Časopis Naše řeč
en cz

Leasing, leasingovat?

Alena Polívková, Jiřina Hůrková

[Short articles]

(pdf)

-

Otázka tržního hospodářství, hlavně pak přechod naší centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní, je jednou z nejzávažnějších otázek našeho hospodářství, které se denně věnuje zvýšená pozornost v hromadných sdělovacích prostředcích. Změny, které nastaly v naší společnosti, nacházejí přirozeně svůj odraz v jazyce. S pronikáním nového lexika, s přejímáním nových slov jsou spojeny také některé problémy pravopisné, popř. i výslovnostní.

O řadě slov (a typů slov) cizího původu jsme v Naší řeči v poslední době již několikrát psali. K novějším slovům, která prošla publicistikou a překračují hranici periférie systému, patří i výraz leasing a jeho odvozeniny, např. leasingový pronájem.[1]

Leasing je nová forma financování investic, používaná běžně především v USA. Do Evropy pronikla teprve po 2. světové válce. Na rozdíl od tradičního způsobu, kdy financující instituce poskytuje podnikateli peněžní úvěr k nákupu nové investice, při leasingu mu svěřuje věcnou hodnotu k bezprostřednímu využití ve výrobě.

Leasing (leasingový pronájem) je taková forma pronájmu, při níž nájemce zboží postupně splácí pevně stanoveným nájemným a úrokem. Předmětem leasingu bývají stroje a strojní zařízení, dopravní prostředky (v současné době u nás např. letadla), budovy aj. Výhodou pro nájemce je to, že má uvolněny finanční zdroje pro jiné účely a že nájemné je součástí nákladů (snižuje tak zisk a tím i daně); nevýhodou je to, že na nájemném nájemce zaplatí více, než stojí pronajatá věc.[2]

[108]Výraz leasing jsme přejali z angličtiny. V anglicko-českých slovnících[3] najdeme u hesla leasing charakteristiku „nářeční a zastaralé“ a význam tohoto výrazu ‚lhaní, lež‘. Do češtiny jsme však přejali anglické homonymum leasing, odvozené od slovesa lease, výsl. [li:s], které se do angličtiny dostalo z francouzštiny a má význam buď ‚pronajmout‘, nebo ‚smlouva o pronájmu‘.

S formantem -ing se v češtině setkáváme u slov přejatých z angličtiny dosti často. Některá z nich v češtině zdomácněla natolik, že už mají počeštěnou pravopisnou podobu (např. trénink, brovnink, kempink aj.). Mnoho slov tohoto typu označuje také sportovní činnost (např. looping, výsl. [lu:-], windsurfing [vintserf-][4], dribling atp.).

V poslední době se v českých textech objevuje mnoho anglických slov s formantem -ing právě z oblasti ekonomiky a bankovnictví. K takovým odborným výrazům patří i leasing (a jeho odvozeniny). Doporučujeme ho proto psát pravopisem původním (stejně jako např. fading, s výsl. [fejdy-], telerecording, s výsl. [teli-] nebo [telerekordynk] aj.)[5], tzn. se zakončením na -ing a nepočešťovat ho. (S počeštěnými podobami tohoto výrazu jsme se v současném denním tisku také dosud nesetkali, na rozdíl např. od dubletního clearing klírink, marketing – marketink, ale i briefing – brífink.)

Se začleněním slova leasing do české deklinační soustavy nejsou žádné problémy. V češtině se skloňuje zcela pravidelně jako podstatné jméno mužského neživotného rodu, a to podle vzoru „hrad“. Pouze 6. p. mn. č. vyžaduje obvyklou hláskovou alternaci g/z, tj. leasinzích, eventuálně formant -ách, tj. leasingách.

Přídavné jméno, kterým se označuje vše, co se týká leasingu, se bez obtíží tvoří ze základového slova pomocí vztahové, velmi produktivní přípony -ový, tedy leasingový; užívá se např. ve spojeních leasingový pronájem, leasingová smlouva, leasingová společnost, leasingová operace, leasingová splátka aj.

Vzhledem k tomu, že jsme se setkali i se slovesem leasingovat, stojí za zamyšlení, má-li toto sloveso v našem jazyce své opodstatnění. Užívá se ho obvykle ve významu ‚provozovat leasing, zajišťovat leasing, vyřizovat leasing‘ apod. Tato slovesa vyjadřují činnost velice všeobecně a teprve určujícím podstatným jménem se vyjadřuje jejich specifikace. To zřejmě vedlo k tomu, že se začalo užívat vedle slovesných sousloví i sloveso jednoslovné. K nahrazení víceslovného pojmenování jednoslovným došlo zřejmě též ve snaze o výrazovou ekonomii a o stručnost a zhuštěnost vyjadřování. Sloveso leasingovat však patří zatím do profesní vrstvy slovní zásoby.

Výrazy leasing, leasingový, ale i leasingovat slyšíme většinou v projevech specialistů, odborníků, kteří mají obvykle nejen pasívní, ale i aktivní znalost angličtiny. Snad proto zde nejsou ani závažné problémy výslovnostní. V českých mluvených projevech se ustálila výslovnost [li:zink][6] (znělé [109]souhlásky na konci slova se v češtině i ve slovech přejatých vyslovují jako neznělé; tedy i znělá souhláska /g/ se vyslovuje /k/) a [li:zingoví], [li:zingovat] a tyto výslovnostní podoby lze považovat za normativní.

Na závěr bychom se chtěli zmínit ještě o dvou výrazech, které se objevují v souvislosti se slovem leasing, a to lessor a lessee.[7] Zaznamenali jsme např. tyto doklady: Teoreticky musí být předmět leasingu zakoupen lessorem pro účely leasingové smlouvy… V praxi vystupuje při koupi lessee jako zástupce lessoraPro tyto anglické výrazy však máme v češtině vhodné a plnohodnotné ekvivalenty, a to pronajímatel, vlastník (pro slovo lessor) a uživatel, nájemce (pro slovo lessee). Výraz lessee navíc svým zakončením zcela vybočuje z českého deklinačního systému.


[1] Srov. J. Filipec, Naše současná společnost, slovní zásoba a slovníky, NŘ 75, 1992, s. 5.

[2] Viz Stručný slovník tržní ekonomiky, VŠE v Praze, 1991, s. 26.

[3] Např. Velký anglicko-český slovník II, Academia, Praha 1984, s. 1257. Slovník uvádí i řadu dalších odvozenin, z nichž v české odborné literatuře se – zatím sporadicky – objevily výrazy leaseback, výsl. [li:zbek], tj. zpětný pronájem, a leaseholder [li:zhouldr], tj. nájemce.

[4] Srov. N. Obrtelová, Windsurfing, NŘ 68, s. 54–55.

[5] Srov. Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha 1991, s. 35.

[6] Anglický výslovnostní slovník English pronouncing dictionary, London 1984, uvádí u hesla leasing výslovnost dubletní [li:si-] a [li:zi-].

[7] Výslovnostní slovník angličtiny (srov. pozn. 6) uvádí výslovnost lessor [leso:], lessee [lesi:].

Naše řeč, volume 76 (1993), issue 2, pp. 107-109

Previous Dana Flídrová: Airbrush

Next Libuše Olivová-Nezbedová: Umrlčí cesta, Umrlčice apod.