Časopis Naše řeč
en cz

Pohostiný

[Drobnosti]

(pdf)

-

(K. Š.) je příd. jméno utvořené z příslovečného výrazu po hostinu (= jako host), tak jako je pomalý (= lentus) utvořeno z výrazu po malu (= po malých kusech, o pohybu tedy zvolna). Znamenalo původně ‚v cizině pobývající‘ a významu dnešního (= hosti rád vidoucí) nabylo matením s příd. jm. hostiný. Příd. jm. hostiný i pohostiný jsou utvořena z podst. jména host příponou -in, kterou se tvořívala příd. jména přivlast[167]ňovací nejen od podst. jmen kmene -a, nýbrž i od -i kmenů (holubin, zvěřin a p.); hostiný je tedy příd. jméno téhož rázu jako přídavná jména slonový, bobrový a p. Jak původ ukazuje, není příčiny, proč bychom měli psáti v češtině hostinný, pohostinný (se dvěma n), třebaže se v církevní slověnštině odvozeniny toho tvaru vyskytují. Spisovatelé, kteří proti Pravidlům českého pravopisu píší hostinný, pohostinný, zapomínají, že by pak musili psáti také hostinnec, neboť slovo hostinec není nic jiného než zpodstatnělé příd. jméno hostiný (dům).

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 7, s. 166-167

Předchozí Neúcta k mateřštině

Následující Poslouchati něčemu