Časopis Naše řeč
en cz

Softbal, či softbol?

Anna Pecušová

[Short articles]

(pdf)

-

Softball je hra, která vznikla koncem minulého století v USA. Vyvinula se z baseballu (soft je anglicky ‚měkký‘; softball se hraje měkčím a větším míčkem).

Do Československa se softball dostal počátkem dvacátých let, ale až v posledních letech se značně rozšířil. Od r. 1976 je pořádána i národní liga ČSR. Podívejme se proto na tento sport z jazykového hlediska.

Do češtiny bylo slovo softball převzato z americké angličtiny. Je utvořeno podobně jako názvy některých míčových sportů, např. basketbal (angl. basketball), volejbal (angl. volleyball), fotbal (angl. football), baseball (angl. baseball).

Původní anglická výslovnost slova je [softbo:l] podobně jako [bejzbo:l]. Vlivem psané podoby s -a- se můžeme u nás setkat i s výslovností [softbal]. Zvuková podoba slov cizího původu se přizpůsobuje fonetickým zvyklostem češtiny. Stupeň zdomácnění přejatého slova se pak často odráží v jeho pravopisu. Cizí slova se obvykle adaptují tak, že jejich pravopisná podoba odpovídá české výslovnosti, tzn. softbal. Podobně byly počeštěny dnes běžně užívané výrazy jako např. fotbal, basketbal, volejbal.

Opakující se koncová část -bal (stejná v mluvené i v psané podobě) se stává do jisté míry „polosufixem“, druhou částí složených slov, kterou pociťujeme jako slovotvorný prvek. Její původní význam je v překladu ‚míč‘. Dnes se z přejatých slov vyčlenila a získala novou funkci. Komponent -bal signalizuje, že jde o míčovou hru, -balista pak naznačuje hráče těchto her (basketbalista, fotbalista, volejbalista). Např. i vytvoření názvu pro původní českou hru nohejbal (analogicky podle volejbal) dokazuje, že se -bal pociťuje jako zdomácnělý prvek.

Protože se softball těší stále větší oblibě a má své místo mezi sporty u nás zdomácnělými, nelze ani proti počeštěnému psaní softbal, ani proti výslovnosti [softbal] z jazykového hlediska nic namítat.

Pokud se objeví nové výrazy s částí -bal s uvedeným významem, budeme je chápat jako další členy řady podobných sportů a budeme je tedy psát i vyslovovat počeštěně.[1]


[1] Stejný závěr vyslovil L. Dvonč v příspěvku Športové výrazy so zakončením -bal v spisovnej slovenčine, Kultúra slova 20, 1986, s. 238—243.

Naše řeč, volume 70 (1987), issue 5, p. 271

Previous Pavel Jančák: Český dialektolog Luděk Bachmann (1931—1987)

Next Alena Polívková: Přenosce