Časopis Naše řeč
en cz

Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves)

Vojtěch Veselý

[Články]

(pdf)

Several remarks on prefix stacking

The paper deals with the question whether it is possible to combine 1) two prefixes with opposite meaning (and distinct form) and 2) two prefixes with identical meaning (and identical form) in one expression. I will argue that the combination of two prefixes with opposite meaning is quite seldom in both verbal and non-verbal expressions. Two prefixes of identical form usually may not have identical meaning when attached to verbs. In the case of substantive and adverbial derivatives, however, such combinations are very possible.

Key words: prefix stacking, verbal domain, non-verbal domain, antonymy
Klíčová slova: dvojnásobná prefixace, slovesná doména, neslovesná doména, antonymie

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
vvesely@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 1

Předchozí Pavel Machač: Kolik kmitů má české r?

Následující Michaela Lišková: Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny