Časopis Naše řeč
en cz

Lobby, lobbista, lobbismus

Alena Polívková

[Short articles]

(pdf)

-

Jedním z cizích výrazů, které se přibližně v posledních dvou letech nově a často objevují v našich sdělovacích prostředcích, je slovo lobby. Pokud jde o jeho původ, převzali jsme ho z angličtiny, kde má tyto významy:[1] 1. předsíň, chodba, vestibul, hala, foyer; 2. polit. kuloáry (parlament); 3. polit. nátlaková skupina (prosazující zákulisními machinacemi svoje zájmy); zájmová skupina. Anglické sloveso to lobby znamená ‚interviowovat poslance či ovlivňovat poslance‘. Stejně jako jiná přejatá podstatná jména zakončená na -i, -y zůstává tento výraz v češtině zcela mimo domácí skloňovací systém a neskloňuje se. Je však otázkou, ke kterému rodu ho přiřadíme, neboť jména takto zakončená mohou být jak rodu mužského, tak ženského, popř. středního. Odpověď však už našla jazyková praxe sama. Uveďme několik příkladů z denního tisku: „Složitá je do jisté míry i situace s kvótami na dovoz textilu do USA, protože textilní lobby je v této zemi silná.“ „Nová lobby na scéně? Velmi silná polská lobby tlačí na senátory amerického Kongresu, aby Amerika odpustila Varšavě dluhy.“ „Jenže někdo má svoje lobby, nátlakové skupiny, které ženou federální vládu k pokusům tyto problémy řešit. Severní Čechy takovou lobby nemají.“ Ve všech uvedených příkladech je výraz lobby považován, stejně jako např. podstatná jména džentry a jury [žiri], za podstatné jméno rodu ženského. Časem se ještě rozhodne, zda se dosavadní úzus udrží, nebo zda se rodová charakteristika tohoto slova neposune i k rodu střednímu.

Jednu výhodu však toto slovo v češtině má. Pro dorozumívací praxi je výhodné, že je od tohoto slova možné odvozovat další výrazy, zvl. pojmenování osob. Odvozenina lobbyista, která se někdy objevuje, je však v této pravopisné podobě nesprávná. Slovo je vytvořeno příponou -ista a slovo, od něhož je odvozeno, končí na -y, tedy lobby + ista. Protože by se setkaly dvě stejně vyslovované hlásky, jedna z nich se vypouští, ale přípona se zachovává nezkrácená. Správná grafická podoba odvozeniny je lobbista, stejně jako např. od ragby – ragbista, McCarthy – mccarthismus aj.[2]

Obdobným způsobem utvoříme i výraz lobbismus (podle připravených Pravidel českého pravopisu psáno i lobbizmus); označuje ‚zákulisní ovlivňování parlamentních zástupců‘.


[1] Viz Velký anglicko-český slovník II, Praha 1984.

[2] Srov. D. Šlosar, Jazyčník, Praha 1985, s. 74.

Naše řeč, volume 76 (1993), issue 1, p. 53

Previous Naďa Svozilová, Ludmila Uhlířová: Bez toho, aby / že versus aniž

Next Ivana Svobodová: Přehršel