Časopis Naše řeč
en cz

Předisposice

[Hovorna]

(pdf)

-

Byli jsme upozorněni, že se v terminologii bankovní zavádí jako odborný termín slovo předisposice. Předisposice je vyřízení naléhavé disposice na částku vyšší, než dovoluje dočasný stav komitentova účtu, aniž je při tom třeba zvyšovati k tomu cíli dosavadní rámec úvěru pevně mu vyměřeného, tedy krátce jakési překročení normální disposice. Odborný časopis, který o této věcí píše, uznává sám, že je to ohavně sešroubované slovo, ale podotýká, že odborná terminologie nemá zatím za ně bohužel vhodné náhrady. Čím výraz předisposice asi především zaráží, je jeho hybridní tvar, t, j. spojení prvku domácího (předpony pře-) s prvkem cizím (disposice). Takové složeniny se však u slov cizích zdomácnělých anebo [220](odborně) často užívaných vyskytují za určitých podmínek dosti často; říkáme na př. kalkulovati — vykalkulovati, filtrovati — přefiltrovati, analysovati — vyanalysovati, korigovati — zkorigovati, exponovati (ve fotografii) — přeexponovati a p.; mohlo by tedy konečně i k slovesu disponovati býti přitvořeno složené sloveso předisponovati (sloveso by se ovšem asi podle zásad našeho jazyka musilo změniti při tom z nepřechodného v přechodné: disponovati úvěrem — předisponovati svůj úvěr). V tom tedy bychom neviděli hlavní vadu slova předisposice; ta podle našeho soudu vězí jinde, totiž v tvaru a obsahu podst. jména disposice. Přípustíme-li podle složenin tvaru přeexponovati a p., také složeninu předisponovati, musíme ovšem dáti plachet také podst. jménu slovesnému předisponování, utvořenému z něho tak jako přefiltrování z přefiltrovati, přeexponování z přeexponovati atd. Ale stinná stránka skutečné hybridnosti se objeví tehdy, nahradíme-li podst. jm. filtrování s příponou počešťující (-ovati, -ování) původnější (cizejší) formou filtrace, exponování formou exposice atd. Tvary přefiltrace, přeexposice a p. zarážejí pak týmže, čím zaráží tvar předisposice, t. j. cítíme, že by se v těchto případech nemělo říkati přefiltrace, nýbrž spíše (kdyby toho bylo třeba) transfiltrace (jako transformace, transfigurace atd.), ne přeexposice, nýbrž spíše snad superexposice, ne předisposice, nýbrž superdisposice atd. Při slově disposice je pak proti výrazům filtrace, exposice a p. i ta další závada, že v něm už necítíme slovesný obsah ani tak, jako jej cítíme v slovech filtrace, exposice, kalkulace a p., t. j, že se výrazy disponování a disposice neshodují tou měrou jako výrazy filtrace a filtrování a p. (říkáme: filtrování vody n. filtrace vody, analysování moči n. analysa moči a p., ale výraz disponování majetkem stěží už dovedeme nahraditi výrazem disposice majetkem). Pro tento nedostatek slovesného obsahu zaráží pak užití slovesné předpony pře- u slovesa disposice tím více. Je-li už tedy tohoto výrazu v bankovní terminologii třeba, bylo by lépe užívati tvaru předisponování (úvěru), při němž těchto závad právě vypočtených není.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 7, s. 219-220

Předchozí Pečovna

Následující Pršipláště