Časopis Naše řeč
en cz

Plzeňský sborník o slangu

Jaroslav Hubáček

[Reviews and reports]

(pdf)

-

S určitým zpožděním vyšel Sborník přednášek ze VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.25. září 2003 (vydaný Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni, 2005, 128 s. drobného tisku), opatřený průvodním slovem L. Klimeše, iniciátora všech dosavadních konferencí. Sborník obsahuje 24 článků autorů českých, slovenských a polských, kteří se zaměřují jednak na problematiku nejen slangu, ale i sociolektů obecně, jednak na charakteristiku slangů jednotlivých. Pavol Odaloš (Slang a argot v 20. a 21. storočí) předkládá obecný komplexní pohled na fungování slangu a na stav poznání, Alena Podhorná uvádí Terminologické srovnání „slangu“ a „argotu“ v pojetí české a francouzské lingvistiky, Miloslav Vondráček (Funkční diferenciace slangu a profesní mluvy) formuluje vlastní pohled bez zření k existující literatuře, Uplatnění formálního připodobnění v lexiku teritoriálních dialektů a slangů Zdeňky Hladké na četných příkladech (např. marihuana ― marjánka, klepat kosu ― kosa ― kosygin) pojednává o připodobňování a jeho motivaci, Ewa Komorowska ― Žaneta Kozicka-Borysowska (Emotywność slangu studentów polskich) na mnoha dokladech demonstrují expresivitu slangismů motivovanou jazykovou hrou, Zbyněk Holub (Sociolekt nebo funkční idiolekt dialektu a regiolektu) v obsáhlém, materiálem bohatě dotovaném článku sleduje „sociální typy“ lexikálních jednotek v jihočeském regionu, Eva Pajewska (Świat pieniędzy w języku polskich bankovców) představuje současné specifické názvy z oblasti polského peněžnictví, Ivo Martinec (Slang v netradičních sportech) uvádí některé slangismy ze skateboardingu, snowboardingu a aerobiku. Hudebnický slang sleduje Marta Ulrychová (Vzpoura proti „vševědoucímu“), Slang amatérského letectví a leteckého modelářství Eva Minářová, současný jazyk narkomanů v polštině představuje Božena Frankowska-Kozaková (Z badań nad slangami we wespólczesnej polszczyznie na przykładzie gvary narkomanów), stejnou problematiku v českém prostředí Karel Kamiš (Několik poznámek k toxikolektu abuzorů) a ve slovenském prostředí Anna Gálisová (O komunikačnom registri abuzérov psychotropných látok). Dále jsou charakterizovány slangy: hasičský (Jitka Málková Hasičský slang), výpočetní techniky (Jiřina SvobodováSlang v oblast počítačů v současné ruštině), vojenský (Alena JaklováHistorie vojenského slangu), mládežnický (Bohumila JunkováNěkolik poznámek k mluvě mládeže), studentský (Helena ChýlováZměny v současném studentském slangu) a hospodský (Dita FriedlováSlang a nářečí. Opavské pařby). Petr Hrtánek uvádí Argotismy a vulgarismy v české próze konce minulého století), Valen[259]tina Bělousovova Otázky slangu a argotu v přednáškovém kursu stylistiky pro bohemisty a Miloslav Churavý Slangová propria a propria ve slangu. Poněkud vybočujícími z obsahového zaměření sborníku jsou zajímavý příspěvek Jitky Dršatové Způsoby oslovování v Česku, Maďarsku a Polsku a článek Svatopluka Pastyříka K současným přezdívkám a jejich třídění.

Uvedený (v pořadí sedmý) pečlivě připravený Sborník je dalším dokladem stálého zájmu o české sociolekty, které se velmi často uplatňují v mluvené komunikaci polooficiální a neoficiální a které jsou stále živenou a rozhojňovanou součástí české slovní zásoby; umožňujíce žádoucí diferenciaci sdělovacích potřeb v pracovním procesu a v zájmových činnostech, poskytují cenné východisko pro aktuální analýzu víceméně spontánního využívání onomaziologických postupů širokými vrstvami uživatelů národního jazyka.

Za trvalý dlouhodobý zájem o problematiku sociolektů a vydání Sborníku patří organizátorům náš dík.

Naše řeč, volume 88 (2005), issue 5, pp. 258-259

Previous Zuzana Hlubinková: Knížka o českých příjmeních

Next Pavel Štěpán: Liberecká konference o evropských jazycích