Časopis Naše řeč
en cz

Lokálové konstrukce ve struktuře věty

Jana Svobodová

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Specializovaná monografie Lokálové konstrukce ve struktuře věty[1] se soustřeďuje na názvem avizovanou problematiku konkrétních předložkových konstrukcí a nazírá ji s velkou důkladností z více možných úhlů. Od přístupu výrokotvorného (soudotvorného) a pohledu formální aristotelovské logiky přechází autor k syntaktickým hodnocením v duchu různých směrů (s nejnovějším vyústěním greplovsko-karlíkovským), závěrečné části patří morfologickým aspektům. Monografii se tak podařilo vhodně doplnit předchozí práce podobného zaměření, zvl. publikaci Lokál a jeho problematika v současné spisovné češtině a slovenštině, v níž autor přihlížel také ke stavu v ruštině (vydala Univerzita Karlova v r. 1986 v Praze), a jiné dílčí studie věnované pádové problematice i její morfologické a syntaktické stránce.

V první části je pozornost věnována vymezení konkrétní komunikační situace z modelového pohledu komunikace navazující na soudotvornou a větotvornou problematiku klasického větosloví. Autor se zde snaží spojit starší syntaktická východiska klasické větněčlenské závislostní skladby s přístupy novějšími, začleňuje rovněž hlediska interdisciplinární (aspekty filozofické, psychické, psycholingvistické, psychiatrické apod.). Mimo jiné se dotýká problematiky blokády komunikace a s ní spojených technik na jejich překonávání. Tím se dostává k problematice sémantických a logických paradoxů v komunikaci, k vymezení objektového jazyka a metajazyka i k syntaktické, sémantické a pragmatické úrovni analýzy přirozeného jazyka. Pokouší se řešit problematiku koncepce kritéria významu a smyslu výpovědi.

Ve druhé části monografie se vychází z valenčně-intenčního popisu základových větných struktur, a to v opozici k problematice klasického větosloví i klasické větněčlenské závislostní skladby. Je vymezena gramaticko-sémantická báze struktury věty s valenčním lokálem, dále je analyzována gramaticko-sémantická báze struktury věty s valenčně-intenčním lokálem, pokračuje se gramaticko-sémantickou bází struktury věty s lokálovým komplementem a naposledy se probírá gramaticko-sémantická báze struktury věty s lokálovým adjunktem. U lokálových konstrukcí je cíleně sledován proces jejich gramatikalizace ve spisovné češtině. V této kapitole, která se zabývá detailním popisem a tříděním zvláště větných struktur s lokálem v pravovalenční pozici, spočívá jádro celé práce.

V návaznosti na syntaktickou charakteristiku lokálových konstrukcí se K. Kamiš dále zaobírá morfologickou bází věty se zaměřením na lokál a na variantnost lokálových koncovek z diachronního i synchronního pohledu. Věnuje pozornost popisu morfologické báze věty a předložkového lokálu v jejím rámci. Zahrnuje sem nejen kritéria sémantické morfologie, ale také formálněmorfologické hodnocení problematiky spjaté s paradigmatikou staročeské a novočeské deklinace. Na ní ukazuje dynamiku vývoje variantnosti lokálových koncovek zejména u maskulin a neuter (vycházejících z kmenové deklinace), a to v konfrontaci se současným pojetím rodovým.

Monografie jako celek představuje hutný, důkladně propracovaný a netradičně koncipovaný příspěvek do skupiny lingvistických prací tohoto druhu a zaměření. Přínos obsahově náročné stu[215]die je možno spatřovat ve funkčním průniku synchronní a diachronní linie a promyšleném využití široké škály přístupů od klasických po nejmodernější. I když úsporně psaná studie počítá především se zasvěceným čtenářem, který se v problematice i v odborné terminologii dokáže orientovat, podle našeho mínění by místy neškodilo větší zvýraznění dílčích závěrů a typických rysů, aby nesplývaly s okrajovými příklady a výjimkami a aby méně soustředěný zájemce nebyl odkázán až na celkový souhrn v části VII.


[1] K. Kamiš, Lokálové konstrukce ve struktuře věty, Acta Universitatis Purkynianae č. 90, Studia Linguistica, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2003, 106 s.

Naše řeč, volume 87 (2004), issue 4, pp. 214-215

Previous Josef Šimandl: Máme slovník floskulí?

Next Karel Fic: Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině