Časopis Naše řeč
en cz

Aspirující

Josef Šimandl

[Short articles]

(pdf)

-

[1]Slovesná dějová adjektiva (činná na -ící/-oucí, trpná na -ný/-tý) se ve slovníkových zpracováních ― nejen češtiny (srov. pozn. 6) ― objevují jen tehdy, pokud autory slovníku upoutají posunutým významem nebo jinou neobvyklostí. Například právě použité posunutý, v jazykovědě tak běžné (jakkoli spíš naznačuje než vymezuje), vůbec nenajdeme v Slovníku spisovného jazyka českého (1960— 1971, SSJČ), a to ani přihnízdované k posunouti: je tam jen substantivum posunutí významu; Slovník spisovné češtiny (1994) má pak už jen sloveso posunout. V SSJČ je zpracováno 157 adjektiv na -ící/-oucí;[2] najdeme tu vynikající (nejen dějové, ale i kvalitativní), pnoucí (zvláštní tím, že se užívá terminologicky/nomenklaturně k pnout se, přičemž význam dějový zachovává zvratné pnoucí se)[3] nebo divoskvoucí (kompozitum), ale v porovnání s byť jen odhadovaným množstvím zpracovaných sloves je to nepatrný zlomek. Přitom ve významu a způsobech používání mohou být zvláštnosti, které pozornosti unikají. U adjektiva aspirující unikl jeden nový způsob užití i oběma neologickým slovníkům z posledních let.[4]

V korpusu syn2000 má adjektivum aspirující celkem 53 výskyty (odpočetli jsme jeden duplicitní z Hosp. novin). Z toho 44 je nejtypičtější užití v konstrukci „někdo (něco) aspirující na něco“, jak ji zaznamenává Akademický slovník cizích slov (1995) pro sloveso.

Nyní uvedeme skupinu 5 ojedinělých užití, která nejčastější způsob různě modifikují: (1) 2× anteponovaný rozvitý přívlastek ve sportovní publicistice (odjinud není doložen, patrně pisatelům připadá kostrbatý, a právem; tady je snad pokusem o ozvláštnění): Vedoucí tým II. ligy Příbram po loňském vyřazení Sparty se bude určitě chtít vytáhnout i na České Budějovice, na postup do nejvyšší soutěže aspirující Teplice přivítají Cheb, exligový Benešov si připomene loňské dva duely s Libercem, stejně jako LeRK Brno s Uherským Hradištěm a Frýdek-Místek s Opavou; Hosp. noviny 1995; (2) 1× s předložkou jinou než na (ostatně sémanticky obligatorní „na co“ se dá vyrozumět): Jak se ti jeví s postupným časovým odstupem Občanské fórum jako politická síla aspirující ve volbách? Respekt 1990; (3) 1× holé v postponovaném několikanásobném a sémanticky vícevrstevném přívlastku: milenci bývalí, současní i aspirující roztoužení, ač zelení strachy; I. Pekárková, Kulatý svět, Společnost J. Škvoreckého 1993 (i tady se „na co“ dá vyrozumět; do triády by zapadalo i budoucí, ale aspirující má navíc sém chtění, usilování); (4) s kontextovou elipsou: Británie chce sice dát aspirujícím zemím maximální podporu pro co nejrychlejší vstup (samozřejmě jde o země aspirující na vstup, přičemž vstup je v téže větě na jiné pozici); Právo 1998. Taková eliptická užití nebude snad nikdy možné zachytit vyčerpávajícím způsobem ve slovníku ― ale s oporou v obecných principech výstavby věty a textu většinou půjdou vysvětlit i obhájit. (Stejně tak nebude snad nikdy možné zachytit v úplnosti, nakolik jsou adjektivní transformaci přístupné jednotlivé významy slova. Jistě lze aspiraci/aspirování zvratků vyjádřit i s použitím adjektiva na [54]-ící. Strukturu pacient aspirující zvratky (se může zadusit) nepokládáme za agramatickou, přestože doklad pro takové použití zkoumaného adjektiva jsme nenašli ani v korpusu, ani na internetu.)

Z korpusových dokladů zbudou 4 užití v holém anteponovaném přívlastku: nikdo ve státním aparátě a také žádný aspirující politik včetně senátora Kennedyho se zásadně nebude řídit názory žádné církve; Rio Preisner, Interkontinentální levice, Atlantis 1992 (u autora lze uvažovat o přímém vlivu angličtiny); V nacionalistickém táboře došlo ke klasickému rozdělení na aspirující politiky a stále válčící jestřáby; LidN 1994 o Severním Irsku (text mohl mít anglickou předlohu); do bohémského prostředí newyorské Greenwich Village, kde se také seznámila s aspirujícím scenáristou Harmonym Korinem; Filmový přehled 1998 (jako výše); Nezbývá proto než doporučit, aby si Klausův článek každý aspirující politik vystřihl a pověsil nad pracovní stůl; Právo 1998 (tento text už je rázu zcela domácího).

Hledáme-li vysvětlení pro užití uvedená v předchozím odstavci, najdeme první stopu v anglicko-českém slovníku.[5] Kromě aspiring at[6] / to + inf., které odpovídá našemu aspirující na, má angličtina i holé aspiring ‚snaživý, ctižádostivý‘ ― nebo třeba ‚mající (velké) aspirace‘, ‚ambiciózní‘, ‚kterému o něco jde‘. Přidejme nyní doklady z internetu. Kromě dalších „hollywoodských“ kontextů (matka Jaid, sama v té době aspirující herečka; www.premiere.cz) najdeme doklady šíření i do jiných sfér, např. do sféry manažerské (Každý aspirující obchodník musí pochopit, že…; www.ariadna.cz — i-zprávy na i-pointu), do sféry počítačových her (víc rozfázovaný tutorial, který hru zpřístupní širokým řadám aspirujících zabijáků; gamecenter.cz) i jinam (stránky s radami pro aspirující závodnice; www.cyklo.cz). Najdeme i doklady, kde je těžké hledat zástupek: Deset tisíc korun by měl být schopen vydělat každý aspirující vysokoškolák; www.lidovky.cz. Tady by snaživý zavánělo představou šprta/štrébra, takže zvažujme dál: co třeba nadějný, perspektivní? (Závěr ponechám na čtenáři.) V jiných dokladech však také pozorujeme rozostřování významu: mnozí aspirující starostové, členové klubu apod. jsou jednoduše ‘budoucí’, chtějící se jimi stát; ale zda je záměrně vyjádřen sém chtění (který jsme našli u Pekárkové o 2 odst. výš), to průhledné není.

Jistě lze pomýšlet na zcela domácí trasformační zázemí člověk aspirující stát se politikem → aspirující politik, ale jednak je to transformace atypická, jednak zůstává otázkou, zda by se tolik šířila, kdyby nepůsobily anglické předlohy. A co význam: je aspirující režisér někdo, kdo by se rád stal režisérem a něco pro to dělá, anebo už režisérem je, a to režisérem ambiciózním? Zejména pro tuto významovou nejasnost [55]nemůžeme nový způsob užívání schválit z hlediska jazykověkulturního. Lexikograf bude v takovém případě stát před volbou: mezi deskripcí (užívá se to, tedy zaznamenat) a tichou preskripcí (o málo uspokojivém a koneckonců periferním způsobu pomlčet); někteří uživatelé slovníku ho pochválí spíš za to první, jiní za to druhé.

Jako vliv angličtiny na dnešní češtinu si především vybavíme nové výrazy, např. image, outfit nebo wapovat. Smyslem příspěvku je poukázat na jednu z méně nápadných cest ovlivňování ― a také na to, jak nesamozřejmé stránky mohou mít gramaticko-lexikální slovesné derivace (po kurylowiczovsku: derivace syntaktické), které se tradičně pokládají za samozřejmé.


[1] Vypracování příspěvku je součástí řešení grantového úkolu GA ČR 405/03/0377 Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu.

[2] Srov. J. Šimandl, K rozdílům a konkurenci mezi adjektivy na -ící a -icí, JA 1 a 2/2002, s. 28—36; údaj podle frekvenčních počítačových sjetin k SSJČ, které počátkem 70. let zpracovala tzv. mechanografická laboratoř ÚJČ.

[3] Např. pnoucí odrůdy snášejí vítr × keře pnoucí se po zdech (syn2000).

[4] O. Martincová a kol., Nová slova v češtině — Slovník neologizmů, Academia, Praha 1998 (1) a 2004 (2).

[5] K. Hais, B. Hodek, Velký anglicko-český slovník. Leda-Academia, Praha 21997.

[6] Slovník Longman ― Dictionary of English Language and Culture (1998) má pro sloveso ještě jinou předložku: He aspired after a political career. V rámci slovesa je popsáno i adjektivum aspiring, takže k významu ‘to direct one’s hopes and efforts to some important aim’ (zaměřovat své naděje a námahu k nějakému důležitému cíli) má přiklad an aspiring actress, což by překladatel nevynakládající zvláštní „effort“ převedl na aspirují cí mladou herečku. Popis adjektiva aspiring přes sloveso aspire má čertovo kopýtko: pochybuji, že o té herečce lze říci ?she aspires bez dalšího rozvití, tak jako v češtině říkáme On se snaží ‘On je snaživý’. ― Slovník The New Oxford Dictionary of English (Chief Editor P. Hanks), Clarendon Press, Oxford 1998, má adjektivum aspoň oddělené do zvláštního odstavce ([as adj., aspiring] an aspiring artist), ale význam nijak nevykládá (stejně tak 2. vydání 2003).

Naše řeč, volume 88 (2005), issue 1, pp. 53-55

Previous Adéla Říhová: Jak si Češi říkají o croissant?

Next Z dopisů jazykové poradně