Časopis Naše řeč
en cz

O výslovnosti názvu státu Belize

Alena Polívková

[Short articles]

(pdf)

-

Spolu se vznikem nového státu vstupuje obvykle do souboru jmen nezávislých států jméno, které buď známe jako jméno dosavadního politického útvaru (kolonie ap.), nebo které je pro velkou část veřejnosti zcela nové. Některé nově vzniklé státy chtějí volbou jména zdůraznit historické tradice své země, a proto volí jména starých říší, které se dříve rozprostíraly na jejich území, např. Mali (z doby koloniální nadvlády známé jako Francouzský Súdán), Ghana (dř. britská kolonie Zlaté pobřeží). Jiná jména naznačují další souvislosti a skutečnosti, např. jméno Tanzanie (území Tanganiky a Zanzibaru), další jména souvisí s jménem řeky, např. Zambie (podle řeky Zambezi) aj.

Bývalá britská kolonie zvaná do r. 1973 Britský Honduras, dnes Belize, se stala v r. 1981 nezávislým státem a ponechala si jméno Belize. Toto jméno je totožné s jménem dřívějšího hlavního města. Dnešní hlavní město je Belmopan.

Původ jména Belize nevykládají dostupné prameny zcela jednoznačně. Nejpravděpodobnější je výklad, že jméno souvisí s indiánským jménem řeky Belice (dnes psáno Belize), na jejímž ústí do moře leží bývalé hlavní město založené v 17. století. Souvislost zeměpisných jmen na americkém území s indiánskými jmény je běžně známá; shodu místního jména nebo jména země, krajiny apod. se jménem řeky lze též doložit příklady z našeho prostředí (např. Jihlava — řeka, město, Morava — řeka, země) i z jiných míst (např. v Africe Senegal — řeka, země, v Americe indiánská jména Minnesota, Mississippi řeka, stát) aj.

Přizpůsobení cizích zeměpisných jmen české jazykové soustavě nebývá vždy bez problémů. V českých mluvených projevech se ustalují buď výslovnostní podoby, které vycházejí z výslovnosti původní (velmi se jí blíží, ovšem s určitými změnami, např. cizí přízvuk se nahrazuje přízvukem domácím na první slabice jména, a cizí hlásky, které čeština nemá, se nahrazují zvukově nejbližšími hláskami domácími), nebo se ustalují výslovnostní podoby částečně počeštěné (jako např. výslovnost některých amerických států, srov. např. Iowa v češtině [ajova] — proti původní výslovnosti [ajəvə], Ohio v češtině [ohájo] — proti původní anglické výslovnosti [ouhájou] s přízvukem na druhé slabice slova apod.). Dále jsou ještě dost časté případy, kdy se ustaluje výslovnost shodná s psanou podobou jména.

U jména Belize (a u mnoha jmen pocházejících z území, kde se hovoří domácím jazykem koloniální správy), je možno volit španělskou výslovnost, tj. [belise], nebo výslovnost anglickou, tj. [belíz]. Podle španělské výslovnosti, bližší psané podobě jména, bychom výraz Belize v českém kontextu chápali jako jméno středního rodu nesklonné (ve všech pádech tvar Belize), kdežto podle anglické výslovnosti by se jméno řadilo k jménům mužského rodu a skloňovalo by se podle vzoru „hrad“ (2. p. Belizu). Výslovnost [belíz] zaznamenávají některé příručky, např. Ilustrovaný encyklopedický slovník, Malá československá [215]encyklopedie, avšak v textu ponechávají jméno nesklonné.

V praxi se uplatnilo řešení, které je bližší první jmenované možnosti. Výslovnost jména Belize je shodná s psanou podobou jména [belize], což není u zeměpisných jmen v češtině neobvyklé (vyslovujeme např. [meksiko, barcelona], ne [mechiko, barselona] apod.). Pak se toto jméno, obdobně jako neslovanská jména zakončená na -e (Halle, Karlsruhe, Dušanbe, Tananarive nebo Calais, Malmö ap.)[1] nebo na -i (Burundi, Haiti) nebo na -u (Nauru, Peru), řadí k nesklonným jménům středního rodu, tj. ve všech pádech je jediný tvar Belize. Ze základu beliz- se tvoří obyvatelské jméno, tzn. Belizan, Belizanka, Belizané, a přídavné jméno belizský. Toto druhé řešení se mj. shoduje s řešením v slovenštině, a jak ukazuje i praxe hromadných sdělovacích prostředků, prosadilo se jako řešení základní.


[1] Mluvnice češtiny 2, Praha 1986, s. 375.

Naše řeč, volume 72 (1989), issue 4, pp. 214-215

Previous Dušan Šlosar: Mirek Čejka již šedesátiletý

Next Olga Martincová, Věra Vlková: Deoxidace, nebo dezoxidace?