Časopis Naše řeč
en cz

Ze státního úřadu statistického

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V předešlém sešitě NŘ. jsme vyslovili přání, aby se v našich úřadech víc dbalo jazykové stránky. Toho si povšimli také v stát. úřadě statistickém a závodní rada tohoto úřadu nám oznamuje: „K hlasům volajícím po jazykové správnosti úředních textů oznamuje zaměstnanecká rada státního úřadu statistického, že se při odborném školení zaměstnanců SÚS věnuje pozornost i vzdělání v naší mateřštině; a to jak po stránce theoretické, tak i praktické.“ — Na náš dotaz pak nám p. vrch. tajemník Jos. Laube podal zprávu podrobnější. Vysvítá z ní, že státní úřad statistický pořádá pro své zaměstnance zvláštní praktické kursy českého jazyka s písemnými cvičeními, vydává pro své zaměstnance i oběžníky s poučením o nejčastějších chybách a že i jinak je vede k uvědomělému, slohově vytříbenému vyjadřování, aby dovedli v čas potřeby podávat i zprávy pro tisk. — Stát. úřad statistický tím vykonává práci vskutku příkladnou; ukazuje novou cestu k rychlému poučení svých úředních stylistů. A vědomě tak činí se vzpomínkou na svého zesnulého zaměstnance, básníka Jindřicha Hořejšího.

Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 1, s. 18

Předchozí František Svěrák: Činnost jazykové poradny ve Zlíně

Následující Jaroslav Přikryl: Bez poznámky