Časopis Naše řeč
en cz

Pětasedmdesátiny akad. Bohuslava Havránka

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Dne 30. ledna oslavil pětasedmdesáté narozeniny vedoucí představitel české jazykovědy akad. B. Havránek. Pětasedmdesátka jej zastihla v plné svěžesti uprostřed plodné a usilovné práce, kterou vykonává s houževnatostí a vytrvalostí sobě vlastní. Podrobné zhodnocení rozsáhlého, všestranného a hlubokého vědeckého díla i pedagogické a organizační činnosti akad. B. Havránka jsme přinesli u příležitosti jubilantových sedmdesátých narozenin (NŘ 46, 1963, s. 1n.). Na všech úsecích tam naznačených pokračoval akad. Havránek v práci i v dalších letech: Za jeho vedení a aktivní účasti se dokončuje čtyřsvazkový Slovník spisovného jazyka českého, v posledních korekturách je první svazek Slovníku staročeského, pokračuje vydávání Slovníku staroslověnského. Soustředěná redakční činnost vytváří vyhraněný profil časopisu Slovo a slovesnost, představujícího naše průkopné jazykovědné dění a komentujícího jazykovědnou současnost světovou; vedoucím způsobem se akad. Havránek podílí na slavistickém časopise Slavia a podnětně zasahuje i do Naší řeči. Velkou iniciativu projevil akad. Havránek v posledním období při vedení práce mezinárodní komise pro gramatickou stavbu při Mezinárodním komitétu slavistů. Její zasedání přinesla již mnoho podnětných a plodných výsledků. Stejně jako dříve vedl a vychovával ve svých vědeckých seminářích mladší vědecké pracovníky.

Ve vlastní badatelské činnosti zůstal akad. Havránek věren i své tematice v oblasti teorie spisovného jazyka a konfrontačního studia spisovných jazyků slovanských. Bohemistická činnost se v těchto letech týkala přede[47]vším starších období vývoje českého jazyka. V jubilejním roce Husově podal rozbor Husova jazyka, v diskusní výměně názorů se znovu vrátil k jazyku Máchovu, jemuž před třiceti lety věnoval průkopnickou studii, psal o jazyce B. Němcové aj.

U příležitosti pětasedmdesátých narozenin udělilo akad. B. Havránkovi presidium ČSAV na návrh vědeckého kolegia jazykovědy ČSAV zlatou medaili Josefa Dobrovského, nové vyznamenání určené pro zasloužilé badatele v oboru slavistiky.

S upřímným přáním pevného zdraví, osobní pohody a dalších pracovních úspěchů vyslovujeme i společné přání, aby akad. Havránek ještě dlouho pomáhal i svou vyzrálou životní moudrostí, svým vědeckým rozhledem i citlivým smyslem pro řešení složitých otázek jazykovědné práce všestrannému rozvoji české jazykovědy.

Naše řeč, ročník 51 (1968), číslo 1, s. 46-47

Předchozí Zdena Palková: 6. mezinárodní kongres fonetických věd

Následující Oldřich Uličný: Sardský a sardinský