Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka

r.

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Společnost pro slovanský jazykozpyt v Praze založila jako zvláštní svůj odbor Kruh přátel českého jazyka a chce v něm sdružiti všechny příslušníky českého národa, kteří mají upřímný a účinný zájem o čistotu a rozkvět naší mateřštiny. Organisační činnost Kruhu byla zahájena schůzí 25. února 1938. Tato zahajovací schůze za účasti 91 osob a za předsednictví univ. prof. dr. M. Weingarta zvolila přípravný výbor, aby vykonal všechny nutné předběžné práce a svolal ustavující hromadu. Přípravný výbor (dr. Jiří Haller, spisovatel F. S. Jaroš, prof. Eugen Knap, redaktor Jos. Kuzma-Novotný, ředitel Frant. Matějka, docent dr. Fr. Oberpfalcer, major Ant. Opravil) projednal na několika schůzích jednací řád Kruhu a sestavil návrh na volbu ústředního výboru; těchto přípravných prací se účastnil také spisovatel Jaroslav Kvapil a spisovatelka Marie Pujmanová.

Ustavující schůze Kruhu se konala 31. března 1938 za účasti 138 osob. Byl na ní schválen jednací řád a určeny členské příspěvky (zápisné jednou pro vždy 2 Kč, roční členský příspěvek 10 Kč, pro studenty 5 Kč, příspěvek člena zakládajícího nejméně 500 Kč jednou pro vždy). Předsedou Kruhu zvolila ustavující schůze jednomyslně spisovatele Jaroslava Kvapila, I. místopředsedkyní spisovatelku Marii Pujmanovou a II. místopředsedou doc. dr. Fr. Oberpfalcra. Do ústředního výboru byli dále zvoleni dr. Jiří Haller, spisovatel F. S. Jaroš, prof. Eugen Knap, spisovatel Karel Konrád, redaktor Jos. Kuzma-Novotný, ředitel Frant. Matějka, režisér Nár. divadla Vojta Novák, spisovatelka Milena Nováková, major Ant. Opravil, profesor a spisovatel František Sekanina, spisovatel Karel Sezima, vedoucí tajemník Ústřed. svazu čs. průmyslníků JUDr. Vlastimil Šádek, univ. prof. dr. Vladimír Šmilauer, majitel bank. závodu Jan Tichý, spisovatelka A. M. Tilschová, univ. prof. JUDr. Josef Tureček, za členy náhradní prof. Dominik Filip, odb. učitel Jaroslav Jelínek, prof. Jaroslav Poch, prof. dr. Ant. Procházka, MUDr. Jaroslav Přikryl, dr. Klementa Rektorisová, prof. dr. Milan Svoboda, za revisory účtů ředitel B. Netolický, vrch. tajemník EP. Lad. Müller a prof. Václav Komárek; zástupcem Společnosti pro slovanský jazykozpyt v revisní komisi je ředitel dr. B. Vydra. Ústřední výbor se sešel 8. dubna 1938 k ustavující schůzi a zřídil několik odborů, jejichž úkolem je rozděliti si práci spojenou s uskutečňováním programu, který si Kruh přátel českého jazyka vytkl.

Podle jednacího řádu je sídlem Kruhu Praha, ale jeho činnost se vztahuje na celou oblast Československé republiky. Proto se zakládají odbočky Kruhu i v městech venkovských. Jednací řeč Kruhu je československá a účel jeho je pracovati o kultuře českého jazyka a [158]pěstovati smysl pro jeho správnost a ušlechtilost v duchu platné normy spisovné a podle zásad moderního jazykozpytu. Svého cíle se snaží Kruh dosahovati součinností s jazykozpytnými odborníky, péčí o správné užívání češtiny v mluvě i v písmě, popularisováním vědy o českém jazyce a účastí při všem, co se týká kultury českého jazyka. Do činnosti Kruhu je zahrnuto hlavně vydávání spisů o českém jazyce, konání přednášek, diskusí, anket, kulturních večerů a českých kursů jazykových, zřizování jazykových poraden atd. Členy Kruhu mohou býti dospělé osoby fysické i osoby právní, které chtějí podle svých možností uskutečňovati program Kruhu. Od svých členů Kruh žádá, aby v okruhu své působnosti pečovali o dobrý jazyk a aby třebas i drobnou apoštolskou prací od člověka k člověku šířili a pěstovali základní myšlenku Kruhu přátel českého jazyka. To, co se tak těžko dařilo dosud jen několika jazykovědným pracovníkům a učitelům, t. j. vnuknouti příslušníkům všech vrstev a všech pracovních oborů vážné vědomí odpovědnosti za jazykovou stránku každého veřejného, psaného i mluveného projevu, to chce Kruh nyní uskutečniti s kolektivní pomocí všech svých členů. Nadšený zájem a souhlas, s kterým se setkal už na samém počátku své činnosti, dává mu pevnou naději, že se mu to časem a vytrvalostí podaří.

Z dosavadních podniků Kruhu možno uvésti nejprve přednášku doc. dr. Fr. Oberpfalcra „Chvály a obrany českého jazyka“; tato přednáška byla proslovena na závěr ustavující schůze Kruhu a bude vydána tiskem jako první publikace Kruhu. Druhou přednášku proslovil básník Josef Hora na thema Básník a mateřský jazyk; jeho výklad byl doplněn recitacemi posluchačů státní konservatoře za vedení prof. dr. Milana Svobody. 13. května t. r. koná Kruh pracovní večer, při kterém se bude hovořiti o jazykových dotazech členů; písemné dotazy přijímá I. jednatel Kruhu dr. Jiří Haller.

Kruh přátel českého jazyka má dosud přes 500 členů, kteří se přihlásili z vlastního popudu, bez jakékoli záměrné propagace Kruhu. Mezi prvními členy je primátor hl. města Prahy dr. Petr Zenkl (první člen zakládající), kancléř presidenta republiky dr. Přemysl Šámal, mnoho vynikajících spisovatelů, univ. profesorů, pracovníků veřejných, divadelních, novinářských, profesorů a učitelů atd. i celé korporace, na př. Svaz československého důstojnictva se svou pražskou odbočkou, Matice divadelní, Pedagogický odbor učitelské jednoty Komenský v Táboře, Odbor učitelů měšť. škol pro okres táborský, Říšský svaz učitelstva měšťanských škol a j. Přihlášky nových členů přijímá jednatel Kruhu přátel českého jazyka dr. Jiří Haller, Praha XVI, Xaveriova 1843.

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 5, s. 157-158

Předchozí kvh. (= Kvido Hodura), š.: Z našich časopisů

Následující kvh. (= Kvido Hodura): Dvoutisíckrát či dvatisícekrát?