Časopis Naše řeč
en cz

Definice jako příběh

Jiří Kraus

[Drobnosti]

(pdf)

-

V poslední době se v běžné mluvené řeči a pod jejím vlivem i v publicistice rychle šíří definování nebo zpřesňování významů podstatných jmen nebo názvů činností pomocí spojení být o něčem. Východiskem tu pochopitelně jsou podstatná jména jako příběh, vyprávění, povídka, román, např. vyprávění o tom, jak jsme vystoupili na Sněžku. Metonymický posun však vede k tomu, že slýcháme také věty typu Starší dcera se učí velmi dobře, ale náš mladší syn, to je úplně o něčem jiném. Snowboard je úplně o něčem jiném než lyžování. Z hlediska logiky můžeme říci, že díky tomuto vyprávěcímu postupu přibývá počet tzv. operativních definic, tedy takových, které svůj objekt vymezují jako výsledek určitých činností, operací (např. Křeslo je to, co se vyrábí prací truhlářů a čalouníků).

Lidové noviny z 29. ledna t. r. přinesly článek o likvidaci rockového klubu Bunkr. Autorova stylizace je na uvedené konstrukci založena v prvních dvou poměrně rozsáhlých odstavcích:

Vyklizení Bunkru … vůbec nebylo o podpoře té či oné kultury. Nebylo o tom, zda jsou či nejsou v klubu drogy … Nebylo o podmínkách bydlení v domě, kde [110]byl Bunkr umístěn … Nebylo o stížnostech občanů z širokého okolí … Nebylo o tom, zda a kdo udělal chybu při uzavírání nájemní smlouvy … Nebylo o tom, zda někdo platí nájemné … Nebylo dokonce ani o tom, zda Richard Němčok … učinil aspoň krůček k dohodě.

Vyklizení Bunkru bylo pouze a výhradně o tom …

Ponechme stranou skutečnost, že z opakovaného slohového prostředku se stává klišé, a tedy předmět oprávněné jazykové kritiky. Nedomníváme se však, že proti uvedenému metonymickému posunu (vyklízení, snowboard, mladší syn jako témata příběhů, která inspirují k vyprávění) by bylo třeba něco namítat. Naopak, chápeme-li pojmenovanou událost, věc, bytost jako zdroje vyprávění, stává se tím řečový projev dynamičtější a poutavější, než by tomu bylo při užití statických definic (snowboard je …, vyklizení Bunkru znamenalo … atd.). Zmíněná konstrukce ovšem vyvolá oprávněné námitky všude tam, kde se definice příběhovému pojetí silně vzdaluje nebo dokonce vzpírá, a kdy se tedy stane módní konstrukcí bez jakékoli opory ve významu, např. Tenhle podnik není o tom, aby vyvezl všechny své výrobky za hranice.

Naše řeč, ročník 80 (1997), číslo 2, s. 109-110

Předchozí Ivana Bozděchová: Známkoprávní spory

Následující Vážení čtenáři,