Časopis Naše řeč
en cz

Přijmout někoho na pozici moderátora

Vladimír Mejstřík

[Short articles]

(pdf)

-

Probíráme-li se dnes inzeráty nabízejícími volná místa, setkáváme se stále častěji s obratem dosti nezvyklým: podniky, většinou velké, popř. mezinárodní, v nich oznamují, že přijímají nové pracovníky na pozice ředitele, do pozice manažera, pro pozici asistentky atp. Zrovna nedávno se na obrazovce objevil inzerát České televize vyhlašující konkurz na pozice moderátora „21“ a další redaktory této relace. V čem je ona neobvyklost? Stačí letmý pohled do současných výkladových slovníků češtiny, [53]aby nás přesvědčil, že přejaté slovo pozice až dosud tento význam nemělo. Není tu přímá obsahová souvislost se základním významem tohoto slova, totiž ‘držení, poloha těla’ (např. sedět v pohodlné pozici, zaujmout taneční pozici) ani nejde o ‘umístění někoho, něčeho vzhledem k okolí’ (zaujmout výhodnou pozici pro pozorování; pozice figurek na šachovnici), popř. ‘zaměřené na obranu proti někomu, něčemu nebo na ovládnutí někoho, něčeho’ (hájit ohrožené pozice, vyklidit významnou pozici, zaujmout klíčovou pozici). Nejbližší je mu asi význam ‘místo, umístění v nějakém celku’ (např. mít někde dobrou pozici), ovšem i z tohoto kontextu je nanejvýš patrné, že slovo pozice zde neznamená ‘místo, zaměstnání’, které nabízejí posuzované inzeráty. Běžný posun v české slovní zásobě, kdy se z jednoho významu odvozuje další významový odstín (metaforou, metonymií a dalšími postupy lexikalizace), to tedy není.

Jinou možností je adopce významu z cizího jazyka. Velký anglicko-český slovník autorů K. Haise a B. Hodka (II. díl, Academia 1984) by nás o tom mohl přesvědčit. Jeden z významových odstínů anglického slova position je totiž opravdu ‘místo, zaměstnání’, ne ovšem jakékoli, nýbrž přinášející určité postavení, a zároveň ne zaměstnání manuální (slovník uvádí starší příklad get a position as a governess ‘dostat zaměstnání jako guvernantka’). To odpovídá přesně příkladům, které jsme uvedli v úvodu naší úvahy. Je dnes dosti časté, že inzeráty v našich novinách jsou psány v cizích jazycích, zejména v angličtině nebo němčině. I ty mohly přispět k rozšíření významu slova pozice v češtině. Je třeba se jen zamyslet, zda tato inovace je tak zcela nezbytná, zvláště stává-li se klišém, módním prostředkem, který někdy překračuje i oblast obvyklou v anglickém vyjadřování. Čteme-li totiž inzerát, který vyhlašuje přijímání někoho na pozici recepční v hotelu nebo do pozice skladníka, působí takový způsob inzerování nepřiměřeně, nechtěně humorně.

Naše řeč, volume 82 (1999), issue 1, pp. 52-53

Previous Jiří Kraus: Slovesa směřovat a směrovat v současném řečovém úzu

Next Martina Ireinová: Chcete vyhrát lyžovačku?