gebaurových mluvnic vyšlo už r. 1914 a vychází od té doby (z příčin ležících mimo mne) v otiscích nezměněných. Kdyby byl náš odpůrce, jemuž je to známo, odpůrce slušný, nezamlčoval by tuto okolnost a nekonstruoval by poznovu neshody tam, kde shoda býti nemohla. To platí i o rozdílu mezi tvary jichjejich. Mluvnice podává o té věci ještě mínění starší (Gebaurovo), protože Naše řeč formulovala a odůvodnila své mínění o té věci teprve r. 1918.

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 2, pp. 62-63

Previous Líceň

Next Odstavba