Časopis Naše řeč
en cz

Čeština našich zákonů

Richard Rynda, S. M.

[Hovorna]

(pdf)

-

Richard Rynda

Již několikráte byl vysloven požadavek, aby zákony a nařízení, vydávané naší nynější českou vládou, byly po stránce jazykové bezvadny. Avšak skutečnost se od přání tohoto velmi odchyluje. Co jest nám někdy čísti na vyhláškách, uveřejňovaných v denním tisku, je přímo úžasné. Čiší z toho naprostý nedostatek citu pro český jazyk. Je to myšleno úplně v duchu německých výnosů a nařízení a jen českými slovy pracně přioděno. Dovoluji si poslati jen jeden příklad z poslední doby. V Nár. Politice ze dne 10. února 1919 (a podobně i v Národních Listech a snad i v jiných časopisech) uveřejněna byla vyhláška ministerstva pro výživu lidu s titulem »Výživa a zásobování lidu. Příděl. tuků.« Mezi jiným čtlo se tam: »Podávání sem žádostí a docházení sem deputací, jednotlivců a korporací, kterým… atd., jest tudíž bezpředmětno a nelze jich vůbec vzíti v úvahu« — kde by bylo prostě stačilo říci: »Jest zbytečné, aby se sem žádosti podávaly a deputace docházely.« — Dále: »Přidělování tuků děje se a díti se bude« — místo: »Tuky se přidělují a přidělovati se budou«. Dále: »Žádosti nechť posílány jsou na příslušný úřad, aby se jim vyřízení dostalo« — místo: »Žádosti nechť jsou posílány příslušnému úřadu, aby tam byly vyřízeny.« Dále: »— a tento úřad jest pověřen rozdělováním tuku« — místo: »— a tento úřad má tuk rozdělovati.« Vůbec jeví se úžasná záliba ve zpodstatněném infinitivu zcela proti duchu jazyka českého. Hodí-li se Vám tyto ukázky, račte je v »Naší Řeči« uveřejniti. Uznávám obtíže, s nimiž musí úřad pro výživu lidu pracovati, že jde spíše o věc než o formu, ale snad by i při tom více šetrnosti k našemu jazyku neškodilo. Poroučí se Vám v úctě oddaný odběratel a čtenář »Naší Řeči«


S. M.

Zaráží nevážnost k jazyku našemu u kruhů vlády československé. Je svrchovaný čas, aby se zasáhlo jinak než dosud. Co platno, že Naše Řeč pracuje, seč jest, o správnosti a čistotě jazyka, když ti, kdož by ji měli čísti, buď jí nečtou, anebo [91]čtouce nedbají. Je pro nás zahanbující, vycházejí-li nyní jazykem českým všeliké zákony a nařízení, ve kterých se kupí hrubá chyba na chybu! Nedbá-li česká vláda čistoty jazykové, co můžeme pak požadovati od denních listů, vlastně novinářův? Zlobí mne, vidím-li, že vyšel zákon o 8 hodinné době pracovní, který svou nečeskostí a hrubými chybami mluvnickými jen oplývá.

Netěší mne nové poštovní poukázky, kdež opět bije do očí »obnos« a mimo to prapodivné slovo »doručovka«. Na čecích (šecích) trčí stále nestvůrné »majitel« místo »majetník«, tvar »nedoví se« (3. os. mn. č.) místo »nedovědí se«, a ovšem zase nezbytný »obnos«. Sloh je opět nečeský, je to v českém rouše němčina. Jak všemu tomu čeliti?

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 3, s. 90-91

Předchozí Vhodné slovo

Následující Eid = Cid